Home တၢ်ကစီၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒီး မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဖ့ၣ်ဆၢအိၣ်ထီၣ်သးအံၤ က့ၤဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒီး မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဖ့ၣ်ဆၢအိၣ်ထီၣ်သးအံၤ က့ၤဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့

845
0

လါမ့ၤ ၄ သီ ႇ၂၀၁၉နံၣ် ႇစီၤမၠးအူသၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်က&ၢဒီး မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ် (NMSP)တၢ်ဘၣ်ဂံာ်ဂူာ်ကဲထီၣ်အသးလၢတၢ် ထုးထီၣ်သ့ၣ်အဃိ တၢ်ခးလိာ်အသး တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ဖဲလါမ့ၤ၃သီအနံၤ မၤ၀ဲတၢ်ထံၣ်လိာ်အသး ဖဲဃိၣ်သၢဖျၢၣ်ကီၢ်ဆၣ် ႇ(သဘာ၀) ထံလီၤဆူတၢ်လီၢ်ဒီး က့ၤဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့က့ၤလံအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤ.

ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်ကီၢ်ဆၣ်ႇတၣ်ဒ့အဘူးတၢ်လီၢ်အပူၤ ဖဲအ့ဖြ့ၣ်၂၉သီအနံၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ခံခီခံကပၤ ခိၣ်နၢ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ထံၣ်လိာ် တၢၣ်ပီၣ်သကိး၀ဲဒီး ဘၣ်ဃးတၢ်ထုးထီၣ်သ့ၣ် ႇတၢ်တ့ကျဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤသုတၢ်တမၤအီၤဒီး က့ၤအိၣ်လၢနီၢ်ကစၢ်လီၢ်ကျဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်မ့ၢ်အိၣ်တမံၤမံၤတခီ ကဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲခံခီခံကပၤအဂီၢ် မၤန့ၢ်၀ဲတၢ်သးလီၤပလိာ်အဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် ပဒိၣ်စီၤရွ့ၣ်မီစံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်-ကညီတၢ်ကစီၣ် ဖဲလါမ့ၤ ၄သီန့ၣ်လီၤႉ

“ထုးထီၣ်သ့ၣ်အံၤ တကးဘၣ် တၢ်ဘၢၣ်ကျဲတဖၣ် သုတမၤအီၤလၢၤတဂ့ၤႇ ကက့ၤအိၣ်ကဒါက့ၤလၢနီၢ်ကစၢ်လီၢ်ကျဲဒီးတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤမ့ၢ်အိၣ်တခီကဟ့ၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲခံခီခံကပၤခိၣ်နၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် မၤန့ၢ်တၢ်အၢၣ်လီၤတဖၣ်လီၤႉ တအဲၣ်ဒိးလၢတၢ်သီၣ်တၢ်သဲဘၣ် ႉ ကမၤလၢၦဲၤကမျၢၢ်လၢကဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအတၢ်ဘၣ်သးအဂ့ၢ် အဲၣ်ဒိးဆီၣ်သခူထီၣ်ခံခီခံကပၤသုးလီၤ”အဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်ပဒိၣ်စီၤရွ့ၣ်မီစံး၀ဲန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်တဲသကိး၀ဲန့ၣ်အပူၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် ပဒိၣ်စီၤရွ့ၣ်မီ ႇသုးက့ ၆ဒုးယၤ
ခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤကၠိဆွၣ် ႇသုးရ့ၣ် ၁၆ သုးရ့ၣ်ခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ် စီၤရွ့ၣ်၀့ ဒီးမိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်တခီ လီၢ်ခၢၣ်သး တၢ်ခိၣ်တၢ်ဃၢၤဟီၣ်က၀ီၤ ကရူၢ်ကမံးတံာ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ နဲၣ်တူၢ်ရးမဲၣ်
ႇသုးရ့ၣ်(၅)သုးရ့ၣ်ခိၣ်- နဲၣ်စဲၣ်ခၠဲ တဖၣ် တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲဒီးခၢၣ်စး ၆ဂၤ ဟဲထီၣ်တဲသကိး၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ဃိၣ်သၢဖျၢၣ် ကီၢ်စဲၣ် မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ နဲၣ်အၣ်ကၣ်စံး၀ဲ “မ့ၢ်၀ဲ တၢ်ဖီလာ်ကဒဲကဒဲ တၢ်ထံၣ်ကမၣ် လိာ်သးလီၤႉ သုးဖိသ့ၣ်တဖၣ် က့ၤသုးလီၤအသးလၢနီၢ်ကစၢ်လီၢ်လံႉ ဒ်သိးကမျၢၢ်တဖၣ်လဲၤက့ၤကညီထီၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ ပတၢ်မုၢ်လၢ်အဖီတၢၣ် တတုၤဒံးဘၣ်အကတီၢ် တလၢၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇကညီမ့ၢ်ဂ့ၤ ပကဖီၣ်လိာ်စုတုၤ ပဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီတစုန့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ် စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒီးမိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်အံၤ မ့ၢ်၀ဲက&ူၢ်လၢအဆဲးလီၤဃာ်ကီၢ်
ဒီတဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး (အဲၣ်စံၣ်အ့ၣ်) ဒီး ဖဲ အပူၤကံွာ် ၁၉၈၈နံၣ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒီး မိၣ်ကီၢ်သီပာ်တံၣ်သ့ၣ်တဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ် တ့ၢ်၀ဲ ဖဲဃိၣ်သၢဖျၢၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ အသီ၂၀ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤႉ စးထီၣ်က့ၤ ဖဲ၂၀၁၆ နံၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤတဖၣ်က့ၤအိၣ်ထီၣ်က့ၤဒီး တုၤအခဲအံၤ တၢ်ဒုးက့ၤကဲထီၣ်က့ၤ၀ဲ တစှၤန့ၣ်ဒံး အဘျီ(၁၀)ဘၣ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါန့ၣ်လီၤႉ