Home တၢ်ကစီၣ် ဖၣ်အၣ် ဖၠၣ်စိမိၤကၠိကရၢၢ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤလၢ တၢ်တဘၣ်အိမိာ်လီၢ်

ဖၣ်အၣ် ဖၠၣ်စိမိၤကၠိကရၢၢ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤလၢ တၢ်တဘၣ်အိမိာ်လီၢ်

982
0

လါယူၤ, ၁၈သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စီၤရှါ

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ဖၣ်အၣ်ဖၠၣ်စိမိၤကၠိကရၢၢ်အံၤ တၢ်ကပာ်အီၤ ဒ်မိာ်ထူအလုၢ်(အခုၣ်)တအိၣ်ဘၣ်တၢ်လီၢ်အဂ့ၢ် တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအီၤ ဖဲလါယူၤ ၁၈သီအနံၤ တၢ်မၤ၀ဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ် တၢ်တဘၣ်အိမိာ်အမုၢ်နံၤ ဖဲဖၣ်အၣ်ဖၠၣ်စိမိၤကၠိဘျီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဖၣ်အၣ်ဖၠၣ်စိမိၤကၠိဒီးဆူၣ်ချ့ကိတိာ်၀ဲၤကျိၤပာ်ဖှိၣ်မၤ၀ဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ၀ဲန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲတၢ်ပညိၣ်တခါလၢကၠိဖိဒီးသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်အဂ့ၢ် ဖၠၣ်စိမိၤကၠိသရၣ်ဒိၣ်စိ (၂) ဒီကထၢၣ်သဲသဲမၠ့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဒီကထၢၣ်သဲသဲမၠ့ၣ်စံး၀ဲ“ကၠိဖိတဖၣ် မုၢ်တနံၤန့ၣ် ကမ့ၢ်၀ဲထံကီၢ်ဂံၢ်ဘါတဖၣ်လီၤႉ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့မ့ၢ်အိၣ်လၢနီၢ်ခိနီၢ်သးမး ခါဆူညါ ထံကီၢ်ကဂ့ၤအ ဂီၢ် လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ကၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ် ကသ့ၣ်ညါ၀ဲမိာ်ထူတၢ်ဘၣ်ယိၣ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ် တမၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်ႉ မ့ၢ်မၤ၀ဲလၢတၢ်လိာ်ခိၣ်လိာ်ကွဲႇ ကၠိတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီန့ၣ် ဖၠၣ်စိမိၤသနာ်က့ကလဲၤထီၣ်လဲၤထီႇ ဖၠၣ်စိမိၤမ့ၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီန့ၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်သနာ်က့ ကလဲၤထီၣ်လဲၤထီလီၤ”အဂ့ၢ် တဲ၀ဲလီၤ.

ဖၠၣ်စိမိၤကၠိကရၢၢ်ဒီးဖၠၣ်စိၤမိၤကပၤအပ့ၣ်(၁၀၀)န့ၣ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ် လၢတၢ်တဘၣ် အိမိာ်ထူဘၣ်တၢ်လီၢ်ဒီး ကၠိဖိတဖၣ်လၢအတလူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်ဘျၢတဖၣ် တၢ်ကဟံးအီၤအရ့လၢစ့အီၣ်လိးႇ တၢ်ကတဲနၢ်ပၢၢ်အီၤတဖၣ်အဂ့ၢ် ဒီကထၢၣ်သဲသဲမၠ့ၣ်တဲအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢတၢ်မၤ၀ဲန့ၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် နါခ့ၣ်ထွ့မၠ့ၣ်ဃုာ်ဒီးပဒိၣ်ကရူၢ်တဖၣ်ႇ ဆူၣ်ချ့ကိတိာ်၀ဲၤကျိၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ႇ ဖၠၣ်စိမိၤကၠိသရၣ်ႇ မုၣ်ဒီး ကၠိဖိမုၣ်ႇခွါခဲလၢာ်ၦၤနီၣ်ဂံၢ်တကထိ ဘျဲၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ရှ့ၤန့ခဲၣ်လၢအမ့ၢ် လံာ်ကိၤလၤ၀ါ တၢတနံၣ်ကၠိဖိမုၣ် စံး၀ဲ “တၢ်ပာ်လီၤ၀ဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီမူာ်မူာ်နီၢ်နီၢ်၀ံၤမး တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲလီၤႉ အခဲအံၤ လၢဖၠၣ်စိမိၤကရၢၢ် အပူၤတၢ် သူ၀ဲတၢ်မူၤတၢ်ဘှီးလီၤ မၢ်ကွံာ်(၉၀) မျးကယၤလံႉ ၦၤသူ၀ဲကအိၣ်တ့ၢ်ဒၣ်ထဲအစှၤလီၤႉ ကလီၤမၢ်ကွံာ်ကယီကယီလီၤႉ တၢ်မၤ၀ဲဒ်အံၤအဃိ ကၠိဖိလၢကဟဲထီၣ်လၢခံကမၤလိန့ၢ်၀ဲတၢ်မူၤတၢ်ဘှီးလၢကၠိကရၢၢ်အပူၤလီၤ”အဂ့ၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ပတီၢ်ထီ ကူၣ်သ့တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲၤကျိၤ တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲဒီး ဖဲ၂၀၁၈နံၣ်ႇ လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ဖၠၣ်စိမိၤကၠိသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ တိာ်ပာ်၀ဲလၢတၢ်ကမၤပျီ၀ဲကသံၣ်မူၤဘှီးမျး ကယၤၦဲၤၦဲၤအဂီၢ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ထံၣ်လိာ်တဲသကိး၀ံၤအလီၢ်ခံတၢ်ပာ်လီၤ၀ဲ ဖၣ်အၣ်ဖၠၣ်စိမိၤကၠိကမံးတံာ်တဖု လၢကွဲးပာ်လီၤ၀ဲကျဲသနူတဖၣ်ႇ တၢ်ဟ့ၣ်ပီညါႇ တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ရၤလီၤႇ စ့ပာ်ကီၤႇ တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်နၣ့်လီၤႉ

ဖဲန့ၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ဖၣ်အၣ်ဖၠၣ်စိမိၤကၠိအံၤ စးထီၣ်ဖဲ (၂၀၁၈နံၣ်) လါစဲးပထ့ဘၢၣ်တုၤ (၂၀၁၉နံၣ်) လါမ့ၤကတီၢ် ပာ်လီၤ၀ဲလၢတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်သိၣ်လိကတီၢ်ဒီး ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီး ကမျၢၢ်တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်၀ဲၤကျိၤဒီး မၤ၀ဲတၢ်ထံၣ်လိာ်တဲသကိးဘၣ်ဃးမိာ်ထူအတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးႇ ကျးလီၤ၀ဲတဘၣ်အိမိာ်ထူ ဘၣ်လၢကၠိတဖၣ်ကပၤႇ ပာ်လီၤ၀ဲ(စဲဘိၣ်)တဖၣ်ႇ မၤ၀ဲလံာ်ဆီရဲၣ်တၢ်ပြၢတဖၣ်၀ံၤ ဒုးသ့ၣ်ညါပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤ.