Home တၢ်ကစီၣ် ကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကး ဒွဲၣ်အူကွံာ် ကသံၣ်မူၤဘှီးတဖၣ် အါအါဂီၢ်ဂီၢ်

ကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကး ဒွဲၣ်အူကွံာ် ကသံၣ်မူၤဘှီးတဖၣ် အါအါဂီၢ်ဂီၢ်

1537
0

လါယူၤ ၂၆ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စီၤရှါ

ဖဲလါယူၤ ၂၆ သီႇ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ် တၢ်ထီဒါကသံၣ်မူၤဘှီးအမုၢ်နံၤန့ၣ် ကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကး (KNU/KNLA-PC) ဒွဲၣ်ကွံာ်၀ဲ ကသံၣ်မူၤဘှီးတဖၣ် လၢအလုၢ်အၦ့ၤကအိၣ်လၢ စ့ပယီၤ ၅၆၉ ကလီၢ်အံၤ ဖဲထိၣ်ကီးကိ(နီၣ်တယၢ်၀့ၢ်), ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကး တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ကသံၣ်မူၤဘှီး WY (ကိး) ကသံၣ်ကသ့ၣ်တဖၣ် လၢအဖီၣ်န့ၢ်၀ဲခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ (၂၂၀ႇ၇၅၂)ဖျၢၣ် ဃုာ်ဒီးစဲးဖီအဟၣ်လၢတၢ်တ့ကသံၣ်မူၤဘှီးသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်ဒွဲၣ်အူမၤဟးဂီၤကွံာ်အီၤအဂ့ၢ် ကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကး အနဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤကၠီၣ်ညိၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ.

အ၀ဲစံး၀ဲ“လၢကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကး အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်သးဖဲ (၂၀၀၇) နံၣ်လံၤလံၤ တၢ်ပာ်လီၤဃာ်ဒီး တၢ်ထီဒါ ကသံၣ်မူၤဘှီးအံၤန့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်တၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ် တၢ်ထီဒါတၢ်မူၤတၢ်ဘှီးအမုၢ်နံၤအံၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ၀ဲန့ၣ်အပူၤ (KNU/KNLA-PC) ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ႇ ကညီကီၢ်စဲၣ်သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ဒီး ကီၢ်ပဒိၣ်သုးဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ႇ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ဒီး ကၠိဖိသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ခဲလၢာ်ဟဲထီၣ်အိၣ် ၁၅၀ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

(BGF)သုးဟီၣ်က၀ီၤ(၂) သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤရွ့ၣ်လူၣ် လၢအဟဲထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ စံး၀ဲလၢ “အနီၢ်ကီၢ်န့ၣ် ပ၀ဲကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤ ကရူၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ကဘၣ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲ ထီဒါတြီဆၢကသံၣ်မူၤဘှီးလီၤႉ ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်တနီၤ ထုးထီၣ်၀ဲလၢအနီၢ်ကစၢ်လီၤႉ ပမ့ၢ်အဲၣ်ပၦၤကလုာ်န့ၣ် ဒ်သိးပၦၤကလုာ်အစၢၤတလီၤတူာ်ဘၣ်အဂီၢ် ဆါအီၤတဂ့ၤႇ သူအီၤတဂ့ၤ”အဂ့ၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် ကီၣ်ကး ဒွဲၣ်အူမၤဟးဂီၤကွံာ် ကသံၣ်မူၤဘှီးအံၤန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲတၢ်မၤဖျါထီၣ်က့ၤ ကျဲသနူလၢ အပာ်လီၤတ့ၢ်ဃာ် တခါအသိး လၢထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ် တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးလံာ်ဃံးဃာ်( အဲၣ်စံၣ်အ့ၣ်)အပူၤ ဖဲကတီၢ်ဘၢၣ်စၢၤအကတီၢ် တၢ်လၢကဘၣ်မၤ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ်ကွၢ်ထွဲကမျၢၢ်တဖၣ်ႇ ဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်တဖၣ် အမဲာ်ညါ တၢ်ဂ့ၢ် ၆ ထံၣ်တထံၣ်အပူၤ တၢ်တြီဆၢကသံၣ်မူၤဘှီးတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အံၤ ကပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ် ဒီးကီၢ်ပဒိၣ်ကရူၢ်ဘၣ်ထွဲတဖၣ်အဃိ အ၀ဲသ့ၣ် မၤဖျါထီၣ်၀ဲ အမိၢ်လံၤအမိၢ်ၦၢ်ဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ် တၢ်ထီဒါတၢ်မူၤတၢ်ဘှီး အမုၢ်နံၤအံၤ ဖဲကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကး (KNU/KNLA-PC) ၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ် စးထီၣ် လၢ၂၀၁၇နံၣ်လံၤလံၤ တၢ်ဒွဲၣ်အူမၤဟးဂီၤကွံာ်၀ဲ ကသံၣ်မူၤဘှီးဒီး စဲးဖီကဟၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤ လၢတၢ်ဖီၣ်န့ၢ်၀ဲတဖၣ် ၦဲၤထီၣ်၀ဲ ၃ဘျီတဘျီလံန့ၣ်လီၤႉ