Home တၢ်ကစီၣ် မၠီမၠၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ သ၀ီတနီၤ လိၣ်ဘၣ်၀ဲထံအီ လၢဂ့ၢ်ဂီၢ်အူ

မၠီမၠၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ သ၀ီတနီၤ လိၣ်ဘၣ်၀ဲထံအီ လၢဂ့ၢ်ဂီၢ်အူ

787
0

လါမ့ၤ ၈သီႇ၂၀၁၉နံၣ်ႇနါဖီမွံၤရှၣ်

အ့ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် မၠီမၠၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ သ၀ီအဖျၢၣ် (၁၀)ဃၣ်ဃၣ် လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီး ပိလီ၀းႇတဲတဲကူဒီးယ့ၣ်ကၠီၣ်တိၣ် သ၀ီသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ စးထီၣ်ဖဲ လါအ့ဖြ့ၣ်၂၀သီအနံၤန့ၣ် ထံကမါတဖၣ်လီၤသံးကွံာ်၀ဲအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် လိၣ်ဘၣ်၀ဲထံအီ လၢဂ့ၢ်ဂီၢ်အူအပူၤအဂ့ၢ် တဲတဲကူသ၀ီၦၤပၢဆှၢတၢ် စီၤဒိၣ်ထူစံး၀ဲန့ၣ်လီၤ.

စီၤဒိၣ်ထူစံး၀ဲလၢ“တနံၣ်ညါအံၤ တၢ်ကိၢ်ဒိၣ်၀ဲဒီးတၢ်တစူၤနီတဘျီဒံးဘၣ် အဃိ မူခိၣ်ထံလၢ တၢ်ပာ်ကီၤဃာ်တဖၣ် လီၤသံးကွံာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ၦၤနီၣ်ဂံၢ်ဟဲအါထီၣ်အဃိဘၣ်နးန့ၣ်လီၤႉ ထံအီႇ ထံလၢကသူအဂီၢ် လိၣ်ခံခါလၢာ်လီၤႉ လၢအပူၤကွံာ်နံၤသီတဖၣ် ၦၤဟဲမၤစၢၤၦၤအိၣ်ႇၦၤတဟဲမၤစၢၤဘၣ်အိၣ် ၂ သီလံ” အဂ့ၢ် စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သ၀ီလၢအလိၣ်ဘၣ် ထံအီၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢမၠီမၠၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ အအိၣ်ဘူးဒီး ပီၣ်လဲၣ်ကပၤသ၀ီတဖၣ်န့ၣ်ဒီး မ့ၢ်ခူၣ်၀ဲထံပူၤႇ အ၀့ၣ်စံၣ်ပူၤတဖၣ်န့ၣ် ဟဲပၢၢ်ထီၣ်၀ဲဒၣ် ထံဟီသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤ.

အဃိ လၢထံအီဒီးထံလၢအ၀ဲသ့ၣ်ကသူအီၤတဖၣ်အံၤ ဘၣ်သူ၀ဲဒၣ်ထံကမါလၢအပူၤကွံာ် ဖံဖုသ့ၣ်တဖၣ် ခူၣ်တ့ၢ်ဃၣ်၀ဲကမါဒီး တနံၣ်ညါအံၤ တၢ်ကိၢ်ဒိၣ်အဃိ ထံလၢတၢ်ပာ်ကီၤဃာ်တဖၣ်လီၤသံးကွံာ်ဒီး လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ် သဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ကီတၢ်ခဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

ခရံာ်ဖိ ၦၤမၤစၢၤတၢ်ကရူၢ်ဒီး တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်၀ဲၤကျိၤ ဘၣ်မူဘၣ်ဒါ စီၤအီၣ်ထိလ့စံး၀ဲ“ပလဲၤဆှၢထံလၢ ပိလီ၀းန့ၣ်လီၤႉ တဲကူ သ၀ီဖိသ့ၣ် ဘၣ်ဟဲခီဃီၤ၀ဲဆူ ပီၣ်လဲၣ်ကၢၢ်နံၤဒီး ဟဲဟံးန့ၢ်ထံလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်တဒိးန့ၢ် ခဲလၢာ်ဘၣ်ႉ မ့ၢ်ၦၤမၤအီၣ်မုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤအဃိ လၢကပာ်ကီၤဃာ်ထံအဂီၢ် ထံဒၢသ့ၣ်တဖၣ်အအိၣ်ဘၣ်အဃိ ပဘၣ်မၤစၢၤအ၀ဲသ့ၣ်လၢ ထံဒၢသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ” အဂ့ၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်လီၢ်လၢအလိၣ်ဘၣ်ထံအီသ့ၣ်တဖၣ်တမ့ၢ်ထဲ မၠီမၠၣ်ကီၢ်ဆၣ်ဘၣ်ဒီး လၢလၣ်ပိၣ်တၣ်ကီၢ်ဆၣ် သ၀ီခဲလၢာ် (၁၀၀)ဃၣ်ဃၣ် လိၣ်ဘၣ်၀ဲထံအီ ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်စ့ၢ်ကီးဒီး သ၀ီတနီၤ ဟုသးအိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိထံတအိၣ်အဃိ ကဖီအီၣ်မ့ၤအဂီၢ်မး ဖီအီၣ်မ့ၤ တသ့ဘၣ်အဂ့ၢ် ၦၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲမၤစၢၤတၢ် အူန့ၣ်လ့ထိစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သ၀ီလၢအလိၣ်ဘၣ်ထံအီၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဂီၢ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢ ကီၢ်ပဒိၣ်၀ဲၤကျိၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အအိၣ် တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်ဒီး မ့ၢ်ဒၣ် ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးဒီးလဲၤမၤစၢၤ၀ဲအဃိ ဟံၣ်တဒူၣ်န့ၣ် န့ၢ်ဒၣ်ထဲ ထံဒၢ ၂ဒၢအဃိ တလၢ၀ဲဘၣ်ဒီး လိၣ်ဘၣ်၀ဲထံအီဂ့ၢ်ဂီၢ်အူအဂ့ၢ် ၦၤလဲၤမၤဘူၣ်တၢ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ.