Home တၢ်ကစီၣ် ဖၣ်အၣ်ႇအီၣ်ကီၣ်ရ့သ၀ီအပူၤ ကၠိဖိ ၅ဂၤလီၤအုးသံလၢထံ

ဖၣ်အၣ်ႇအီၣ်ကီၣ်ရ့သ၀ီအပူၤ ကၠိဖိ ၅ဂၤလီၤအုးသံလၢထံ

1320
0

လါအီကူာ် ၁၆ႇ ၂၀၁၉ႇ နါ၀့ၣ်ဖၠိစၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် လၢအီၣ်ကီၣ်ရ့သ၀ီန့ၣ် ဖဲလါအီကူာ် ၁၄သီအဆၢကတီၢ်ခီဖျိလၢချံတကျၢၢ်အဃိ ဖိသၣ်လၢအသးနံၣ် လၢဘၣ်အိၣ်ကၠိကတီၢ် ၅ဂၤလီၤအုးသံ၀ဲလၢထံအဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢဃိၣ်လိာ်ကျိလီၢ်ခံတကပၤ ဖဲလဲၤ၀ၢ်၀ဲချံလၢအီၣ်ကီၣ်ရ့သ၀ီ သၣ်ယၣ်ကိ ဆူ ရွှ့ၣ်အူၣ် ဒီး အဘၢၣ်စၢၤ ဖဲဂီၤခီ ၉ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် ချံတကျၢၢ်၀ဲအဃိ ၦၤလၢအပၣ်ဃုာ်၀ဲလၢချံပူၤ ၅ဂၤလၢာ် သံ၀ဲအဂ့ၢ် လီၢ်က၀ီၤဖိသ့ၣ်တဖၣ်စံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

အီၣ်ကီၣ်ရ့သ၀ီသးၦၢ်စီၤသါ၀့စ့ၣ်စံး၀ဲလၢ “လၢပအိၣ် တၢ်လီၢ်အံၤ ဖဲတၢ်စူၤခါဆၢကတီၢ်န့ၣ် လၢနကလဲၤ လၢသ၀ီတဖျၢၣ်ဒီးတဖျၢၣ်န့ၣ် နဘၣ်လဲၤဒိးချံလီၤႉ တၢ်စူၤခါချံတကျၢၢ် ၦၤကညီသံဒ်အံၤန့ၣ် လၢအပူၤကွံာ်သ၀ီလၢအဂၤသ့ၣ်တဖၣ် ကဲထီၣ်သးအိၣ်၀ဲလီၤႉ လၢတနံၣ်အံၤ တၢ်ကဲထီၣ်သးဒ်အံၤအဃိ ဖိသၣ်လၢထီၣ်ကၠိ ဒီးချံသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ပတၢၣ်ပီၣ်လၢပကမၤန့ၢ် အ၀ဲသ့ၣ်ဒီးဆ့ကၤထီၣ်ဖီ(ဖီးဆ့ကၤ)အိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ” အဂ့ၢ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်-ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢၦၤသံသ့ၣ်တဖၣ်အကျါ မ့ၢ်၀ဲၦၤသးနံၣ်အိၣ် ၂ နံၣ်တုၤ ၁၇နံၣ် သ့ၣ်တဖၣ်ဒီး မ့ၢ်၀ဲကၠိဖိမုၣ် ၂ဂၤဒီးႇ ကၠိဖိ၃ဂၤအဂ့ၢ် သ၀ီသးၦၢ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါသ့ၣ်တဖၣ်တဲ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ