Home တၢ်ကစီၣ် ကညီဒီးကခၠ့ၣ်သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် မၤ၀ဲတၢ်ဟ့ၣ်ခီနီၤလိာ်တၢ်ထံၣ် ဖဲကွဲၢ်ကဘီကစၢၢ်ခီၣ်ထံး

ကညီဒီးကခၠ့ၣ်သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် မၤ၀ဲတၢ်ဟ့ၣ်ခီနီၤလိာ်တၢ်ထံၣ် ဖဲကွဲၢ်ကဘီကစၢၢ်ခီၣ်ထံး

1416
0

လါယူၤ ၄သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ စီၤရှါ

ကညီကီၢ်စဲၣ် သးစၢ်ကရူၢ်ဒီး ကခၠ့ၣ်ကၠိဖိသးစၢ်လၢအဟဲ လီၤဃုသ့ၣ်ညါဘၣ်ဃး၀ဲကညီကီၢ်စဲၣ်တၢ်အိၣ်သးသ့ၣ်တဖၣ် ထံၣ်လိာ်ဟ့ၣ်ခီနီၤလိာ်သးတၢ်ထံၣ် ဖဲလါယူၤ ၃သီႇ ဖဲ၀့ၢ်ဖၣ်အၣ် ဒူယီၢ်ဟီၣ်က၀ီၤ ကွဲၢ်ကဘီကစၢၢ်ခိၣ်ထံးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢတၢ်မၤအီၤလၢနံၤ၀ဲန့ၣ် တၢ်ပညိၣ်အိၣ်ဒ်သိး ကလုာ်ဒူၣ်သးစၢ်ကဒဲကဒဲကဟ့ၣ်ခီနီၤလိာ်သးတၢ်ထံၣ်ႇ ကအိၣ်ဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိးဒီး တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလီၤအဂ့ၢ်ၦၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ် နီၢ်စဲဘၣ် စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“လၢတၢ်ထံၣ်လိာ်သးအဃိ ကသူၣ်ထီၣ်၀ဲတၢ်ဃူတၢ်ဖိးႇတၢ်ထံၣ်လိာ်သးအဃိ ကအိၣ်တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံႇ တၢ်ထံၣ်လိာ်သးအဃိ ကသူၣ်ထီၣ်၀ဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကန့ၢ်အဂီၢ်တၢ်ပညိၣ်အီၤ”အဂ့ၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ထံၣ်လိာ်သးအပူၤ ကခၠ့ၣ်သးစၢ်ကၠိဖိတဖၣ်ႇ ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ဒူယီၢ်ကညီသးစၢ်တဖၣ်ႇ လူၢ်ပျဲၢ်သးစၢ်ဘျးစဲႇ (ကၠ့စူတီၣ်နလိသါ)ဟံၣ်ဒွဲကၠိဖိႇ ကၠိဖိသးစၢ်ခဲလၢာ် ၁၅၀ဂၤ ဟဲထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ကခၠ့ၣ်ကီၢ်စဲၣ် ကၠိဖိမုၣ်သးစၢ်တဂၤလၢအမ့ၢ် စံၣ်တၣ်စံး၀ဲလၢ“ၦၤသးစၢ်အိၣ်ဖဲအံၤသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအိၣ်ဒ်လဲၣ်ႇ ကညီဒီးကခၠ့ၣ်သးစၢ်တဖၣ်အတၢ်လီၤဆီအိၣ်ဒ်လဲၣ်သ့ၣ်တဖၣ် အဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါအဃိ ယဟဲပၣ်ဃုာ်န့ၣ်လီၤႉ ဟဲတုၤဖဲအံၤ သးခုဒိၣ်မးလီၤႉ ကညီကလုာ်သ့ၣ်တဖၣ် နီၤဖးလိာ်အသးလၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအဒူၣ်အဆၢတအိၣ်ဘၣ်ဒီး လၢတၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲတကပၤထံၣ်ဘၣ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိးန့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ် တဲ၀ဲလီၤ.

လၢတၢ်ထံၣ်လိာ်သးဖဲ ပဲၤယီသ၀ီသရိာ်အပူၤ သးစၢ်တဖၣ်ဒုးသ့ၣ်လိာ်အသးႇ ဟ့ၣ်ခီနီၤလိာ်သး တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဒီးလုၢ်လၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤတဖၣ်ႇ ဒုးနဲၣ် ဂဲၤကလံၣ်၀ဲ ဒိတၢ်ဂဲၤကလံၣ်ဒီး လဲၤလီၤဃုသ့ၣ်ညါ၀ဲဘၣ်ဃးကညီလုၢ်လၢ်ထူသနူ လၢမူဆရံကညီသ၀ီ ဒီးကညီသးစၢ်ဒီးကခၠ့ၣ်သးစၢ်တဖၣ်မၤ၀ဲတၢ်ရ့လိာ် မုာ်လိာ်ဒီးဖျၢၣ်ထူတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

လူၢ်ပျဲၢ်သးစၢ်ဘျးစဲ စးအီၣ်မိဟ့စံးစ့ၢ်ကီး၀ဲ“အဲၣ်ဒိးထံၣ်လိာ်သးဒီးကခၠ့ၣ်သးစၢ်ဒီးဟ့ၣ်ခီနီၤလီၤတၢ်ထံၣ်အဃိ ဟဲထီၣ်န့ၣ်လီၤႉ ထံၣ်ဘၣ်ကခၠ့ၣ်သးစၢ်လၢတ နံၤညါအံၤတဖၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အါန့ၢ်ၦၤဒံး တၢ်လဲၤခီဖျိအါစ့ၢ်ကီးလီၤႉ”အဂ့ၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ကညီသးစၢ်ဒီးကခၠ့ၣ်သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤတၢ်ထံၣ်လိာ်သးဒ်အံၤမ့ၢ်၀ဲ ခံဘျီတဘျီလံဒီး တၢ်ထံၣ်လိာ်သးတၢတဘျီန့ၣ်မၤ၀ဲဖဲအပူၤကွံာ်နံၣ် လါယူၤလံအတီၢ်ပူၤအဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ.