Home တၢ်ကစီၣ် ကညီလံာ်ညိၣ်သိၣ်ဒိၣ်လၢတၢ်ကသိၣ်လိအီၤတဖၣ် တၢ်ကထုးထီၣ်အီၤလၢ ပဒိၣ် စ့တိာ်ပာ်အပူၤ

ကညီလံာ်ညိၣ်သိၣ်ဒိၣ်လၢတၢ်ကသိၣ်လိအီၤတဖၣ် တၢ်ကထုးထီၣ်အီၤလၢ ပဒိၣ် စ့တိာ်ပာ်အပူၤ

785
0

လါယူၤ, ၄ သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ စီၤထိလ့

ကီၢ်ပဒိၣ်ကၠိသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ တၢ်ကသိၣ်လိ၀ဲ ကညီလံာ်ညိၣ်သိၣ်ဒိၣ် တတီၤလံာ်မိၢ်ၦၢ်အံၤ ကီၢ်ပဒိၣ်တ ကပၤကထုး ထီၣ်န့ၢ်၀ဲတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤလၢ ပဒိၣ်စ့တိာ်ပာ်အပူၤအဂ့ၢ် ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကညီဂ့ၢ်၀ီ ကိတိာ် နီၢ်ပါသ့ၣ်စၣ်မၠိစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါယူၤ ၃သီအနံၤႇ တၢ်ပျၢ်က့ၤ တၢ်မၤသီထီၣ်က့ၤကၠိ သရၣ်ႇမုၣ်တဖၣ် တၢ်မၤလိလၢကီၢ်မူကီၢ်ဆၣ်ႇ ၀ါသ့ၣ်ခး သ၀ီအပူၤကအတီၢ် ကညီဂ့ၢ်၀ီကိတိာ် စံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကိတိာ်စံး၀ဲလၢ “ကတီၢ်အံၤ ပဆှၢထီၣ်ဃာ် လၢကလုာ်ဒူၣ် ဂ့ၢ်၀ီကိတိာ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ၀ဲမ့ၢ်၀ံၤ ပကဆှၢဃီၤလၢ ကူၣ်သ့၀ဲၤကျိၤအအိၣ်ႇ ကူၣ်သ့၀ဲၤကျိၤတခီ ကထုးထီၣ်န့ၢ်လံာ်မိၢ်ၦၢ်ႇ ကတီၢ်အံၤ အိၣ်ဒၣ်လၢ ကၠိသရၣ်ႇမုၣ် တဖၣ် ကဖီၣ်၀ဲအဂီၢ်လီၤႉ လါလၢအဟဲန့ၣ် တၢ်ကထုးထီၣ်န့ၢ်ဃုာ်ဒီးကၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် လၢကီၢ်ပဒိၣ်စ့တိာ်ပာ်အပူၤလီၤႉ”အဂ့ၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢသၢနံၣ်ကတီၢ်ပူၤ တၢ်ကွဲးပာ်လီၤ၀ဲ ကညီတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤဒီး ကညီ,ပယီၤ,ကိၤလါ၀ါအလံာ်န့ၢ်လံဒီး လၢတၢ်ကသိၣ်လိအီၤအဂီၢ် ကၠိသရၣ်ႇ မုၣ်ဒီး ကၠိဖိလၢကမၤလိတၢ်တဖၣ် အိၣ်၀ဲဖးအါလံဒီး တမ့ၢ်ထဲအ၀ဲတဂၤ မၤအီၤဘၣ်ဒီး မ့ၢ်၀ဲ ကညီဒီတကလုာ် တၢ်ပာ်ဖှိၣ်မၤတၢ်အစၢတခါအဃိ သးခုဒိၣ်မးအဂ့ၢ် ကိတိာ်စံးအါထီၣ်၀ဲလီၤႉ

ကီၢ်မူကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ကညီလံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤကမံးတံာ်အိးထီၣ်၀ဲ ကညီစှီၤႇ ၦိၢ်မုၢ်နုာ် ကညီလံာ်(အခီၣ်ထံး ၁ တီၤ) (KG) တၢ်က့ၤမၤဂ့ၤထီၣ်အကံၢ်အစီတၢ်မၤလိ စးထီၣ်လၢလါမ့ၤ ၂၃သီတုၤ လါယူၤ ၃သီအနံၤအံၤ ကၠိသရၣ်ႇ မုၣ်ခဲလၢာ်ဟဲထီၣ်၀ဲ ၉၃ဂၤ အဂ့ၢ် ကီၢ်ဆၣ်လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤ အနဲၣ်ရွဲၣ် မါအီဘၣ်သီစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကညီစှီၤဒီးၦိၢ်ကညီလံာ်ညိၣ်သိၣ်ဒိၣ် အခီၣ်ထံး (၁)တီၤအံၤ ဘၣ်တၢ်ကွဲးပာ်လီၤအီၤလၢ ကီၢ်ခီဒိၣ်ဒီး ကီၢ်စဲၣ် ၅ဘ့ၣ်အံၤ ကညီလံာ်လဲၢ်ၦၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တဖၣ်ႇ ကညီလံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤကမံးတံာ် ခၢၣ်စးတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဒီးတနံၣ်ညါအံၤ တၢ်သိၣ်လိနံၣ်အပူၤ တၢ်ကစးထီၣ်သိၣ်လိအီၤအဃိ ကညီလံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲး တၢ်လၤကမံးတံာ် တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲဒီး အိးထီၣ်န့ၢ်၀ဲ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲကၠိသရၣ်ႇမုၣ် တဖၣ်တၢ်သိၣ်လိလၢတၢ်လီၢ်အါတီၤန့ၣ်လီၤႉ