Home တၢ်ကစီၣ် လၢၦၤတူၢ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ်အဂီၢ် ကမၤစၢၤ၀ဲလၢတလၢၤဘူၣ်လၢၤစ့ၤဘၣ်ဂ့ၢ် ကညီပီၢ်ရီၦၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ကရူၢ်စံး၀ဲ

လၢၦၤတူၢ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ်အဂီၢ် ကမၤစၢၤ၀ဲလၢတလၢၤဘူၣ်လၢၤစ့ၤဘၣ်ဂ့ၢ် ကညီပီၢ်ရီၦၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ကရူၢ်စံး၀ဲ

1153
0

လါယူၤလံ၈သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ စီၤထိလ့

ကညီပီၢ်ရီၦၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တဖၣ် ဒ်သိးကမ့ၢ်၀ဲကရူၢ်လၢအမၤစၢၤ၀ဲၦၤဂ့ၢ်၀ီတဖၣ်အဂီၢ် လၢဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဘျၢသဲစးၦၤလၢအတူၢ်ဘၣ်တၢ် လၢအကျိၣ်အစ့တအိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ကလူၤမၤစၢၤခီလီန့ၢ်၀ဲအဂ့ၢ် ကရူၢ်ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤစီၤတၢ်ကပီၤတဲလီၤ၀ဲဖဲ လါယူၤလံ၆သီလၢ အ့စ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်၊၀့ၢ်သီ က၀ီၤဒ့(က,ခ), ကျဲ(က,၄)ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိသရိာ်ပူၤဖဲတၢ်မၤ၀ဲတၢ်အီးထီၣ်၀ဲရူသီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤ။

တဲ၀ဲ“ကညီကလုာ်တဖၣ်လၢဒူသ၀ီအပူၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်လီၤႉ အဒိဒ်သိးတၢ်ဟံးန့ၢ်ဆူၣ်အဟီၣ်ခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ႉ ဖှီၣ်ယာ်အနီၢ်ကီၢ်လီၤႉ မ့ၢ်ဘၣ်တူၢ်ဘၣ်၀ဲအနီၢ်န့ၣ် ပကရူၢ်ကၤစၢၤခီလီ”အဂ့ၢ်တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကရၢကရိ၀ဲအံၤဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢ ကညီပီၢ်ရီၦၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တဖၣ်သနာ်က့ ကမၤစၢၤ၀ဲၦၤကီၢ်ပယီၤဖိတဖၣ်လၢအလိၣ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ် အဃိ တအိၣ်ဒီးတၢ်နီၤဖး၀ဲကလုာ်ဒူၣ်၊တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတဖၣ်ဘၣ်ဘၣ်ဒီးကမၤစၢၤ၀ဲလၢတၢ်ဘျၢသဲစးတကပၤ တၢ်ပညိၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ် ဘျီၣ်ဒိၣ် ပီၣ်ရီစီၤတၢ်ကပီၤ တဲအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ။

ကညီပီၢ်ရီၦၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ကရူၢ်အံၤ မုၢ်တနံၤန့ၣ် ကကဲထီၣ်၀ဲကရူၢ်လၢကညီဒီတကလုာ်ပာ်ဂံၢ်ပာ်ဘါအီၤဒီး သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး၀ဲကရူၢ်သဘျ့တဖုအဂ့ၢ် ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကညီကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီကိတိာ် နီၢ်ပါသ့ၣ်စၣ်မၠိတဲ၀ဲန့ၣ်လီၤ။

“ပ၀ဲတကပၤ ဒ်ပပာ်လီၤ၀ဲထူၣ်မိၢ်ၦၢ်အိၣ်၀ဲသၢထူၣ်အသိး တၢ်ဘျၢးသဲးစးအထူၣ်သနာ်က့ ကဘၣ်သဘျ့ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ဒိးသန့ၤထီၣ်န့ၣ်လီၤႇအဃိကရူၢ်၀ဲအံၤက့ၢ်အဂီၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ၊မ့ၢ်၀ံၤဘၣ်ဃးဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်ဂ့ၢ်၀ီတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် လ့ၤတက့ၤတဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီး မ့ၢ်၀ဲကရၢလၢသဘျ့၊ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ဒိးသန့ၤထီၣ်အဃိဂ့ၤလီၤႉတၢ်လၢတတူၢ်၀ဲၦၤအတၢ်ဒိၣ်စိဒိၣ်ကမီၤဘၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်ဘျၢသဲစးန့ၣ်လီၤ ”အဂ့ၢ် ကိတိာ်တဲလီၤ၀ဲဖဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤ

လၢထူၣ်မိၢ်ၦၢ်၄ထံၣ်န့ၣ် ထူၣ်မိၢ်ၦၢ်လၢအပတီၢ်ထီတခါလၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဘျၢသဲးစးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဃိ ဟဲထီၣ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢနီၢ်ကစၢ်ဒီး ကညီကလုာ်တဖၣ်လၢတအဲၣ်ဒိးလဲၤ ဆူပီၢ်ရီရူတဖၣ်အဂီၢ် ကကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤတခါ မုၢ်လၢ်၀ဲအဂ့ၢ် မီၣ်ဘံၣ်ကီၢ်ဆၣ် ကညီလံာ်လဲာ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤကမံးတံာ် ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ် နီၣ်ကိသီခါဖးဒိၣ် အူအၣ်စ့ၣ်နတဲလီၤ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ကညီပီၢ်ရီၦၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤၦၤဂ့ၢ်၀ီကရူၢ်အံၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢ ၦၤဖျိထီၣ်ပီၣ်ရီဖၠၣ်စိမိၤ(၁၇)ဂၤန့ၣ်လီၤႉကရူၢ်အံၤအတၢ်ပညိၣ်မ့ၢ်ဒ်သိး ကဒုးအိၣ်ဖျဲၣ်အါထီၣ်ကညီသးစၢ် လၢတၢ်ဘျၢသဲစးတကပၤ၊ကဟ့ၣ်လီၤ၀ဲ တၢ်ဘျၢသဲးစးတၢ်သိၣ်လိတဖၣ်၊လၢသဲစးတၢ်ဘျၢတၢ်တီတၢ်တြၢ်ဒီးၦၤဂ့ၢ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်သ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးပညိၣ်ပာ်၀ဲလၢဖဲအသ့ကမၤ၀ဲဒီး လၢဖိသၣ်ဒီးသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်၊ပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤ၊ ၦၤလၢဖှီၣ်ယာ်တၢ်တအိၣ်တယၢၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်မူးတၢ်ရၢ်လၢအတူၢ်ဘၣ်၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး ကလူၤမၤစၢၤ၀ဲလၢတအိၣ်ဒီးတၢ်လၢၤဘူၣ်လၢၤစ့ၤဘၣ်အဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤဘၣ်မူမူဘၣ်ဒါ တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ကရူၢ်အံၤ လၢကဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲအရူတဖၣ်အဂီၢ် ဆဲးကျိာ်လိာ်အသးဒီးအ့ၣ်ရၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်၊ပကိကီၢ်ခီဒိၣ်အပူၤဒီးကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ကညီပီၢ်ရီ ၦၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တဖၣ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကညီပီၢ်ရီၦၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤၦၤတ၀ၢကရူၢ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢ ၂၀၁၄နံၣ်ႇလါစဲးပထ့ဘၢၣ်၂၄သီအနံၤ လၢ၀့ၢ်တကူၣ်အပူၤ၀ံၤ ဖဲ၂၀၁၉နံၣ်န့ၣ် က့ၤဘှီဘၣ်၀ဲတၢ်မၤကရူၢ်တဖၣ်၀ံၤႇပာ်လီၤက့ၤ၀ဲကရူၢ်တၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်ဒီးတၢ်ဘျၢတဖၣ်၀ံၤ ဖဲလါယူၤ၉သီအနံၤန့ၣ် ပာ်လီၤက့ၤ၀ဲအရူအတ့လၢအ့စ့ၣ်၀့ၢ်သီ(က,ခ)က၀ီၤဒ့ႇ ကျဲ(က,၄) ဒီးမ့ၢ်၀ဲကရူၢ်သဘျ့ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ဒိးသန့ၤထီၣ်အဂ့ၢ်အဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤ.