Home တၢ်ကစီၣ် ဘုအၦ့ၤလီၤအဃိ ပါတနီၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ၦၤသူၣ်ဘု လၢတၢ်ယီၤခါတဖၣ် သဂၢၢ်ဘၣ်တၢ်ကီ

ဘုအၦ့ၤလီၤအဃိ ပါတနီၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ၦၤသူၣ်ဘု လၢတၢ်ယီၤခါတဖၣ် သဂၢၢ်ဘၣ်တၢ်ကီ

781
0

လါမ့ၤ ၃ သီႇ၂၀၁၉နံၣ် ႇ နါဖီမွံံၤရှၣ်

ဖဲအ့ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်ႇ ပါတနီၤကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ကတီၢ်အံၤဘၣ်ဖဲၦၤကူး၀ဲတၢ်ယီၤခါဘုကတီၢ်ဘၣ်ဆၣ် ဘုသးအၦ့ၤလီၤ၀ဲဒီး ၦၤလၢဟဲ ၦ့ၤဘုသးတဖၣ်စှၤ၀ဲအဃိ ၦၤသူၣ်ဘုလၢတၢ်ယီၤခါကတီၢ်တဖၣ် သဂၢၢ်ဘၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ် ၦၤမၤအီၣ်ဘုတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ပါတနီၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဘယါနဆူၣ်သ၀ီဖိ ၦၤမၤအီၣ်ဘု ဂၣ်နါရှ့ၣ်စံး၀ဲ “အခဲအံၤ စ့သုခး(ဆင်းသုခ)ဘုန့ၣ်မး အိၣ်၀ဲယဲၢ်ကလီၢ်နွံကလး (၅၇၀ႇ၀၀၀)လီၤႉ မ့မ့ၢ်တၢ်စူၤခါဘုန့ၣ်အိၣ်တုၤလၢ ဃုကလီၢ်ယဲၢ်ကလး(၆၅၀ႇ၀၀၀)ညါႉ စဲးသိသနာ်က့ အၦ့ၤထီၣ် ႇ ချါသိ(ေမြသြဇာ)သနာ်က့အၦ့ၤထီၣ် ႉ ဘုဟးထီၣ်သနာ်က့တဂ့ၤအဃိ ၦၤမၤအီၣ်ဘုတဖၣ်ဃၣ်၀ဲသၢၣ်ႉ”အဂ့ၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်သူၣ်၀ဲတၢ်ယီၤခါဘုအံၤန့ၣ် ဟီၣ်ခိၣ်တအ့ကၢၣ်န့ၣ် ဘုန့ၢ်၀ဲအနာ် (၇၀)ဃၣ်ဃၣ်ဒီး တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤတခီ ဟီၣ်ခိၣ်တအ့ ကၢၣ်န့ၣ် ဘုချံ(၂)နာ် ချါသိ(ေမြသြဇာ)=၂ထၢၣ် ႇစဲးထူစံာ်အသိ အကၣ်လၣ်(၂၀)ႇ ၦၤထူစံာ်ဖိ အစုဒိးလဲ=(၅၀ႇ၀၀၀)ကၠး ႇၦၤသူၣ်ဘုစုဒိးလဲ=ယဲၢ်ကလးကၠး ႇထၢနုာ်လီၤထံလၢစံာ်ပူၤ (၅၀ႇ၀၀၀) ႇၦၤကူးဘုဒီးမၤလီၤဖျဲၣ်ဘုစုဒိးလဲ အိၣ်တုၤလၢ=(၃၀၀၀၀)တုၤ (၅၀၀၀၀)ဆူအဖီခိၣ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤမၤအီၣ်ဘုတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါ လၢကီၢ်ပဒိၣ်တၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးစ့တၢးထုးထီၣ်ဟ့ၣ်လီၤဆိ၀ဲ တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤ စ့သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်ကဟ့ၣ်ကၣ် ကဒါက့ၤအဂီၢ် တၢ်ပာ်ဂံၢ်ပာ်ဘါလၢတၢ်ယီၤခါဘုအံၤဒီး ဘုအၦ့ၤလီၤ ဒ်အံၤအဖီခိၣ် လၢတၢ်ကက့ၤဟ့ၣ်လီၤကဒါက့ၤ တၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးစ့တၢးအဂီၢ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲအဂ့ၢ် ကမျၢၢ်တဖၣ်စံး၀ဲလီၤ.

ၦၤသူၣ်ဘုဖိတဖၣ် လၢအထုးထီၣ်ဟံးလိၢ်ဆိ၀ဲစ့တဖၣ်လၢ ကီၢ်ပဒိၣ်တၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးစ့တၢးအအိၣ်အံၤ ဟ့ၣ်ကဒါက့ၤ၀ဲစ့မ့ၢ်တန့ၢ်ဘၣ်ဒီး တၢ်တဟ့ၣ်လိၢ်အီၤစ့လၢၤ ဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်လိၣ်၀ဲစ့လၢကက့ၤသူၣ်၀ဲဘုအဂီၢ် ကဘၣ်ဟံးလိၢ်၀ဲလၢအစ့အ့ၣ်အါအါ ဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤတခါခါဒီး ဟ့ၣ်က့ၤစ့မ့ၢ်တန့ၢ်လၢၤဘၣ်န့ၣ် တနီၤန့ၣ်တၢ်ဟံးန့ၢ်ကွံာ် အစံာ်လီၢ်ဒီး တန့ၢ်မၤအီၣ်၀ဲစံၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ

ကီၢ်ပယီၤ ဘုဟုကရူၢ် လီၢ်ခၢၣ်သးကမံးတံာ်ဖိ ဒီကထၢၣ်စိထိ စံး၀ဲ“ကတီၢ်အံၤတၢ်ယီၤခါဘုပၢၢ်ထီၣ်ဆၢကတီၢ် ႇ ကဆှၢအီၤဆူထံဂုၤကီၢ်ဂၤသနာ်က့ တညီဘၣ်ႉ တကပၤန့ၣ်ခီ လၢအၣ်ဖ&ံၣ်ကၣ်န့ၣ် ဘၣ်ဃးတၢ်ဆါတၢ်ၦ့ၤလၢ ကီၢ်ပယီၤဘုတၢ်ဂ့ၢ်ကီကဲထီၣ်အဃိ ကဆါလၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤစှၤလီၤႉ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဘုအၦ့ၤလီၤန့ၣ်လီၤႉ” အဂ့ၢ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤ.

အပူၤကွံာ်တနံၣ်န့ၣ် တၢ်ဆှၢ၀ဲဘုသးတုၤလၢ အတၣ်သၢကကွဲၢ်တ၀ာ်ဘျဲၣ်ဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်လၢ တနံၣ်ညါအံၤအိၣ်ဒၣ် ၂ ကကွဲၢ်ဒီး စှၤလီၤ၀ဲအဃိ ကတီၢ်အံၤ လၢကဆှၢဆူတရူးကီၢ် လၢအဖိးသဲစးကန့ၢ်အဂီၢ် တၢ်တဲသကိးအီၤဒီး လၢဘုတၢ်လဲၤတရံး သးကန့ၢ်အဂီၢ် ကမၤသကိး၀ဲဒီး ကီၢ်ပဒိၣ်ဘၣ်ထွဲ၀ဲၤကျိၤတဖၣ်အဂ့ၢ် ဒီကထၢၣ်စိထိစံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ