Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် ပၠံၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကညီလံာ်လဲၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤ တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤဒီး တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် သးစၢ်ကရူၢ်

တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် ပၠံၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကညီလံာ်လဲၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤ တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤဒီး တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် သးစၢ်ကရူၢ်

1695
0

လါအီကူာ် ၁၅ သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ပကိကီၢ်ခီဒိၣ်ႇ ပၠံၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ပၠံၣ်၀့ၢ်အပူၤ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ကညီလံာ်လဲၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤ တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤဒီး တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် သးစၢ်ကရူၢ် ဖဲလါအီကူာ် ၁၄ သီႇ ပကိကီၢ်ခီဒိၣ် ကညီကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီကိတိာ် နီၢ်ၦဲၤစ့ မၤ၀ဲတၢ်ထံၣ်လိာ်သးဒီး ကီၢ်ရ့ၣ် ကညီလံာ် လဲၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤဒီး လီၢ်က၀ီၤ သးစၢ်အခါန့ၣ်လီၤ.

ကညီလံာ်လဲၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤ တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤဒီး တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် သးစၢ်ကရူၢ်အံၤ တၢ်ဃုထၢထီၣ်၀ဲခၢၣ်စး ၅ ဂၤလၢကီၢ်ဆၣ် ၅ ဘ့ၣ်အပူၤ ဒ်အမ့ၢ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤႇ နဲၣ်ရွဲၣ်ႇ ၦၤပၢၤစ့ႇ ၦၤစဲးစရီ ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်ကက့ၤဃု ထၢထီၣ်စ့ၢ်ကီးအီၤလၢ ကီၢ်ရ့ၣ် ၅ ဘ့ၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ကညီဂ့ၢ်၀ီကိတိာ် နီၢ်ၦဲၤစ့တဲ၀ဲ“လၢတၢ်ဟူးဂဲၤမၤ၀ဲ ကညီလံာ်လဲၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤအံၤ ကလဲၤသးဘျ့ဘျ့ဒီး သးစၢ်လၢကဟဲထီၣ်လၢခံတဖၣ် လဲၤ၀ဲကန့ၢ် ဘျ့ဘျ့အဂီၢ် ပဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ လံာ်လဲၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤ တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤဒီး တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် သးစၢ်ကရူၢ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ ပစးထီၣ်ဃုထၢထီၣ်န့ၢ်၀ဲ ကမံးတံာ် ၅ ဂၤန့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်အံၤအဖီခိၣ် ပထံၣ်ဘၣ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ်အသးဆူၣ်န့ၣ်လီၤႉ”အဂ့ၢ်တဲဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်-ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပကိကီၢ်ခီဒိၣ် ကညီလံာ်လဲၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤ တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤဒီး တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် သးစၢ်ကရူၢ်အံၤ တၢ်ကရၢကရိထီၣ်အီၤ၀ံၤလံလၢ ပၠံၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ ပကိကီၢ်ခီဒိၣ်ပူၤ တီအူႇ သၣ်ယၣ်၀ၣ်တံၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ ပကိကီၢ်ရ့ၣ်လၢအိၣ်တ့ၢ် ဒ်လၢတၢ်ကဘၣ်ကရၢကရိ ထီၣ်အီၤအံၤ‚ တၢ်ကရၢကရိထီၣ်အီၤမ့ၢ်၀ံၤဒီး တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပာ်အီၤ တၢ်ကကရၢကရိထီၣ်၀ဲလၢကီၢ်ခီဒိၣ်အပတီၢ်အဂ့ၢ် ကညီဂ့ၢ်၀ီကိတိာ်စံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တီၤထီကၠိႇ ကၠိခိၣ်လီၢ်လံၤနီၢ်ဆၣ်ဖီ လၢအဟဲထီၣ်၀ဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ တဲ၀ဲ“လၢသးစၢ်တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီအဂီၢ် တၢ်ဟဲမၤန့ၢ်ဒ်အံၤ သးခုဒိၣ်မးႉ လၢပူၤကွံာ်န့ၣ် ပကညီသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်ထဲၦၤလီၢ်ခံန့ၣ်အါႉ အခဲအံၤဒ် ဆၢကတီၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီအသိး အ၀ဲသ့ၣ် ကမၤလၢၦဲၤ အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်မၤအဖီခိၣ် သးမံဒိၣ်မးလီၤႉ သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢသုဒိးန့ၢ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ် တလိၣ်ပျၢ် ကွံာ်အီၤကလီကလီတဂ့ၤႉ ဒ်တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢအိၣ်ဒီးသုသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် အဲၣ်ဒိးလၢကသူအီၤလၢ သုထံကီၢ်အဂီၢ်ဒီး ကလုာ်အဂီၢ်”အဂ့ၢ်တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ထံၣ်လိာ်သး ဘျီ၀ဲန့ၣ် ပကိကီၢ်ခီဒိၣ် ကညီကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီကိတိာ် နီၢ်ၦဲၤစ့ႇ ကညီလံာ်လဲၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤကမံးတံာ် ဒီး သးစၢ်တဖၣ်ခဲလၢာ် ၦၤနီၢ်ဂံၢ် ၁၀၀ ဘျဲၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ထံၣ်လိာ်သးအပူၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ပၠံၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကညီလံာ်လဲၢ်တၢ်ဆဲး တၢ်လၤ တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤဒီး တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် သးစၢ်ကရူၢ် အမဲာ်ညါ ပကိကီၢ်ခီဒိၣ်အပူၤ ကီၢ်ရ့ၣ်ပတီၢ် လၢတၢ်ကမၤလၤကပီၤ၀ဲ ကညီလုၢ်လၢ် လါခူးကံၢ်စုမူးအဂီၢ် ပကိကီၢ်ခီဒိၣ်ပဒိၣ်ကရူၢ် ကညီကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီကိတိာ်၀ဲၤကျိၤတကပၤ ကီၢ်ရ့ၣ် ၁ ဘ့ၣ်န့ၣ် ဟ့ၣ်လီၤမၤ စၢၤ၀ဲစ့ ၂၅ ကလီၢ် စုာ်စုာ်အဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤ.