Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်မၤလၤကပီၤဘၣ်၀ဲ ၀့ၢ်တကူၣ် ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤ လၢတၢ်တြီအကလုာ်ကလုာ်အပူၤ

တၢ်မၤလၤကပီၤဘၣ်၀ဲ ၀့ၢ်တကူၣ် ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤ လၢတၢ်တြီအကလုာ်ကလုာ်အပူၤ

1177
0

လါအီကူာ် ၁၂သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ စီၤထိလ့

လီၢ်က၀ီၤ ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် တြီ၀ဲအကလုာ်ကလုာ်ဘၣ်ဆၣ် ၆၉ နံၣ်ၦဲၤထီၣ် ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤလၢအလီၤဘၣ် ဖဲလါအီကူာ် ၁၂ သီအနံၤအံၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်မၤလၤကပီၤအီၤ ဖဲ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်ႇ၀့ၢ်ခၢၣ်သးႇ မဟၣ်ဘၣ်ဒူလး ဖီကရၢၢ်အပူၤအံၤန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ တၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ယူးယီၣ်ဆူ ကညီဒီကလုာ် နီၣ်တယၢ်ဒီးမၤထူရၤလၢအလုၢ်ထီၣ်ကွံာ်အသးသမူတဖၣ်ႇ တၢ်ဖးဖျါထီၣ် ကီၢ်ခိၣ် စီၤဘးအူကၠံအဂ့ၢ်အကျိၤႇ စီၤဘးအူကၠံဃုာ်ဒီး သုးခိၣ်ကျၢၢ် စဲခ့ၣ်ႇ ဒီးၦၤလၢအလုၢ်ထီၣ်ကွံာ် အသးသမူလၢ အၦၤကလုၢ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးအဂီၢ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ပာ်လီၤ၀ဲ တၢ်သးအုးဖီကွီၤ၀ံၤ ဟးဆှၣ်တရံးသကိး၀ဲဖီကရၢၢ် တ၀ီ ဒ်တၢ်မၤလၤကပီၤ မၤထူရၤတဖၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်တြီ၀ဲ တၢ်မၤလၤကပီၤ ကညီမၤထူရၤအမုၢ်နံၤအံၤအဖီခိၣ် ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီ ကညီကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီကိတိာ် နီၢ်ပါသ့ၤစၣ်မၠိ စံး၀ဲလၢ (၂၀၁၈) တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်ဒီး ၂၀၁၅အတီၢ်ပူၤ တၢ်ဘျၢလၢတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဃာ်လၢ တၢ်ဒီသဒၢ ကလုာ်ဒူၣ်အခွဲးအယာ်အပူၤ အသိး ကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ် ပာ်ဖျါထီၣ် နီၢ်ကစၢ် လုၢ်လၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤ ဒီကလုာ်တၢ်အိၣ်ဖျါတဖၣ်သ့အဃိ တၢ်မၤလၤကပီၤ ကညီမၤ ထူရၤမုၢ်နံၤအံၤန့ၣ် ဒ်တၢ်ဘျၢအိၣ်ပာ်၀ဲအသိး ဖိးမံသဲစးဒီး တၢ်ဘျၢလၢအတြီအီၤ တအိၣ်ဒံးဘၣ်အဂ့ၢ် စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီတၢ်ကစီၣ် ဖဲလါအီကူာ် ၁၁သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤအံၤ ဖဲ၀့ၢ်တကူၣ် ကီၢ်ခီဒိၣ်အပူၤန့ၣ် တၢ်စးထီၣ်မၤလၤကပီၤအီၤလၢ ၂၀၁၄ နံၣ်လံၤလံၤဒီး နံၣ်လၢအပူၤကွံာ် ကညီမၤထူရၤအမုၢ်နံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်န့ၣ် တၢ်မၤလၤကပီၤအီၤ ဖဲပၠံၣ်ကျဲ ယူးဒသၣ်ဘျီၣ်ဒီး အ့ဆ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ် လ့ၣ်မ့ၣ်အူကျဲ စ့ၣ်ဖံထၢၣ် စ့ၣ်ဖီလ်ဘျီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဘၣ် မ့မ့ၢ်တနံၣ်ညါအံၤန့ၣ် ခီဖျိလီၢ်က၀ီၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် တဟ့ၣ်အခွဲးလၢ တၢ်ကမၤအီၤလၢဘျီၣ်အပူၤအဖီခိၣ် ၦၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်ဖိတဖၣ် ဘၣ်လဲၤမၤ၀ဲ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ၀့ၢ်တကူၣ်အခၢၣ်သးႇ မဟၣ်ဘၣ်ဒူလး ဖီကရၢၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲ ၆၉ နံၣ်ၦဲၤထီၣ် ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤ ဖဲ၀့ၢ်တကူၣ်ခၢၣ်သး မဟၣ်ဘၣ်ဒူလးဖီကရၢၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘျီ၀ဲန့ၣ် ၦၤနီၢ်ဂံၢ် ၅၀၀ ဘျဲၣ် ဟဲထီၣ်မၤလၤကပီၤ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ