Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်တဲသကိးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအဆၢကတီၢ် ကဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပၢၢ်ဆၢတၢ်ပလီၢ်အဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တဲ

တၢ်တဲသကိးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအဆၢကတီၢ် ကဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပၢၢ်ဆၢတၢ်ပလီၢ်အဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တဲ

1122
0

လါယူၤလံ၅သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲၣ်စံၣ်

စုက၀ဲၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢ ကတီၢ်ဘၢၣ်စၢၤဒီး တၢ်တဲသကိးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးကတီၢ် ကဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပၢၢ်ဆၢတၢ်ပလီၢ်အဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တဲလီၤ၀ဲဖဲ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)နံၣ်၇၀ၦဲၤထီၣ်အမုၢ်နံၤဖဲလါယူၤလံ၅သီ အလံာ်ဟ့ၣ်ယုၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

“ပ၀ဲတၢ်ပၢၢ်ဆၢ ကတီၢ်ဘၢၣ်စၢၤဒီးတၢ်တဲသကိး၀ဲထံရူၢ်ကီၢ်သဲးကတီၢ်ဘၢၣ်စၢၤအခါန့ၣ် ကဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်သးပဒ့ၣ်လိာ်၀ဲဒီး တၢ်ကဘၣ်ဃုန့ၢ်တၢ်ခွဲး တၢ်ယာ်လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအကျါ ဒီးတၢ်ကဘၣ်ဂုၢ်ကျဲးစၢးတုၤလၢဖီတၢၣ်”အဂ့ၢ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ပာ်ဖျါဃၣ်၀ဲလၢ(KNLA)နံၣ်၇၀ၦဲၤထီၣ် လံာ်ဟ့ၣ်ယုၢ် အပူၤန့ၣ်လီၤ.

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ (KNLA)အံၤ မ့ၢ်၀ဲ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)အထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ပညိၣ်ႇ တၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်ဒီးကဒီသဒၢ၀ဲကညီဒီတကလုာ်အဂီၢ် တၢ်ပညိၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤဒီး ကမၤလၢၦဲၤအမူဒါအဂီၢ် အကံၢ်အစီလၢလိၣ်တဖၣ်ႇ တၢ်ဖိတၢ်လံၤတၢ်မၤစၢၤသ့ၣ်တဖၣ် ဒီးသုးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တဖၣ် အံၤ ကဘၣ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်ဒ်သုးမုၢ်ဒိၣ်တဖုအသိး ကီးဆၢကီးကတီၢ်ဒဲးလိၣ်၀ဲအဂ့ၢ် တဲဆီၣ်သခူ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ကတီၢ်အံၤ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ဒီး ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ် တဲသကိး၀ဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤတဖၣ်အပူၤ (KNLA)တကပၤ လၢတၢ်တဲသကိး၀ဲသုး အဂ့ၢ်အကျိၤတဖၣ်အပူၤ လဲၤ၀ဲဒ်(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအသိးသနာ်က့ နံၣ်လၢအပူၤကွံာ် တၢ်တဲသကိးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဖီခိၣ် (KNLA)ခိၣ်နၢ်တဖၣ်ဒီး(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ခိၣ်နၢ်တဖၣ်အတၢ်ထံၣ်တလီၤပလိာ်ဘၣ်အိၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒီး ကီၢ်ပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤစးထီၣ်လၢ၂၀၁၂နံၣ်အပူၤ ရဲၣ်ကျဲၤတဲသကိး၀ဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒီးတၢ်ပတုာ်တၢ်ခး တၢ်မၤတဖၣ်အိၣ်လံ၀ဲ ၇နံၣ်ဘျဲၣ်လံဒီး လၢအဲၣ်စံၣ်အ့ၣ် အဖီခိၣ်တၢ်နၢ်ပၢၢ် အခီပညီလၢတဒ်သိးလိာ်သးဘၣ်တဖၣ်အိၣ်ထီၣ်အဃိ ကဲထီၣ်၀ဲတၢ်ကတာ်ထီန့ၣ်လီၤႉ ကတီၢ်အံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တကပၤ ပာ်ပတုာ်၀ဲတၢ်ထံၣ်လိာ်သးလၢအဖိးသဲစးတဖၣ်၀ံၤ ထံၣ်လိာ်က့ၤသးတၢ်ထံၣ်လိာ်သးသဘျ့လၢတၢ်မၤဖျါထီၣ်တၢ်အမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ်န့ၣ်အသိး လၢတၢ်မၤဖျါထီၣ်၀ဲ အဲၣ်စံၣ်အ့ၣ် အမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်ကတီၢ် ကီၢ်ပယီၤသုးတကပၤ ဟဲတ့၀ဲကျဲလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ ဖၣ်ပူၣ်ဒီး ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်တဖၣ်အပူၤစံး၀ဲလၢတၢ်ဂုာ်ထီၣ်ပသီထီၣ်၀ံၤ ကီၢ်ပယီၤသုးဒီး(KNLA)ခံခီခံကပၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲ၀ဲအဂ့ၢ် (KNLA) တကပၤတဲ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

(KNLA)ၦဲၤထီၣ်အနံၣ်(၇၀)အမုၢ်နံၤအံၤ တၢ်မၤလၤကပီၤအီၤလၢ (KNLA)သုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် သ့ၣ်ဘ့ၣ်ထၣ်ဒီး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ (KNLA)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိစီၤကၠီၣ်နံၣ်ႇခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကရၢခိၣ်(၂)ပဒိၣ်စီၤကွဲၤထူ၀့ ဃုာ်ဒီး (KNLA)သုးတကပၤခိၣ်နၢ်တဖၣ်ႇသုးဖိတဖၣ်ႇကညီသးစၢ်ခဲလၢာ်၂၀၀ဘျဲၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ခိၣ်နၢ်လၢဟဲထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်ဒီး(KNLA)သုးတကပၤခိၣ်နၢ်တဖၣ် တဲဖျါထီၣ်၀ဲကညီတၢ်ထူၣ်ဖျဲး သုးမုၢ်ဒိၣ်ဟဲကဲထီၣ်သးအ ဂ့ၢ်ဒီးဘၣ်ဟဲကဲထီၣ်သးဂ့ၢ်ကျိၤတဖၣ်ဒီးႇ တၢ်လၢကဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲတဖၣ် တၢ်ပာ်သးလၢကဘၣ်အိၣ်ဒီးၦၤတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဒ်န့ၣ်အသိးကညီ တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်အမုၢ်နံၤအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤလၤကပီၤအီၤလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ ကီၢ်ရ့ၣ် ကီၢ်ဆၣ်တဖၣ်အပူၤကိးနံၣ်ဒဲးန့ၣ်လီၤ.

ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢအိၣ်ထီၣ်သး၀ံၤ ဖဲ၁၉၄၉နံၣ် လါယူၤ၁၄သီအနံၤ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲကီၢ်သူလ့ၤပဒိၣ် တကတီၢ်ဃီတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲကီၢ် သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲ၁၉၅၆နံၣ်န့ၣ် တၢ်မၤ၀ဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ခီကရဲး ဖဲလါယူၤလံ၅သီအနံၤအံၤ တၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤဒ်အမ့ၢ် ကီၢ်သူလ့ၤသုး မုၢ်ဒိၣ်အမုၢ်နံၤန့ၣ်လီၤႉ ကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်အမုၢ်နံၤ၀ဲန့ၣ်လၢခံတၢ်က့ၤကီးကဒါက့ၤအီၤလၢ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA) အမုၢ်နံၤန့ၣ်လီၤႉ