Home တၢ်ကစီၣ် ထံဒိၣ်အဃိ ၀့ၢ်ဖၣ်အၣ်အပူၤ တၢ်အိးထီၣ်ဃာ်၀ဲ တၢ်အိၣ်ကဒုအလီၢ် ၁၂ခါဒီး ၦၤလၢဃ့ၢ်ထံဒိၣ်အတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ် အနီၣ်ဂံၢ် အိၣ်၀ဲ ၇ႇ၀၀၀ ဃၣ်ဃၣ်

ထံဒိၣ်အဃိ ၀့ၢ်ဖၣ်အၣ်အပူၤ တၢ်အိးထီၣ်ဃာ်၀ဲ တၢ်အိၣ်ကဒုအလီၢ် ၁၂ခါဒီး ၦၤလၢဃ့ၢ်ထံဒိၣ်အတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ် အနီၣ်ဂံၢ် အိၣ်၀ဲ ၇ႇ၀၀၀ ဃၣ်ဃၣ်

1662
0

လါအီကူာ် ၇သီႇ၂၀၁၉နံၣ်ႇ စီၤရှါ

ကညီကီၢ်စဲၣ် ၀့ၢ်ဖၣ်အၣ်အပူၤ ထံဒိၣ်အဃိ တၢ်ဘၣ်အိးထီၣ်ဃာ်၀ဲ တၢ်မၤစၢၤၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲလီၢ် ၁၂ခါ ဒီးကမျၢၢ်လၢဘၣ်သဂၢၢ်ဒီး ထံဒိၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ အိၣ်၀ဲ ၇ႇ၀၀၀ ဃၣ်ဃၣ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် ၦၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်၀ဲၤကျိၤ စရီတၢ်ပာ်ဖျါ ဖဲလါအီကူာ် ၇ သီအနံၤန့ၣ်လီၤ.

၀့ၢ်ဖၣ်အၣ်အပူၤ စးထီၣ်လၢ လါယူၤလံအလၢာ် တုၤကတီၢ်အံၤ ထံဒိၣ်ထီၣ်၀ဲတဆီဘၣ်တဆီဒီး တၢ်ဘၣ်အိးထီၣ်ဃာ်၀ဲ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲလီၢ်အိၣ်ကမှံလီၢ် ၁၂ တီၤဒီး ၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲလၢထံဒိၣ်အနီၢ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲ ၆ႇ၆၃၁ ဂၤအကျါ ဖိသၣ်လၢ ၁၂ နံၣ်အဖီလာ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲ ၂ႇ၀၀၄ ဂၤအဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢစရီအပူၤ န့ၣ်လီၤ.

ဖဲလါအီကူာ် ၇သီ စရီအသိး ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲလီၢ်အိၣ်ကမှံလၢတၢ်အိးထီၣ်ဃာ်တဖၣ်ဒ်အမ့ၢ် ဖျၢၣ်ထူပျီ တၢ်သူၣ်ထီၣ်ႇ ရွ့ၣ်ယ့ၣ်မၠီၣ်ႇ အံၣ်စလဲၣ်တၢ်ဘါလီၢ်ႇ အီၣ်သဲၣ်လွ့ၣ်တၢ်လိာ်ကွဲလီၢ်ႇ တီၤခၢၣ်သးနီၢ်ဂံၢ် ၆ ကၠိႇ တီၤထီကၠိနီၢ်ဂံၢ် ၃ ကၠိႇ တီၤထီကၠိအဒ့ နီၢ်ဂံၢ် ၃ ကၠိႇ တီၤဖုၣ်ကၠိ နီၢ်ဂံၢ် ၁၁ႇ (Cyclone Shelter), တီၤဖုၣ်ကၠိနီၢ်ဂံၢ် (၅), ဒမပံၣ်ယး သီခါဖၠၣ်ဒီး လ့ၤသၣ် သီခါဖၠၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ စးထီၣ်လၢလါယူၤလံကတီၢ် မူခိၣ်စူၤ၀ဲထီဘိအဃိ ဃိၣ်လိာ်ကျိဒီး သူမှဲကျိ ထံဟဲထီၣ်၀ဲဒီး လူၢ်ပျဲၢ်ႇ ရၤမတံႇ ဖၣ်အၣ်ႇ ကီးတရံးႇ ကၠၤအ့ဆ့ၣ်ကၠံ ကီၢ်ဆၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ ထံဟဲအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ကညီကီၢ်အပူၤ ကတီၢ်အံၤ ဘၣ်ဃးဒီးထံဒိၣ်တၢ်အိၣ်သးအံၤအဖီခိၣ် မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဂီၤဒီး(စၣ်လၣ်ဘ့ၣ်ဒၣ်)၀ဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်ခိၣ် ၂ အူအီၣ်ကိၣ်ကိၣ်စံး၀ဲ“ အဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်ပလီၢ်တခီန့ၣ် ၦၤအိၣ်လၢထံကျိကၢၢ်နံၤဒီး ၦၤအိၣ်လၢကစၢၢ်ခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ကပလီၢ်သးလၢ ဟီၣ်ခိၣ်လာ်အတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ႉ”အဂ့ၢ် စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီတၢ်ကစီၣ် ဖဲလါအီကူာ် ၆ သီအနံၤန့ၣ်လီၤ.

ကညီကီၢ်စဲၣ် ထံဒိၣ်ထီၣ်အဃိ လၢလူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ တၢ်ဘၣ်အိးထီၣ်ဃာ်၀ဲ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိတၢ်အိၣ်ကဒုတၢ်လီၢ် ၆ တီၤႇ ရၤမတံအပူၤ ၁ တီၤႇ ကီးတရံးအပူၤ ၁ တီၤဒီး ကၠၤအ့ဆ့ၣ်ကၠံအပူၤတခီ ဘၣ်လဲၤအိၣ်ကဒုလၢ ဘူးတံၢ်တဖၣ်အဟံၣ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်ခီဖျိ ကညီကီၢ်စဲၣ် တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤကွၢ်ထွဲ ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်အတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်၀ဲၤကျိၤ အလံာ်စရီအိၣ်၀ဲအသိးန့ၣ်လီၤ.