Home တၢ်ကစီၣ်ထီရီၤ ကညီတၢ်ကစီၣ် တၢ်ပရၢ

ကညီတၢ်ကစီၣ် တၢ်ပရၢ

1982
0

လါယူၤ, ၂၀၁၉နံၣ်.

ပသးခုဒိၣ်နီၢ်မးလၢပကညီတၢ်ကစီၣ်တၢ်ပရၢခ့ၣ်အဲးစံၣ် လဲၤခီဖျိတ့ၢ်လံနံၣ်လဲၤတရံးအသးၦဲၤထီၣ်၂၂နံၣ်အဃိ မ့ၢ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဒိၣ်ဒိၣ်အါဒါန့ၣ်လီၤႉဖဲ ၈ႉ၆ႉ၂၀၁၇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီတၢ်ကစီၣ်ၦဲၤထီၣ်အနံၣ်(၂၀)တၢ်သ့ၣ်နီၣ် ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ၀့ၢ်ဖၣ်အၣ် သံၣ်ရံၣ်ဖၣ်အၣ်ဟိၤထဲန့ၣ်လီၤႉ ခဲအံၤမ့ၢ်ခံဘျီတဘျီ ကညီတၢ်ကစီၣ်ၦဲၤထီၣ်၂၂နံၣ် တၢ်သ့ၣ်နီၣ်တၢ်ထံၣ်လိာ်သကိးဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ ဖၢၣ်ရၢၣ်ဒဲၣ်ဟိၤထဲ ဖ ၁၆ႉ၆ႉ၂၀၁၉ အနံၤန့ၣ်လီၤႉ

မ့ၢ်ကညီကလုာ်တၢ်ပရၢတၢ်ကစီၣ်ထဲတဘ့ၣ်ဧိၤ လၢကီၢ်ပယီၤအပူၤန့ၣ်လီၤႉပသးခုဒိၣ်မးလၢပန့ၢ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢပကထုးထီၣ်ဘၣ်အီၤတလါတဘျီ ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ် လဲၤအသးဘျ့ဘျ့ဆှီအဃိန့ၣ်လီၤႉ လၢညါအပူၤကွံာ် သနူထူတၢ်ပရၢ ဘၣ်တၢ်ရၤလီၤအီၤန့ၢ်ထီၣ်ဘးအါနံၣ်အါလါအခဲအံၤလီၤမၢ်သဒၣ်ကွံာ်၀ဲလံန့ၣ်လီၤႉ ဒါၦၤတကလုာ်အတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢလံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ တၢ်ဆဲးတၢ်လၤသ့ၣ်တဖၣ်အသိးပဆၢမုၢ်လၢ်ပအဲၣ်ဒိးသၦၢ်ၦၢ်လၢကညီတၢ်ကစီၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ကမူဒီးဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်ဂုာ်ထီၣ်ပသီထီၣ် ဘၣ်တၢ်ရၤလီၤအီၤသကုၤဆးဒး ကီၢ်ပူၤကီၢ်ချၢခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤႉ ဒ်ယမ့ၢ်ၦၤအဲၣ်ကညီလံာ်လဲၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤဒီးၦၤကညုာ်အသိး ယကျဲးစၢးရၤလီၤကညီတၢ်ပရၢခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကလီကလီ တဟံးန့ၢ်အဘူးအလဲဘၣ်ႉယတဆါအီၤဘၣ်ႉယဒုးဖးကလီလီၤႉ

မ့ၢ်လၢပၦၤကညီဖိတနီၤနီၤ တအဲၣ်ဖးကညီအလံာ်တၢ်ပရၢတၢ်ကစီၣ်တဖၣ်အဃိ မ့ၢ်ဘၣ်ၦ့ၤဖး၀ဲတအဲၣ်ဒိးၦ့ၤ၀ဲဘၣ်ႉယထံၣ်တၢ်အိၣ်သးအံၤအဃိဒ်သိးကသ့အဲၣ်ဖးက့ၤကညီအလံာ်အလဲၢ်ကပာ်လုၢ်ပာ်ၦ့ၤ ပာ်ဒိၣ်ပာ်ကဲသ့ၣ်ညါတၢ်ကစီၣ်လၢပကြၢးသ့ၣ်ညါလၢပၦၤကလုာ်ကညီဖိ တၢ်ထံၣ်သ့ၣ်ညါကအါထီၣ်အဂီၢ်ယနီၤဟ့ၣ်ကလီအီၤန့ၣ်လီၤႉယမၤစၢၤရၤလီၤတ့ၢ်လံဆူ (၄)နံၣ်အပူၤလံန့ၣ်လီၤႉ

ယထံၣ်ဘၣ်တၢ်လၢအလီၤသးအုးဒိၣ်ကတၢၢ်တမံၤ ပၦၤကညီဖိတနီၤနီၤ ကွၢ်၀ဲတၢ်ဂီၤလံာ်ကုခိၣ် တစဲဖိအိးကွၢ်ဖးကွၢ်စှၤကိာ်ဖိဒီးပာ်ကတီၢ်ကွံာ်၀ဲလီၤႉစံး၀ဲ တံဧၢ တၢ်ပရၢခဲအံၤ(Date out)လၢာ်လံၦၤကွၢ်ဒၣ်ထဲ(Facebook)သူ(Internet)သ့ၣ်တဖၣ်လီၤႉ တမၤလၢာ်ဂီၤဆၢကတီၢ်လၢကဖးလံာ်အဂီၢ်လၢာ်ဘၣ်ႉတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်လဲၤထိၣ်အိၣ်အါမံၤ ဂ့ၤ၀ဲဘၣ်ဆၣ်ထုးလီၤစှၤကွံာ် တၢ်အိၣ်၀ဲစ့ၢ်ကိးန့ၣ်လီၤႉပလံာ်မ့ၢ်လီၤမၢ် ပကျိာ်ကလီၤမၢ် ပကျိာ်မ့ၢ်လီၤမၢ်ပကလုာ်ကလီၤမၢ်၀ဲသၦၢ်ကတၢၢ်န့ၣ်ပသမၢအလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်ႉ ဒ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ၦၤနဲၣ်တၢ်မူဒါခိၣ် နါဖီဂ့ၤဒီးၦၤမၤသကိးတၢ်ခိၣ်နၢ် သူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်တူၢ်ဆါဟ့ၣ်လီၤတ့ၢ်လံအသးလၢာ်ဆၢလၢာ်ကတီၢ်ကျဲးစၢးဂဲာ်လိာ်၀ဲသၦၢ်ၦၢ်အသိး ပ၀ဲကညီဖိခဲလၢာ်ပကကျဲးစၢးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဖးစၢၤသကိးပာ်လုၢ်ပာ်ၦ့ၤကၢၤက့ၤဂၢၤက့ၤကညီတၢ်ကစီၣ်ထဲတဘ့ၣ်ဧိၤအံၤန့ၣ်တက့ၢ်ႉပူၤကွံာ်ဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤပယီၤကျိာ်ဒီးကညီစှီၤကျိာ်ထဲခံကလုာ်ဘၣ်ဆၣ်ခဲအံၤကညီၦိၢ်ကျိာ်လံကလုာ်ဘၣ်တၢ်ကွဲလံအီၤအဃိမ့ၢ်တၢ်သးခုဒိၣ်နီၢ်မးန့ၣ်လီၤႉ ၦၤကွဲးလံာ်သ့တဖၣ်ကကျဲးစၢးဟ့ၣ်ထီၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ကွဲးတဖၣ်ဂဲာ်လိာ်သကိးဒ်သိးကညီတၢ်ကစီၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်တၢ်ပရၢဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤသကုၤဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါန့ၣ်တက့ၢ်ႉ စံးဘျုးၦၤမူဒါခိၣ်စၢၤတၢ်ကရၢခိၣ်နၢ်ၦၤမၤစၢၤတၢ်ဖိကိးဂၤဒဲးမၤန့ၢ်အီၣ်ကဲပူၤဒုၣ်ပူၤဒါနၢၤဒုၣ်နၢၤဒါထီၣ်ဘိန့ၣ်တက့ၢ်ႉ

လၢကညီဖိခဲလၢာ်အဂီၢ်ႉႉႉႉႉႉႉႉ(ဖိကဲႉႉႉႉကညီကီၢ်)