Home တၢ်ကစီၣ် ၀့ၢ်ကံၢ်မဲ ဖီၣ်စုက၀ဲၤကလုာ်ဒူၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် တၢ်ထံၣ်လိာ်သးအံၤ တၢ်တကြၢးတြီအီၤဘၣ်အဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်တဲ၀ဲ

၀့ၢ်ကံၢ်မဲ ဖီၣ်စုက၀ဲၤကလုာ်ဒူၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် တၢ်ထံၣ်လိာ်သးအံၤ တၢ်တကြၢးတြီအီၤဘၣ်အဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်တဲ၀ဲ

1381
0

လါယူၤ, ၁၀ သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲၣ်စံၣ်

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ႇ ၀့ၢ်ကံၢ်မဲအပူၤဖဲ (လါယူၤ ၈ သီတုၤ ၉သီ) အနံၤ တၢ်တိာ်ပာ်၀ဲလၢ တၢ်ကမၤ၀ဲက လုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤ (၁၀) ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ် သုးဟဲတြီ၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်အံၤတကြၢးကဲထီၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ် ကျၢၢ်ပဒိၣ်စီၤတၢ်ဒိၣ်မူတဲဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤ.

“တၢ်လီၤကမၢကမၣ်ဘၣ်ၦၤလီၤႉ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ မ့ၢ်၀ဲ ကရူၢ်လၢအဆဲးလီၤဃာ်စုမုၢ်ကျၢၢ်တဖၣ်မၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ် ကရူၢ်လၢတဆဲးလီၤဃာ်စုမုၢ်ကျၢၢ်တဖၣ်သနာ်က့ လၢကီၢ်ပဒိၣ်သုးတကပၤမၤ၀ဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒ်သိးကဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်လီၤႉ ပ၀ဲလၢ (EAOs) တကပၤသနာ်က့ လၢပတၢ်သ့ၣ်ညါဒီးပတၢ်ဟံးမူဒါ အဖီခိၣ် ၦၤလၢဆဲးလီၤ စုမုၢ်ကျၢၢ်ဒီး တဆဲးလီၤဘၣ်တဖၣ် ပကဘၣ်မၤတၢ်ထံၣ်လိာ်ႇ တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လီၤႉ တၢ်ထံၣ်လိာ်သးတအိၣ်ဘၣ်အဃိ တၢ်ဆၢကတီၢ်ယံာ်ထီၣ်ဒီး တဒိးန့ၢ်တၢ်အဆၢနီတမံၤဘၣ်လီၤႉ လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲကတီၢ် တၢ်ထံၣ်အီၤလၢတၢ်ထုးဖးတကပၤအံၤတကြၢးဘၣ် အဂ့ၢ်”ပဒိၣ်စီၤတၢ်ဒိၣ်မူတဲ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ် (၁၀)ဖု ခၢၣ်စးတဖုတဂၤပၣ်ဃုာ်၀ဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ တၢ်ကမၤအီၤအဂီၢ် တၢ်ရၣ်ကျဲၤအီၤကတီၢ် ကီၢ်ပယီၤမိၣ်သီရူ ဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲလၢ တၢ်ကဟဲတြီ၀ဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤအဖီခိၣ် ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်လဲၤတြီ၀ဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်၀ဲအဃိ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်၀ဲန့ၣ် ဟးဂီၤကွံာ်၀ဲအဂ့ၢ် ပဒိၣ်စီၤတၢ်ဒိၣ်မူတဲအါထီၣ်၀ဲလီၤ.

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢတၢ်ကမၤ၀ဲန့ၣ် တၢ်ကတဲသကိး၀ဲ ၦၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကရူၢ် (PPST) အတၢ်ပာ်ဖှိၣ်သး ဒီးခါဆူညါတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အမဲာ်ညါ ကရူၢ်လၢအဆဲးလီၤဃာ်(NCA)တဖၣ်ဒီး တဆဲးလီၤဃာ်(NCA)တဖၣ် ကနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်မၤတဖၣ် ဒီး(PPCM)တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤတၢ်ကမၤ သီထီၣ်အီၤကြၢးတကြၢးတၢ်ကတဲသကိးအီၤအဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤ.

ဒ်ကီၢ်ပယီၤသုးမီၣ်သီ သုးခိၣ်ဒိၣ်စိခ့ၣ်စီၣ်တကပၤ ဆှၢဃီၤ၀ဲလံာ်ဆူ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်သုးမုၢ်ဒိၣ်ႇ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤ၀ဲၤကျိၤၦၤနဲၣ် တၢ်သုးခိၣ်ဒိၣ် (Pattana Punmongkol)အသိးန့ၣ် ပာ်ဖျါဃာ်၀ဲလၢ ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်လၢအဆဲးလီၤဃာ် (NCA)အဖု(၁၀) ခၢၣ်စးတဖၣ် ဒီးတကးဘၣ်အမဲာ်ညါ လၢအတဆဲးလီၤဃာ်စုပနီၣ်ဒ်အမ့ၢ်ကခၠ့ၣ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KIA), ကရ့ၣ်နံၣ်ကလုာ် တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီပၣ်တံၣ်(KNPP)ခၢၣ်စးသ့ၣ်တဖၣ် ပၣ်ဃုာ်အဖီခိၣ် ကလဲၤဘၣ်ဒိ၀ဲတကီၢ်ခါ ကီၢ်ပဒိၣ်ဒီး ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ် မၤ၀ဲတၢ်မုာ် တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲအံၤအဃိ တၢ်တြီပတုာ်ကွံာ်အီၤဒ်န့ၣ်အဂ့ၢ်ကွဲးပာ်၀ဲန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဟးဂီၤကွံာ်၀ဲအဖီခိၣ် ခိၣ်နၢ်ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ကဘှါရှဲက့ၤအီၤဒီး တၢ်တြီပတုာ်ကွံာ်ဒ်အံၤတဖၣ်မ့ၢ်အိၣ်သနာ်က့ ဒ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်အသိး လၢကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ကဆဲးတၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး၀ဲ ဘၣ်ဃး တၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢး ကဒုးအိၣ်ထီၣ် (PPCM)အံၤအဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အနဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်ပဒိၣ်စီၤတၢ်ဒိၣ်မူတဲ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲအပူၤကွံာ် (NCA-S EA)ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်တၢ်မၤအီၤ ဖဲလါမ့ၤ ၁၁၄သီတုၤ ၁၈သီအနံၤ လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ႇ ၀့ၢ်ကံၣ်မဲ ဒ်အမ့ၢ်အခီၣ်ထံးတဘျီအသိးန့ၣ်လီၤႉ ဖဲန့ၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တကပၤဆှၢနုာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢတၢ်ဆီတလဲကွံာ် (PPST) အံၤ ဆူ(PPCM)အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ဃ့ထီၣ်၀ဲန့ၣ် အဖီခိၣ် ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤခိၣ်နၢ်တနီၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်လၢ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲကဟးဂီၤအဂ့ၢ်တဲဖျါထီၣ်၀ဲအိၣ်န့ၣ်လီၤ.