Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးလၢ အကဒုးကဲထီၣ် တၢ်ဟးဂီၤတဖၣ်န့ၣ် သုတမၤအီၤအဂ့ၢ် (UHM)ၦၤနဲၣ်တၢ် စံး၀ဲ

တၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးလၢ အကဒုးကဲထီၣ် တၢ်ဟးဂီၤတဖၣ်န့ၣ် သုတမၤအီၤအဂ့ၢ် (UHM)ၦၤနဲၣ်တၢ် စံး၀ဲ

765
0

လါယူၤ ၇ သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ စီၤရှါ

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ၀့ၢ်ဖၣ်အၣ် ထံကျိကၢၢ်ကပၤ (ကမ်းနားလမ်း)ကဖျါဃံဖျါလၤအဂီၢ် တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ တၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးလၢအအိၣ်ထီၣ်တဖၣ် တူၢ်လိာ်၀ဲသ့ ဘၣ်ဆၣ် သုတပဲာ်ထံနီၤဖးအီၤလၢကကဲထီၣ်တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤတဂ့ၤအဂ့ၢ် ၦၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်(UHM)ခီပနံၣ်ၦၤနဲၣ်တၢ် အူထိအီၣ်ရွ့ၣ်တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ထွဲ ၀့ၢ်ဖၣ်အၣ် ထံကျိကၢၢ်နံၤကျဲအ၀ဲန့ၣ် ၦၤတနီၤပဲာ်ထံနီၤဖး၀ဲအိၣ်အဖီခိၣ် အူထိအီၣ်ရွ့ၣ်တဲလီၤ၀ဲဖဲ တၢ်မၤရှဲလဲ ၦၤကွဲးတၢ်ကစီၣ်ဖိအမူး ဖဲလါယူၤ (၇သီ) အနံၤ ဖဲတီၣ်၀့ၤယတနၣ် ဟိၤထဲအပူၤန့ၣ်လီၤ.

အူထိအီၣ်ရွ့ၣ်စံး၀ဲ“တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ သုပဲာ်ထံနီၤဖးအီၤသ့ႇ တူၢ်လိာ်တၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးလၢအဂ့ၤတဖၣ်လီၤႉ ပတလိးကီ တၢ်ထီဒါဘၣ်ႉ တလိၣ်ဟ့ၣ်ၦၤတၢ်ဆီၣ်သနံးတဖၣ်ဘၣ်ႉ မ့ၢ်တအဲၣ်ဒိး လၢပကတ့ထီၣ်အီၤဘၣ်န့ၣ် လဲၤဒုးသ့ၣ်ညါလၢၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် တၢ်ကရၢကရိသ့ၣ်တဖၣ်တက့ၢ်”အဂ့ၢ် စံးလီၤ၀ဲ တၢ်မၤရှဲလဲ တၢ်ကစီၣ် အမူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤႉ

(ကါနါ)ကျဲတၢ်သူၣ်ထီၣ်၀ဲန့ၣ် တူၢ်လၢာ်၀ဲ လၢစ့ပယီၤကၠး (၉၈ႇ၀၀၀)ကလီၢ်ဘျဲၣ်ဒီး ကျဲမုၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအထီအိၣ်၀ဲ အခီၣ်ယီၢ် (အပ့ၣ်) ၆ႇ၀၀၀ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်တိာ်ပာ်အီၤလၢ ၄နံၣ်အတီၢ်ပူၤတၢ်တိာ်ကျဲၤဒီးႇ တၢ်တိာ်ကျဲၤ၀ဲန့ၣ်အပူၤ တၢ်အိၣ်ဘှံးလီၢ်တဖၣ်ႇ တၢ်ကဆါ၀ဲ တၢ်သ့ၣ်နီၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်ႇ မုၢ်နၤခီကျးဒီးတၢ်လိာ်ကွဲလီၢ်တဖၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲအဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤ.

(ကါနါ)ကျဲတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ် စးထီၣ်ဖဲ၂၀၁၇နံၣ် လါအ့ဖြ့ၣ်အပူၤ ခူ၀့ၢ်တၢ်ဃံတၢ်လၤကမံးတံာ် ကမၤ၀ဲလၢနံၣ် (၃၀) ဒ် (BOT))သနူအသိးဒီး ကိး၀ဲ (Tender) အဖီခိၣ် (UHM)ခီပနံၣ်အံၤ ဒိးန့ၢ်ဘၣ်အခွဲးလၢ ကမၤဖျါထီၣ်၀ဲ တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤန့ၣ်လီၤႉ

(UHM)ခီပနံၣ်လၢ အဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မၤအခွဲးအယာ်အံၤ လၢတၢ်မၤဖျါထီၣ်အမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်ကတီၢ် ဒ်ကညီကီၢ်စဲဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ် ပာ်ပနီၣ်ဃာ်တၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤတဖၣ်ဒီး လၢတၢ်မၤအီၤကတီၢ်တဒ်သိးလိာ်အသးဘၣ်အိၣ်အဂ့ၢ် တၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးတနီၤအိၣ်ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်မၤရှဲ ၦၤကွဲးတၢ်ကစီၣ်ဖိမူး ဘျီ၀ဲန့ၣ် (ကါနါ)ကျဲတၢ်တိာ်ကျဲၤ ဟီၣ်ခိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ႇ ဘၣ်ဃးတၢ်တ့ထီၣ်၀ဲတၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ် တၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ် အမဲာ်ညါ တၢ်မၤဖျါထီၣ်တၢ်မၤအမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်တၢ်အိၣ်သးသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး (UHM)ခီပနံၣ်ၦၤနဲၣ်တၢ်ရှဲလဲ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ