Home တၢ်ကစီၣ် DKBA ဒီး(BGF)တဖၣ် တၢ်ခးလိာ်သး ကဲထီၣ် ဖဲကီၢ်မူ

DKBA ဒီး(BGF)တဖၣ် တၢ်ခးလိာ်သး ကဲထီၣ် ဖဲကီၢ်မူ

1466
0

လါမ့ၤ ၁၇ သီႇ၂၀၁၉နံၣ်ႇန့ၣ်နီၣ်

ဖဲလါမ့ၤ ၁၇ သီအနံၤ ဂီၤခီကတီၢ် ဘူးဒးတၢ်ဘါတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)ထုးဖးသးကရူၢ်ဒီးသုးခိးကီၢ် ဆၢ(BGF)သ့ၣ်တဖၣ် တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ် ဖဲ ကီၢ်မူသ၀ီႇကီၤတရံးကီၢ်ဆၣ်ႇကညီကီၢ်စဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲဂီၤခီ အနၣ်ရံၣ် ၁၀း၁၅ မံးနံးကတီၢ်(DKBA)ထုးဖးသးကရူၢ်စီၤဖါကီၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲ အၦၤ ၁၉ဂၤဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF)သုးရ့ၣ်ခိၣ်(၂) သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤကၠီၣ်နီၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲကရူၢ်တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အသး ဖဲကီၢ်မူသ၀ီဒီး ပၠါပ့ၣ်ထံခံတၢ်လီၢ်အပူၤ အမံးနံး ၃၀ကတီၢ်၀ံၤ တၢ်ဖီၣ်သမူန့ၢ်၀ဲ(DKBA)တဂၤအဂ့ၢ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇသုးခိးကီၢ်ဆၢတဖၣ် အနဲၣ်ရွဲၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိစီၤခၠ့ၣ်သူၤ အၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါသုးခိၣ် နဲၣ်မီၣ်စီၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ.

“တဂီၤအံၤအနၣ်ရံၣ် ၁၀ ကတီၢ်တၢ်ခးလိာ်သး ကဲထီၣ်ႉ ကဲထီၣ်၀ဲဒီး(DKBA ဗ)ထုးဖးသးကရူၢ်စီၤဖါကီၢ်ကရူၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤႉ သုးခိးကီၢ်ဆၢ သုးရ့ၣ် ၁၀၁၇ လဲၤရှဲ ပျီတၢ်လီၢ်ကတီၢ် ဖီၣ်န့ၢ်၀ဲအ၀ဲသ့ၣ် သုးဖိတဂၤလၢအဘၣ်ဒိ မူဒ်န့ၣ်လီၤႉ ကတီၢ်အံၤ အိၣ်လၢတၢ်ကူဆါယါဘျါအပူၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ဘၣ်ယိၣ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်ႉ ကတီၢ်အံၤ (BGF)သုးတဖၣ်လဲၤလီၤမၤရှဲပျီ၀ဲတၢ်လီၢ် အဖၢမုၢ်လီၤ” အဂ့ၢ် သုခိၣ်နဲၣ်မီၣ်စီၣ်စံး ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

သုးဖိလၢတၢ်ဖီၣ်န့ၢ်အီၤတဂၤအံၤ အမံၤမ့ၢ်၀ဲ စံၣ်သူၣ်ႇအသးနံၣ်အိၣ် (၂၆)နံၣ်ဒီး လၢအခီၣ်ထွဲတကပၤဘၣ်ဒိဒီး ကျိန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ဖီၣ်န့ၢ်အီၤဃုာ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ် အဖျၢၣ် ၃၀အဂ့ၢ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇသုးခီးကီၢ်ဆၢတကပၤပာ်ဖျါဃၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ.