Home တၢ်ကစီၣ် မၤထူရၤတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီ ကလၢၦဲၤထီၣ်အဂီၢ် ကဘၣ်မၤ ဒီကလုာ်တၢ်မၤ တီတီလိၤလိၤအဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ခိၣ်နၢ်သိၣ်ဒူတဖၣ်စံး၀ဲ

မၤထူရၤတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီ ကလၢၦဲၤထီၣ်အဂီၢ် ကဘၣ်မၤ ဒီကလုာ်တၢ်မၤ တီတီလိၤလိၤအဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ခိၣ်နၢ်သိၣ်ဒူတဖၣ်စံး၀ဲ

1506
0

လါအီကူာ် ၁၂ သီႇ၂၀၁၉နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

လၢကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးအဂီၢ် မၤထူရၤလၢအဟ့ၣ်လီၤသးတဖၣ် အတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီကလၢထီၣ်ၦဲၤထီၣ်အဂီၢ် အလီၢ်အိၣ်လၢ ကဘၣ်မၤပၦၤ ကလုာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤ တီတီလိၤလိၤအဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ခိၣ်နၢ်သိၣ်ဒူတဖၣ် စံးလီၤ၀ဲ ဖဲတၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲ ကညီမၤထူရၤအမုၢ်နံၤ ၆၉ နံၣ်ၦဲၤထီၣ် လၢအလီၤဘၣ်ဖဲ လါအီကူာ် ၁၂ သီအနံၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲ ၆၉ နံၣ်ၦဲၤထီၣ် ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤ ဖဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် တၢ်ကြဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် လၢၢ်ပၢၤ ဟၢသ၀ီႇ(KNLA) ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် သုးရ့ၣ် ၂၂ တၢ်လီၢ်အကတီၢ် သုးရ့ၣ်ခိၣ်-၂ သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤဟဲၣ်စီ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

“ခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ကြၢးကွၢ်လိက့ၤခိၣ်နၢ် လၢညါတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ကွၢ်လိသနာ်က့ ကြၢးကွၢ်လိတၢ်လၢအဂ့ၤတဖၣ် ဒီးဟံးန့ၢ်အီၤ လၢတဂ့ၤဘၣ်တဖၣ် ကြၢးဟးဆှဲးအီၤလီၤႉ မၤထူရၤလၢအဟ့ၣ်လီၤသးတဖၣ် အတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီ ကလၢထီၣ်ၦဲၤထီၣ်အဂီၢ် ခိၣ်နၢ်တဖၣ်ကြၢးလဲၤလၢပၦၤကလုာ်အဂီၢ် တီတီ လိၤလိၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ်ကဘၣ်မ့ၢ်၀ဲ ဒီကလုာ်တၢ်မၤန့ၣ်လီၤႉ”အဂ့ၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သုးရ့ၣ် ၂၂ တီခိၣ်ရိၣ်မဲ မၤလၤကပီၤ၀ဲ ၆၉ နံၣ်ၦဲၤထီၣ် ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ ကညီကမျၢၢ်လၢ ကီၢ်ဆၢတဖၣ်ႇ ကညီကၠိဖိမုၣ်ခွါတဖၣ်ႇ ကညီဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်ႇ ကညီဖိလၢ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တဖၣ်ႇ သုးဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီး လီၢ်က၀ီၤ ၦၤနီၢ်ဂံၢ်ခဲလၢာ် ၃၀၀ ဃၣ်ဃၣ်ဟဲထီၣ်မၤလၤကပီၤ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

(KNLA) သုးရ့ၣ် ၂၂ ၀ဲၤဒၢးခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ် စီၤတ့ၣ်မၠ့ၣ်ထူတဲ၀ဲ “ခိၣ်နၢ် စၢၤသွဲၣ်လၢခံတဖၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါဂ့ၤတခါဂ့ၤ ကဘၣ်ကတီၤပာ်သးလၢ တၢ်သးဒူအပူၤန့ၣ်လီၤႉ ဒ်သိးမၤထူရၤတဖၣ် ဒါလီၤပာ်ကျဲအသိး တုၤပမၤန့ၢ်တၢ်သဘျ့တစုန့ၣ် ပကဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးမၤအီၤတဆီဘၣ်တဆီန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်မနုၤဘၣ်တဲဒ်န့ၣ်လဲၣ်န့ၣ် ၦၤလၢအဟ့ၣ်လီၤတ့ၢ်အသးတဖၣ် တၢ်မုၢ်လၢ်အိၣ်လၢ အၦၤကလုာ်ကထူၣ်ဖျဲးထီၣ်လၢ ကုၢ်တၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ” အဂ့ၢ် တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

စးထီၣ်လၢ ၁၉၄၉နံၣ်ႇ လါယနူၤအါရံၤ (၃၁)သီန့ၣ် ကညီဖိတဖၣ် စးထီၣ်၀ဲ စုက၀ဲၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢ လၢ ကမၤန့ၢ်က့ၤ ကညီကီၢ်ႇ ဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးဒီး နီၢ်ကစၢ်တၢ်ပၢလီၤသးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲန့ၣ်အကတီၢ် ၦၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲ ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကရၢခိၣ် စီၤဘးအူကၠံ ဃုာ်ဒီး ခိၣ်နၢ်သိၣ်ဒူတဖၣ်ဒီး ကမျၢၢ်တဖၣ် ဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အသးသမူ အါအါဂီၢ်ဂီၢ်လံဘၣ်ဆၣ် တုၤမုၢ်မဆါတနံၤညါအံၤ ကညီဖိအတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီ တလၢၦဲၤထီၣ်ဒံးဘၣ်ဒီး တၢ်ပၢၢ်ဆၢအံၤ အနံၣ်အိၣ်လံ၀ဲ ၇၀ လံန့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲ ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ ကညီဒီကလုာ်ခိၣ်နၢ် စီၤဘးအူကၠံႇသိၣ်ဒူတဖၣ် ဒီး ကမျၢၢ်မၤထူရၤတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ပာ်လီၤ၀ဲ တၢ်သးအုးဖီကွီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ခိၣ် စီၤဘးအူကၠံ စူးကွံာ်သး ဖဲ၁၉၅၀ နံၣ်ႇလါအီကူာ် ၁၂ သီအနံၤအံၤ ဘၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤလၢ မၤထူရၤမုၢ်နံၤဒီး ကညီဖိလၢတၢ်လီၢ်အါတီၤ သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် မၤလၤကပီၤ၀ဲ မုၢ်နံၤအံၤကိးနံၣ်ဒဲးန့ၣ်လီၤႉ တနံၣ်အံၤ ၆၉ ၦဲၤထီၣ် ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤအံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ တကးဘၣ် ကီၢ်ပူၤ ကီၢ်ချၢကညီဖိသ့ၣ်တဖၣ် မၤလၤကပီၤအီၤန့ၣ်လီၤႉ မ့မ့ၢ်လၢ အ့ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်ဒီး ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်မၤလၤကပီၤဘၣ်အီၤလၢ တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ