Home တၢ်ကစီၣ် နီၣ်ဂံၢ်(၁) သီၣ်ယ့ၣ်ခးတၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ ကအိၣ်ဆၢထၢၣ် ဒ်ကမျၢၢ်တၢ်ဘၣ်သးအသိးအဂ့ၢ် (KNDP)စံး၀ဲ

နီၣ်ဂံၢ်(၁) သီၣ်ယ့ၣ်ခးတၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ ကအိၣ်ဆၢထၢၣ် ဒ်ကမျၢၢ်တၢ်ဘၣ်သးအသိးအဂ့ၢ် (KNDP)စံး၀ဲ

1202
0

လါမ့ၤ ၈သီႇ၂၀၁၉နံၣ်ႇစီၤရှါ

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇသၣ်တီၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်ႇသီၣ်ယ့ၣ်ခးထံကျိအပူၤ တၢ်ကတ့ထီၣ်၀ဲ နီၣ်ဂံၢ် (၁) သီၣ်ယ့ၣ်ခးထံဂံၢ်ဘါလီသဟီၣ် တၢ်တိာ် ကျဲၤအံၤန့ၣ် ကအိၣ်ဆၢထၢၣ်၀ဲ ဒ်ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်ဘၣ်သးအသိးအဂ့ၢ် ကညီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ကရဲးတ့ၣ်ပၣ်တံၣ်(KNDP) ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ မါအီၣ်ပၠံၣ်စိစံးလီၤ၀ဲ ဖဲလါမ့ၤ ၈သီအနံၤန့ၣ်လီၤ.

နီၣ်ဂံၢ်(၁) သီၣ်ယ့ၣ်ခး ထံဂံၢ်ဘါလီသဟီၣ် တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ တၢ်မ့ၢ်မၤအီၤန့ၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢကဟဲကဲထီၣ်သးႇ တၢ်ဘၣ်ယိၣ် ဘၣ်ဘှီအဂီၢ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ် တလိၣ်၀ဲဘၣ်ဒီး ထီဒါ၀ဲအဖီခိၣ် (KNDP) ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ မါအီၣ်ပၠံၣ်စိ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

“ဖဲန့ၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲတၢ်ဘၣ်သးန့ၣ် ပထံၣ်လီၤႉ ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်တဘၣ်သးဘၣ်န့ၣ် ပ၀ဲပၣ်တံၣ်နာ်က့ ပတၢ်ပာ်သးတခီ ပတလိးကီဘၣ်ႉ ပကဘၣ်ထီဒါလီၤႉ” အဂ့ၢ် စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်=ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လီမ့ၣ်ဒီး ဂံၢ်ဘါသဟီၣ်၀ဲၤကျိၤႇ တၢ်မၤလိၣ်ထီၣ်ဖးထီၣ် ထံဂံၢ်ဘါလီမ့ၣ်အူ ၀ဲၤကျိၤ ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်လၢ ကမၤကွၢ်၀ဲ နီၣ်ဂံၢ် (၁) သီၣ်ယ့ၣ်ခး ထံအဂံၢ်အဘါအိၣ်ထဲလဲၣ်အဖီခိၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ထီဒါပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲတၢ်ဘၣ်သး ကဲထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ.

နီၣ်ဂံၢ်(၁)သီၣ်ယ့ၣ်ခး လၢလီဂံၢ်ဘါသဟီၣ်အိၣ်၀ဲ ၁၅၀ မံၣ်ကၣ်၀းအံၤ အိၣ်ဆီလီၤအသးလၢ ၀့ၢ်တီအူ မုၢ်ထီၣ်တကပၤ စီၤစုၤ၀ဲ ၂၆ မံးလာ် သီၣ်ယ့ၣ်ခးထံကျိအပူၤန့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်၀ဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်=ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢတီအူကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့(၂) သၣ်တီၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

သီၣ်ယ့ၣ်ခးနီၣ်ဂံၢ်(၁)တၢ်တိာ်ကျဲၤ၀ဲအံၤအဃိ တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အိၣ်လၢဒူသ၀ီကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ် တၢ်မၤအီၣ်လီၢ် ကလီၤမၢ်ဟးဂီၤကွံာ်၀ဲ အဃိ ဒ်သိးတၢ်ကထီဒါအီၤအဂီၢ် တီအူ,သၣ်တီၣ်ႇဘွဲမိၢ်ၦၢ် တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခိၣ်နၢ်တဖၣ်ဆှၢထီၣ်၀ဲ လံာ်ဒုးသ့ၣ်ညါဆူ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အဂၤတဖၣ်အအိၣ် ဖဲလါမ့ၤထီၣ်သီကတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ

ကညီကလုာ် ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်ပၣ်တံၣ် (KNDP)လၢအအိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢ ကညီကီၢ်စဲၣ်အံၤန့ၣ် ဘၣ်ဃးသီၣ်ယ့ၣ်ခးတၢ်တိာ် ကျဲၤအံၤန့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲအတၢ်ပာ်သးအိၣ်၀ဲအသိး ကညီကလုာ်ပၣ်တံၣ်(KPP)လၢအဆီလီၤအသးလၢ၀့ၢ်တကူၣ်အံၤစ့ၢ်ကီး ဘၣ်ဃးတၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ် တဘၣ်သးဘၣ်အဖီခိၣ် ဒ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တၢ်ဘၣ်သးအသိး တၢ်ကလူၤပိာ်ထွဲ အဂ့ၢ် ဆှၢဃီၤ၀ဲ လံာ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်တဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်အပတီၢ် ဒ်သိးကဒိးန့ၢ်ဘၣ်လီမ့ၣ်အူအဂီၢ် ပာ်ပနီၣ်ဃာ်၀ဲလၢ ကထုးထီၣ်၀ဲ ထံဂံၢ်ဘါလီမ့ၣ်အူ ဖဲ ၦဲာ်လိာ်ကျိအပူၤအံၤ တၢ်တိာ်ကျဲၤအိၣ် ၁၃ တီၤဒီး သီၣ်ယ့ၣ်ခးကျိအပူၤ ခံတီၤဒ်အမ့ၢ် သီၣ်ယ့ၣ်ခး(၁)ဒီး(၂)ပၣ်ဃုာ်၀ဲန့ၣ်လီၤ.

မ့မ့ၢ် နီၣ်ဂံၢ် (၂) သီၣ်ယ့ၣ်ခး တၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ် ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၀၁၃နံၣ်အပူၤ စးထီၣ်လဲၤတရံးအသးလံဒီး တၢ်တိာ်ကျဲၤအဃိ သ၀ီဘူးဖဲန့ၣ်ဒီး ၦၤလီၢ်က၀ီၤ ကမျၢၢ်တဖၣ် ဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲႇ တၢ်မၤအီၣ်လီၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဒိ ဘၣ်ထံးအါအါ ကလဲာ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ