Home တၢ်ကစီၣ် ကညီကၠိဖိၦာ်ဘျးစဲရူၢ် ပျၢ်က့ၤတၢ်ကိၢ်ခါတၢ်မၤလိ

ကညီကၠိဖိၦာ်ဘျးစဲရူၢ် ပျၢ်က့ၤတၢ်ကိၢ်ခါတၢ်မၤလိ

1080
0

လါမ့ၤ ၁သီ၊ ၂၀၁၉နံၣ်။ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဒ်သိးလီၢ်က၀ီၤကညီကၠိဖိသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် သုတမၤဂီၤကလီ တၢ်ဆၢကတီၢ်တဖၣ်ဒီး ကသ့မၤလိအါထီၣ်၀ဲ ကညီတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအဂီၢ် ကညီကၠိဖိၦာ်ဘျးစဲကရူၢ် (KSNG) တီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီး မၤန့၀ဲတၢ်ကိၢ်ခါ တၢ်မၤလိလၢတလါအတီၢ်ပူၤ၀ံၤ ပျၢ်က့ၤ၀ဲတၢ်မၤလိအံၤ ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၃၀သီ လၢကညီကီၢ်စဲၣ်,ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ကၢၢ်ဂီၤသ၀ီအပူၤန့ၣ်လီၤႉ

စီၤဖျါတီလၢအမ့ၢ်တၢ်ကိၢ်ခါတၢ်မၤလိကၠိသရၣ်စံး၀ဲလၢ“ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်လီၢ်ဖဲအံၤခီဒု ကၠိသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ် ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်ကၠိအဃိန့ၣ် တမၤလိဘၣ်ၦၤကညီအတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤသ့ၣ်တဖၣ် စ့ၢ်ကီးဘၣ်အဃိ တၢ်လၢပဆၢမုၢ်ဒီး ပဟဲသိၣ်လိအ၀ဲသ့ၣ်လၢအညီတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ, ကညီတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်လၢအပူၤကွံာ်အရ့ဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ပဒုးသ့ၣ်ညါအ၀ဲသ့ၣ်ဒီး ပမုၢ်လၢၦၤကၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဒ်သိးပသိၣ်လိဒီး ပဒုးသ့ၣ်ညါ အ၀ဲသ့ၣ်လၢကညီတၢ်စံၣ်စိၤ တဲစိၤဒီးအ၀ဲသ့ၣ်ကသ့ၣ်ညါက့ၤကညီအတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်ဒီးအတၢ်ဟဲခီဖျိဒ်ပမ့ၢ်ပကညီတကလုာ်အသိးန့ၣ်လီၤႉ”

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢတီၤကၠိ၀ံၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်သိၣ်လိန့ၢ်၀ဲကညီတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ, လံာ်ကိၤလၤ၀ါ, ကၠီၣ်တဲၣ်ကျိာ်ဒီး ဂံၢ်ခီၣ်ထံးခီၣ်ဖၠူၣ်ထၢၣ်တၢ်မၤလိသ့ၣ်တဖၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကၠိဖိနီၢ်ဆၢၦဲၤဖီ “ဖဲယမၤလိတၢ်ကိၢ်ခါ တၢ်မၤလိတဘျီအံၤ ယသ့ၣ်ညါဘၣ်တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤမီၤႉ အဃိသ တးဒီးယစံးဘျုးဘၣ်သရၣ်, သရၣ်မုၣ်, ခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒိၣ်မးမီၤႉ တကးဒံးဘၣ်လံာ်ယိၤ လံာ်ယိၤန့ၣ်လၢယနီၢ်ဆံးခါန့ၣ် ယတမၤလိဘၣ်နီတဘျီဘၣ်ႉ လံာ်ယိၤန့ၣ်လၢယဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်၀ဲလံာ်အကီအခဲလၢယဂီၢ်တခါမီၤႉ ယတမၤလိဘၣ်စ့ၢ်ကီးနီတဘျီဘၣ်ႉ ဖဲသရၣ်, သရၣ်မုၣ်ဟဲသိၣ်လိၦၤအံၤဘျီဒု ကဲတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လၢပဂီၢ် လံာ်အသၣ်ဖျၢၣ်သ့ၣ်တဖၣ်”အဂ့ၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ဖၣ်အၣ်အတီၤတဆံကၠိဖိ လၢအဟဲထီၣ်၀ဲတၢ်လိ လၢအမ့ၢ်စီၤတၢ်လွဲၢ်လါစ့ၢ်ကီးစံး၀ဲလၢ “ထီၣ်ဘၣ်တၢ်ကိၢ်ခါတၢ်မၤလိတဘျီအံၤဒုန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်သ့ဒုအါမးႉ ဘၣ်ဃးဒီး leadership သ့ၣ် grammar သ့ၣ် ကညီတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤသ့ၣ်ဒီးယိၤသ့ၣ်မီၤႉ ဘၣ်ဃးဒီး leadershipဒုအလၢခါသ့ၣ်ညါနီတမံၤဘၣ်ႉ သရၣ်သ့ၣ် ဟဲသိၣ်လိဒီး စံးဘျုးဘၣ်သရၣ်ကၠ့ၢ်ႉ ခိၣ်နၢ်တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ် တဂၤဒီးတဂၤဘၣ်အိၣ်သးကၠါ လဲၣ် သ့ၣ်ညါအါထီၣ်ႉ ကညီတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤစ့ၢ်ကီးအစးခါတသ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီးဘၣ်ႉ ခါဆူညါဖိသၣ်လၢခံသ့ၣ်တဖၣ် အဲၣ်ဒိးမၢဟဲထီၣ်စ့ၢ်ကီးမီၤႉ”

“ဘၣ်ဃးလၢၦၤကၠိဖိဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိဖဲအံၤန့ၣ်တလါလီၤတမ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအအါဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ် သနာ်က့န့ၣ်ပဟ့ၣ်လီၤပသးပကျဲးသိၣ်လိန့ၢ်ယုာ်အ၀ဲသ့ၣ်ႉ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့န့ၣ်အိၣ်တၢ်လီၢ်ကိးပူၤ ခါဆူညါပဆၢမုၢ်လၢ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ်ကဟးထီၣ်လၢ တၢ်လီၢ်အဂၤစ့ၢ်ကီးလၢကဃုမၤလိန့ၢ်တၢ် -အဒိဒ်အမ့ၢ်ယိၤကီၢ်ကၠိ လၢအဂ့ၤသ့ၣ်တဖၣ် ပကဃုမၤလိန့ၣ်တၢ်ႉ ဘၣ်မနုာ်အဃိသးလဲၣ် ပမ့ၢ်မၤလိန့ၢ်တၢ်ဖဲကစၢ်ဒူသ၀ီပူၤဒီး တမ့ၢ်လၢပတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့သ့ၣ်တဖၣ်အတကွီၢ်တလဲၢ်အါအါဘၣ်ႉ ပဆၢမုၢ်လၢ်၀ဲသ့ၣ်ဒ်ပမၤလိတ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်အသိးဒီး အဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအ၀ဲသ့ၣ်အသိးအ၀ဲသ့ၣ်ကဂုာ်ကျဲးစၢးအဂ့ၤကတၢၢ်လၢခါဆူမဲာ်ညါဒီးကဆဲးမၤလိဒံးတၢ်အါထီၣ်အါထီၣ်ႉ”အဂ့ၢ် တၢ်ကိၢ်ခါတၢ်မၤလိကၠိသရၣ်စီၤဖျါတီတဲအါထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကညီကၠိဖိၦာ်ဘျးကရူၢ်(KSNG))မၤ၀ဲလါဖုၣ်ကိာ် တၢ်ကိၢ်ခါ တၢ်မၤလိအ၀ဲအံၤ တနံၣ်တဘျီဒီး စးထီၣ်လၢ တီၤဖုၣ်တုၤတီၤထီသ့ၣ်တဖၣ် ဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဒ်သိးဒီးကညီကၠိဖိလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်,ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ, ဒဲက၀ီၤပူၤ ကၠိဖိတဖၣ်ဃုာ်ဒီး ကညီကၠိဖိသးစၢ်လၢကီၢ်ပူၤကီၢ်ချၢသ့ၣ်တဖၣ် ကသ့ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤ၀ဲ အတၢ်ထံၣ်အတၢ်လဲၤခီဖျိသ့ၣ်တဖၣ်ကန့ၢ်အဂီၢ် ပညိၣ်၀ဲဒီး ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲကညီကၠိဖိ ၦာ်ဘျးစဲကရူၢ်အံၤ ဖဲ၁၉၉၆နံၣ်, လါယူၤလံ၆သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ