Home တၢ်ကစီၣ် ကညီဖိ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲး တၢ်တိာ်ပာ် ကတုၤထီၣ်ဘးအဂီၢ် ကလဲၤသကိးလၢတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကရၢခိၣ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်

ကညီဖိ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲး တၢ်တိာ်ပာ် ကတုၤထီၣ်ဘးအဂီၢ် ကလဲၤသကိးလၢတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကရၢခိၣ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်

2144
0

လါအီကူာ် ၁၂ သီႇ၂၀၁၉နံၣ်ႇန့ၣ်နီၣ်

ကညီမၤထူရၤတဖၣ် အတၢ်မုၢ်လၢ်ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးတဖၣ် အခီပညီကလၢထီၣ်ၦဲၤထီၣ်အဂီၢ် ကလဲၤသကိးတၢ်လၢ တၢ်ဃူတၢ်ဖိး အပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကရၢခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤမူးထူစ့ဖိ ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါအီကူာ် ၁၂သီအနံၤႇ တၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲ ၆၉နံၣ်ၦဲၤထီၣ် ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤ (ၦၤဒူၦၤဃိၤအမုၢ်နံၤ)ဖဲ နိၣ်ဖိသ၀ီ ခရံာ်ဖိ တၢ်ဘါယွၤသရိာ်ႇ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (ခ့ၣ်အဲၣ်အဲလ်အ့ၣ်) သုးက့ (၆)တၢ်ပၢႇ ရၤမတံကီၢ်ဆၣ်အပူၤ အကတီၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကရၢခိၣ် ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်၀ဲဒ်န့ၣ်လီၤႉ

“ပဟဲထီၣ်မၤလၤကပီၤ ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤဒ်အံၤ လၢကညီဒီကလုာ်တၢ်တုၤသိးထဲသိးဒီး တၢ်ထူၣ်ဖျဲးအဂီၢ် ၦၤဟ့ၣ်လီၤ တ့ၢ်အသး သမူ ဒ်ကီၢ်ခိၣ်စီၤဘးအူကၠံ ဃုာ်ဒီး ကညီခိၣ်နၢ်တဖၣ်ႇ သိၣ်ဒူတဖၣ်ဒီး ကညီကမျၢၢ်ခဲလၢာ် ပဟဲယူးယီၣ်ထီၣ် အ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢ တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် မၤလၤကပီၤအသိး ကညီမၤထူရၤတဖၣ် တၢ်မုၢ်လၢ်တဖၣ်ႇ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးတဖၣ်ႇ အခီပညီ ကလၢထီၣ်ၦဲၤထီၣ် အဂီၢ် ကညီဖိခဲလၢာ် ကမၤသကိးတၢ်လၢတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအပူၤန့ၣ် လိၣ်၀ဲလီၤ”သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤမူးတူစ့ဖိ ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

၆၉ နံၣ်ၦဲၤထီၣ် ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ၀ဲန့ၣ်အပူၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကရၢခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤမူးတူစ့ဖိႇ (KNLA)ခိၣ်နၢ် သိၣ်ဒူတဖၣ်ႇ ကညီထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ် ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ဒီး ၦၤကမျၢၢ် ၃၀၀ ဘျဲၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ တၢ်ပာ်လီၤ၀ဲ တၢ်သးအုးဖီကွီၤႇ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကရၢခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤမူးတူစ့ဖိ ဃုာ်ဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ကတိၤလီၤတၢ်ႇ တၢ်ဖးဖျါထီၣ်၀ဲ လံာ်ဟ့ၣ်ယုၢ်တဖၣ်ဒီး တၢ်ပျၢ်က့ၤတၢ်ရဲၣ် တၢ်ကျဲၤလၢ ကညီဒီကလုာ်တၢ်သး၀ံၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ ကညီဖိလၢ အိၣ်ဆိးတၢ်လီၢ်အါတီၤဒီး အတုၤအိၣ် ကီၢ်သၢဘ့ၣ်တဘ့ၣ်တဖၣ် သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် မၤလၤကပီၤ၀ဲ ကိးနံၣ်ဒဲးဒီး မ့မ့ၢ်လၢ တနံၣ်အံၤ တၢ်ကမၤလၤကပီၤ၀ဲ ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤအံၤအဂီၢ် လၢအ့ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်ဒီး ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်အပူၤ တၢ်တဟ့ၣ်အခွဲးလၢ တၢ်ကမၤ၀ဲ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ အခိၣ်တီလၢ “မၤထူရၤမုၢ်နံၤ”အဂ့ၢ် ဖဲအပူၤကွံာ် နံၤသီအပူၤ ကီၢ်ပဒိၣ်ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်တၢ်တြီန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဃးတၢ်ထုးထီၣ်၀ဲ လံာ်တၢ်တြီဒ်န့ၣ်အဖီခိၣ် (KNLA)သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤန့ၣ်မ့လွ့ၣ်စံး၀ဲ“သးတမုာ်ဘၣ်လၢ ပမ့ၢ်ကညီက လုာ် ဒူၣ်တဒူၣ်အဃိလီၤႉ ပမၤ၀ဲကညီမၤထူရၤ မုၢ်နံၤဒ်အံၤ တမ့ၢ်ပမၤတၢထီၣ်တၢလီၤတၢ်ဘၣ်ႉ ပမၤတ့ၢ်အီၤဒ်အံၤ ၦဲၤထီၣ်လံ၀ဲ ၆၉ နံၣ်လံ န့ၣ်လီၤႉ ကီၢ်ပဒိၣ်လၢညါတဖု တၢ်တြီဃာ်ဒ်အံၤတအိၣ်ဘၣ်ဒီး ပမၤအီၤ ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်န့ၢ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်လၢ ပဒိၣ်ခဲအံၤတခီ တြီတၢ်ဒ်အံၤအိၣ်အဃိ ပ၀ဲတကပၤ လၢတၢ်သးအုး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ တၢ်သးတမုာ်ဘၣ်ကဒီး ဟဲကဲထီၣ်အသးန့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ဖဲ ၁၉၅၀နံၣ်ႇ လါအီကူာ် ၁၂ သီအနံၤ ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတ&ံးကီၢ်ဆၣ် ထိၣ်ကီးကိသ၀ီအပူၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် က&ၢခိၣ် စီၤဘးအူကၠံႇ သုးခိၣ်ကျၢၢ် စဲခ့ၣ်ဒီး သိၣ်ဒူၣ်တဖၣ် ဘၣ်စူးကွံာ်အသးအဃိ မုၢ်နံၤ၀ဲန့ၣ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤလၢ ကညီမၤထူ&ၤ အမုၢ်နံၤန့ၣ်လီၤ.