Home တၢ်ကစီၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒီး မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ် တၢ်ဖ့ၣ်ဆၢအိၣ်ထီၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒီး မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ် တၢ်ဖ့ၣ်ဆၢအိၣ်ထီၣ်

729
0

လါမ့ၤ ၂ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ် ႇစီၤမၠၣ်အူသၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢဒီး မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်(NMSP) လၢအဆဲးလီၤဃာ်၀ဲ(အဲၣ်စံၣ်အ့ၣ်)စုမုၢ်ကျၢၢ် ခံဖုအ ဘၢၣ်စၢၤအံၤ ဖဲအ့ဖြ့ၣ်၂၉သီန့ၣ် တၢ်ခးလိာ်အသးကဲထီၣ်ဖဲ ကၠၤအ့ဆ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်တၣ်တ့ တကပၤ၀ံၤအလီၢ်ခံအခဲအံၤ တဖုဒီးတဖုအဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဖ့ၣ်ဆၢအိၣ်ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဟီၣ်က၀ီၤ တၢ်တဲအါလိာ်သးဒီး တၢ်ထုးထီၣ်သ့ၣ် တၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဃိ တၢ်ခးကဲထီၣ်အသးအဂ့ၢ် ခံခီခံကပၤ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်-ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်ကဲထီၣ်အသးလၢတၢ်ပၢဆှၢဟီၣ်က၀ီၤအဃိလီၤႉ လၢအခီၣ်ထံးခါ ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်မုၢ်နုာ်တကပၤ ယပၣ်ယ့ၣ်တွ့ဒီး တၣ်တ့ တၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ဟံးန့ၢ်တၢ်လီၢ်ဖဲန့ၣ်လီၤႉ အခဲအံၤကျဲသီလၢတ့အါထီၣ်၀ဲခဲအံၤ ဟဲဟံးန့ၢ်အါထီၣ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလီၤ ႉ
ပမၢသုးက့ၤခံသနာ်က့တသုးက့ၤအသး ဘၣ်ဒီး ဟဲဆီလီၤအါထီၣ်ၦၤနီၣ်ဂံၢ်အဃိ ဒ်ပဟံးန့ၢ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအသိး တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်န့ၣ်လီၤႉ ပတအဲၣ်ဒိးလၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဘၣ်အဂ့ၢ် (KNLA) ကညီဒီကလုာ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲး သုးမုၢ်ဒိၣ် သုး&့ၣ်(၁၆)ႇ သုးဒ့ခိၣ်(၂)သုးခိၣ်စိ စီၤအဲၣ်ဖျါစံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒီး သုးခိၣ်စိ စီၤအဲၣ်ဖျါ စံးအါထီၣ်ကဒီး၀ဲလၢ တချုးလၢတၢ်ဆဲးလီၤ(အဲၣ်စံၣ်အ့ၣ်)စုမုၢ်ကျၢၢ်ကတီၢ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် လၢအ၀ဲသ့ၣ် တၢ်ပၢဆှၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ မ့ၢ်ဘၣ်ကွၢ်လၢဟီၣ်က၀ီၤတၢ်အိၣ်သးန့ၣ် မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်အံၤ ဟဲမၤလဲၢ်အါထီၣ်၀ဲ တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတဖၣ်အိၣ်ဒီး ကတီၢ်အံၤတၢ်ဖ့ၣ်ဆၢလၢကဲထီၣ်အသးအံၤန့ၣ် ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ ခိၣ်နၢ်ခံခီခံကပၤအတၢ်တဲသကိး ထိၣ်ဃူအီၤအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကၠၤအ့ဆ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-သုးက့ ၆ တၢ်လီၢ်) တီၤပီၣ် ၂၄ သ၀ီအံၤ မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်ဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ခံကရူၢ်လၢာ် ပၢဆှၢ ရဲၣ်ကျဲၤသဃဲၤ၀ဲဒီး မ့မ့ၢ်ယပၣ်ယ့ၣ်တွ့ ႇ တၣ်တ့ဒီးတၢ်လီၢ်တနီၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်၀ဲမိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ် တၢ်ပၢဆှၢဟီၣ်က၀ီၤအဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်ကီၢ်ဆၣ် မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ နဲၣ်အၣ်ကၣ်စံး၀ဲ“လၢပ၀ဲတကပၤ တချုးတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဘၣ်န့ၣ် ပဂုာ် ကျဲးစၢးလၢပကဘှါရှဲအီၤ ႇ အ၀ဲသ့ၣ်တကပၤတဲ၀ဲသုးက့ၤလီၢ်ခံ၀ံၤမး ပကတဲသကိး တၢ်ပၢဆှၢဟီၣ်က၀ီၤဒီးသ့ၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လီၤ. လၢပ၀ဲတကပၤပကဘၣ်ဟ့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်သ့ၣ်အတၣ် ၄၀၀ အိၣ် အ၀ဲန့ၣ်တၢ်တဲသကိးအီၤလၢကီၢ်ဆၣ်အပတီၢ်တဖၣ်ဒီး သုးၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်(၃)ဘျီ၀ံၤမး တၢ်တူၢ်လိာ်အီၤလီၤႉ လၢခံပလဲၤဟံးန့ၢ်ဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ဘံၣ်တၢ်တၢ်ဘၢဒီးမၢပသုးက့ၤခံ ႇ လၢပနီကျဲခံအကပၤတၢ်လီၢ်အပူၤန့ၣ် ပပာ်လီၤပသုးဖဲန့ၣ်ဒီးလဲၤက့ၤဖဲန့ၣ်အိၣ် ႇ ဖဲတၢ်တနၤန့ၣ်လီၤ အ၀ဲသ့ၣ်ဟဲ၀ံၤတၢ်ခးလိာ် သးကဲထီၣ်ႉ”အဂၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲ အပူၤကံွာ် ၁၉၈၈ နံၣ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒီး မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်အဘၢၣ်စၢၤ ဟီၣ်က၀ီၤ တၢ်တဲအါလိာ်သးအဃိ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲ ဖဲဃိၣ်သၢဖျၢၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ အသီ၂၀ဘျဲၣ်ဒီး တၢ်ဒုး၀ဲန့ၣ်အပူၤ ခံခီခံကပၤသုးဖိဒီးၦၤကမျၢၢ် ၂၀၀ ဃၣ်ဃၣ်ဘၣ်သံ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ