Home တၢ်ကစီၣ် ရၤမတံ က၀ီၤဒ့သီအဃိ ဟံၣ်လၢတၢ်မၤဟးဂီၤတဖၣ် ဒ်သိးတၢ်ဘၣ်ဒိသုတအိၣ်ဘၣ်အဂီၢ် ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကမၤစၢၤ၀ဲ

ရၤမတံ က၀ီၤဒ့သီအဃိ ဟံၣ်လၢတၢ်မၤဟးဂီၤတဖၣ် ဒ်သိးတၢ်ဘၣ်ဒိသုတအိၣ်ဘၣ်အဂီၢ် ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကမၤစၢၤ၀ဲ

2057
0

လါယူၤလံ ၃ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ်

၀့ၢ်ရၤမတံႇတၢ်မၤအါထီၣ်က၀ီၤဒ့အသီအဃိန့ၣ် ၦၤလၢတၢ်မၤဟးဂီၤကွံာ်အဟံၣ်အဃီတဖၣ် တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသုတအိၣ်အဂီၢ် တၢ်ကရဲၣ်ကျဲၤဘှါရှဲန့ၢ်အီၤအဂ့ၢ် ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်( ၄)ဖု ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် တဲလီၤ၀ဲဖဲ တၢ်မၤ၀ဲတၢ်ထံၣ်လိာ်သးဒီး ကမျၢၢ်လၢတၢ်မၤဟးဂီၤကွံာ်အဟံၣ်တဖၣ် ဖဲလါယူၤလံ၂သီအနံၤန့ၣ်လီၤ.

လၢအပူၤကွံာ်လါယူၤ(၂၉)သီအနံၤတုၤ (၃၀)သီအနံၤန့ၣ် ဒ်ကညီကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်တၢ်နဲၣ်လီၤအိၣ်အသိး ရၤမတံ ပဒိၣ်ကရူၢ်ဒီး ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤ(၄)ဖု ဘၣ်မူဘၣ်ဒါ တဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ် သးဂံၢ်ဘါ(၂၅၀)ဂၤဃၣ်ဃၣ် သူ၀ဲတၢ်ခူၣ်ဟီၣ်ခိၣ်သိလ့ၣ်တဖၣ်၀ံၤ မၤဟးဂီၤကွံာ်၀ဲဟံၣ်တဖၣ်လၢ အအိၣ်ဖဲ တၢ်ကမၤအါထီၣ်၀ဲ က၀ီၤဒ့သီ နီၣ်ဂံၢ် ၆ ဒီး ၇ က၀ီၤဒ့တဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်မၤဟးဂီၤရှဲပျီကွံာ်၀ဲဟံၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ် ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ် (၄)ဖုဒ် အမ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ သုးက့(၇) သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤဖီဒိၣ်ႇ ကညီကီၢ်စဲၣ်သုးခိးကီၢ်ဆၢ ဘံၣ်ကၠံၣ်အဲး နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိစီၤခၠ့ၣ်သူၣ်ႇ (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်အဲလ်အ့ၣ် ဖံၣ်စံၣ် )ကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကး သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤရွ့ၣ်ကၠီၣ်ဒီး တၢ်ဘၣ်ဘျုး ဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ် ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(ဒံၣ်ခ့ၣ်ဘံၣ်အ့ၣ်)သုးခိၣ်ဒိၣ်စိစီၤ၀့ၢ်ထူသ့ၣ်တဖၣ် ထံၣ်လိာ်အသးဒီး ကမျၢၢ်လၢတၢ်မၤဟးဂီၤဟံၣ်လီၢ်တဖၣ်အကတီၢ် ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်တဲလီၤ၀ဲဒ်သိးန့ၣ်လီၤ.

သုးခိးကီၢ်ဆၢ နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤခၠ့ၣ်သူစံး၀ဲ“တၢ်ကမၤအါထီၣ်၀ဲက၀ီၤဒ့( ၆ႇ၇) အဂီၢ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်ကရူၢ်ဒီး ကညီဖီၣ် စုက၀ဲၤကရူၢ်သ့ၣ်တဖၣ် တဲသကိး၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်၀ဲန့ၣ် အိၣ်၀ဲ သၢဘျီတကးဘၣ်ႉ လၢတၢ်မၤ၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်၀ဲန့ၣ်ကတီၢ် မ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်န့ၣ် ပဟံးမူဒါအဂ့ၢ် ပတဲဃာ်လီၤႉ အဃိဒ်လီၢ်က၀ီၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါထၢဃာ်၀ဲစရီအသိး ဟံၣ်ခိၣ် ၄၃၀အကျါ ဖဲ (၂၉ )သီတုၤ (၃၀)သီအနံၤ ဟံၣ်လၢ တၢ်မၤဟးဂီၤကွံာ်အီၤတဖၣ် ပကက့ၤမၤစၢၤအီၤလၢ ၁၀၀ မျးကယၤ မ့ၢ်တန့ၢ်သနာ်က့ ဒ်သိးကန့ၢ်ဘၣ်က့ၤတုၤ ၇၀မျးကယၤအဂီၢ် ပကဂုာ်ကျဲးစၢး လၢအဂ့ၤကတၢၢ်လီၤႉ”အဂ့ၢ် စံးလီၤ၀ဲဖဲတၢ်ထံၣ်လိာ်သးကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဒီးလၢန့ၢ်အမဲာ်ညါ ဟံၣ်လီၢ်လၢအိၣ်တ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ် သုတၢ်တမၤဟးဂီၤအီၤလၢၤဘၣ်အဂီၢ် ကဟံးန့ၢ်မူဒါႇ ဘၣ်ဆၣ် သနာ်က့လၢတၢ်မၤအါထီၣ်က၀ီၤဒ့သီကတီၢ် ဟံၣ်လီၢ်လၢတပူၤဒီး ကျဲတဖၣ်န့ၣ် တၢ်ကမၤရှဲပျီကွံာ်အီၤဒီး တၢ်ကရဲၣ်ကျဲၤ န့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်ဟံၣ်လီၢ်လၢတၢ်လီၢ်အဘူးဖဲန့ၣ်အဂ့ၢ်ႇ ၦၤလၢတတ့ထီၣ်ဃာ်ဒံးဟံၣ်တဖၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီး မ့ၢ်အိၣ်ဒီး လံာ်အုၣ်သးလၢအၦ့ၤပာ်ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်လၢ ကရူၢ်ကရၢတဖုဖုအိၣ် တခါခါန့ၣ် ကရဲၣ်ကျဲၤန့ၢ်၀ဲဒၣ် ဒ်သိးတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသုတအိၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ် သုးခိၣ် ဒိၣ်စိစီၤခၠ့းသူၣ် စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤဖီဒိၣ်စ့ၢ်ကီးစံး၀ဲလၢ “တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အရ့ဒိၣ်လီၤႉ က၀ီၤဒ့ (၆ ဒီး၇) တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ပကဘှါရှဲလၢအဂ့ၤကတၢၢ်လီၤႉ ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်လၢတဖိးသဲစးဘၣ်တဖၣ် ပကက့ၤမၤဖိးသဲစးအဂ့ၢ်န့ၣ် ပအိၣ်ဒီး တၢ်တၢ်ဘၣ်သးဒီးကီၢ်ပဒိၣ်၀ံၤလံႉ ဒီးလီၢ်က၀ီၤဖိလၢဟဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တနံၤအံၤတဖၣ် သုတဘၣ်ကိၢ်ဘၣ်ဂီၤတဂ့ၤ ပကဘှါရှဲလၢအဂ့ၤကတၢၢ်လီၤ”အဂ့ၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲက၀ီၤဒ့ (၆ဒီး၇) အံၤ မ့ၢ်၀ဲကီၢ်ပယီၤသုး အဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်ဒီးအလဲၢ်အိၣ်၀ဲ ၅၄၀အ့ကၢၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဟံၣ်ခိၣ် ၂၇၅ ဖျၢၣ်လၢၦၤတအိၣ်ဘၣ်တဖၣ် တၢ်မၤရှဲပျီဟးဂီၤကွံာ်အီၤလံဒီး ၦၤလၢတၢ်မၤဟးဂီၤကွံာ်အဟံၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ဒ်သိးကက့ၤဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဟံၣ်လီၢ်အဂီၢ် မ့ၢ်က့ၤတီၣ်ထီၣ်၀ဲ အိၣ်ဆိးလီၢ်အခွဲး လၢၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အအိၣ်ဒီး တၢ်ကက့ၤဟ့ၣ်ကၢ်ကဒါက့ၤလၢ မဲၢ်ကနဲ၀့ၢ်သီတၢ်တိာ်ကျဲၤအပူၤ လၢဟီၣ်ခိၣ် ခီၣ်ယီၢ်(ပ့ၣ်) ၂၀x၆၀ အဂ့ၢ် ကီၢ်ဆၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

နါမုၢ်ခွဲၣ်လၢ အအိၣ်ဖဲ က၀ီၤဒ့သီ နီၣ်ဂံၢ် (၆)အံၤ စံး၀ဲ“အ၀ဲသ့ၣ်တကပၤတဲ၀ဲလၢ တၢ်ကဲထီၣ်အသး၀ံၤသ့ၣ်တဖၣ်အဖီ ခိၣ်ကဘှါရှဲန့ၢ်ၦၤလၢအဂ့ၤကတၢၢ်လီၤႉ မ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ဖဲလဲၣ်ႇတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတဖၣ်အဂီၢ်ကမၤစၢၤ၀ဲဒ်လဲၣ်န့ၣ် တဟ့ၣ်လီၤ၀ဲတၢ်အၢၣ်လီၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်ႉ ဟံၣ်လၢအိၣ်တ့ၢ် တဖၣ်တဲ၀ဲလၢတမၤဟးဂီၤ၀ဲဘၣ်သနာ်က့ ကဘၣ်တီၣ်ထီၣ်အခိအသွဲ ဆူကီၢ်ပဒိၣ်တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤအအိၣ်တဲ၀ဲလီၤႉ တၢ်အခိလၢပကဘၣ်ဟ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်အါတလၢဒီး လၢပ၀ဲတကပၤပတီၣ်အခိတန့ၢ်ဘၣ်အဂ့ၢ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အိၣ်လီၤ”အဂ့ၢ် ….တဲ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

၀့ၢ်ရၤမတံႇ က၀ီၤဒ့သီ တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢ တၢ်ဘၣ်ဂံာ်ဂူာ် ကဲထီၣ်အသးအံၤ တချုးလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဆဲးလီၤ ၀ဲကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးဒံးဘၣ်အကတီၢ် ဖဲ၂၀၁၂နံၣ်န့ၣ် ဒ်ကီၢ်စဲၣ်အပတီၢ် တၢ်ဘၣ်သးအိၣ်ပာ်၀ဲအသိး ဟီၣ်ခိၣ် ၁၇၇ အ့ကၢၣ်အံၤ (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်) ထုးထီၣ်န့ၢ်၀ဲ လံာ်အုၣ်သးတဖၣ် ဒ်အ၀ဲသ့ၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်ကျဲသနူအသိးအဂ့ၢ်န့ၣ် စံာ်ၦဲၤသူၣ်ဖျး၀ဲၤကျိၤ ဖၣ်အၣ်ထီဘိကမံးတံာ် ပဒိၣ်စီၤဖံထၢၣ်သ့ဒိၣ် စံးလီၤ၀ဲ လါယူၤ ၁၂သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ