Home တၢ်ကစီၣ် လၢကခးလိာ်သးကဒဲကဒဲအဂီၢ် သးတအိၣ်လၢၤဘၣ်အဂ့ၢ် (BGF)သုးခိၣ် စီၤခၠ့ၣ်သူၣ်တဲ

လၢကခးလိာ်သးကဒဲကဒဲအဂီၢ် သးတအိၣ်လၢၤဘၣ်အဂ့ၢ် (BGF)သုးခိၣ် စီၤခၠ့ၣ်သူၣ်တဲ

1485
0

လါအီကူာ် ၂၀ႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဒီပုၢ်၀ဲ ကဒဲကဒဲ ကခးလိာ်သးဂီၢ် သးတအိၣ်လၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်ႇ ကီၢ်စဲၣ်အပူၤ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်မ့ၢ်အိၣ်ထီၣ်န့ၣ် တအဲၣ်ဒိးဖီၣ်စုက၀ဲၤ လၢၤဘၣ်အဂ့ၢ် ကညီကီၢ်စဲၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ(B.G.F) လီၢ်ခၢၣ်သးၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ် နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤခၠ့ၣ်သူၣ် တဲလီၤ၀ဲဖဲ (B.G.F) ၉ နံၣ်ၦဲၤထီၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ထုးဖးသးလၢ ဘူးဒးတၢ်ဘါတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(D.K.B.A) ၀ံၤ ကဲထီၣ်က့ၤ၀ဲ သုးခိးကီၢ်ဆၢ ၉ နံၣ်ၦဲၤ ထီၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤလၤကပီၤအီၤ ဖဲလါအီကူာ် (၂၀)သီႇ ဖဲရၤမတံကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ရွ့ၣ်ကိကိၣ်မၠဲၣ်၀့ၢ် မုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံး သုးကီၢ်ခီႇ နီၢ်ဂံၢ် ၃ အပူၤအခါ စံးလီၤ၀ဲဒ်န့ၣ်လီၤ.

သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤခၠ့ၣ်သူၣ် စံး၀ဲ“ပ၀ဲ ဒီပုၢ်၀ဲၢ်ကဒဲကဒဲ ဒုးလိာ်သး အမဲာ်ညါ မၤသံမၤ၀ီလိာ်သး ကဒဲကဒဲ အိၣ်လံအနံၣ် ၂၀ ဃၣ်ဃၣ်လံႇ ဒုးလိာ်ယာ်လိာ် မၤသံလိာ်သး တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တလိးကီလၢၤဘၣ်ႇ မ့ၢ်ဘၣ်တဲအဒိန့ၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ မ့ၢ်တမုာ်ခုၣ် ၁၀၀ မျးကယၤ သနာ်က့ မ့ၢ်အိၣ်၀ဲ ၈၀ မျးကယၤန့ၣ် ပကဖီၣ်စုက၀ဲၤအဂီၢ် တၢ်ပာ်သးတအိၣ်လၢၤဘၣ်”အဂ့ၢ် တဲလီၤ၀ဲဖဲ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါ (B.G.F)အံၤ တသ့အဃိ ဘၣ်ဖီၣ်၀ဲတၢ်စုက၀ဲၤဒီး မ့ၢ်၀ဲလၢတၢ်ကဒီသဒၢ ကလုာ်အဂီၢ်လီၤႉ မိပၢ်ကမျၢၢ်တဖၣ် သုတထံၣ်ကမၣ်အ၀ဲအဂီၢ်ဒီး မ့ၢ်၀ဲၦၤယိးကဒါဘီလၢ ကရၢမိၢ်ၦၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် အဖီခိၣ်သနာ်က့ လၢထံကီၢ်ဒီး ကညီကီၢ်စဲၣ်ဒီ တဘ့ၣ်အဖီခိၣ် သုတယိးကဒါဘီဘၣ်အဂီၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤခၠ့ၣ်သူၣ် ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်၀ဲ သိၣ်ဒူတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တချုးဒ်လၢ ကဲထီၣ်၀ဲ(B.G.F)ဘၣ်န့ၣ်‚ လၢအပူၤကွံာ် ၁၉၉၄ နံၣ်အဆၢကတီၢ် ထုးဖးကွံာ်သးဒီးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်၀ံၤ‚ ကဲထီၣ်က့ၤ၀ဲ (D.K.B.A)ဒီး ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီးကီၢ်ပယီၤသုး၀ံၤ ထီၣ်ဒုးတ့ၢ်၀ဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၀၁၀ နံၣ်အကတီၢ် က့ၤကဲ ထီၣ်က့ၤ၀ဲ (B.G.F)သနာ်က့ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဒံး၀ဲဒီးကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤ လၢတကဲထီၣ်သုးခိးကီၢ်ဆၢဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ် အဘၢၣ် စၢၤခဲအံၤခဲအံၤအိၣ်၀ဲတုၤမုၢ်မဆါအံၤန့ၣ်လီၤႉ

(B.G.F)အံၤ နုာ်လီၤ၀ဲဆူ ကီၢ်ပဒိၣ်ပယီၤသုး စုဒုၣ်စုတီၤဖီလာ်လံဘၣ်ဆၣ်‚ ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၀၁၃ နံၣ်အပူၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီ ကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲ တၢ်ရိၢ်ဖှိၣ်ဃူဖိး ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကမံးတံာ်အပူၤ ကညီကီၢ်စဲၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ (B.G.F)အံၤ ပၣ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါ (B.G.F)အံၤ သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤခၠ့ၣ်သူၣ် စံး၀ဲလၢ လၢဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဒီး တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်အဂီၢ် ရဲၣ်ကျဲၤမၤ၀ဲ ဘၣ်ဆၣ် ကတီၢ်အံၤ ရွ့ၣ်ကိကိၣ်အပူၤ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤ၀ဲ (China town)တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤအဖီခိၣ် တဲဖျါထီၣ်၀ဲတအိၣ်နီတမံၤဘၣ်လၢ တနံၤအံၤ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

တနံၤအံၤ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ ကညီကီၢ်စဲၣ် ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် နါခ့ၣ်ထွ့မၠ့ၣ်ႇ ကီၢ်စဲၣ်ဘံၣ်ဘၢကိတိာ်ခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ မၠိမ့နီၣ်ႇ မုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံး သုးကီၢ်ခီ ၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်ႇ သုးခိးကီၢ်ဆၢ ၦၤနဲၣ်တၢ်ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ႇ ကီၢ်စၢဖှိၣ် သွံၣ်ဃူဖိးဒီး တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ပၣ်တံၣ်(USDP) ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ အူသါထ့ဒီး ပၣ်တံၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်ႇ ကညီပၣ်တံၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်ႇ ကိတိာ်ခိၣ်လီၢ်လံၤ အူအီၣ်မ့ႇ အူခ့ၣ်ယံၣ်ဒီး ခိၣ်နၢ်အဂၤတဖၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် လီၢ်ခၢၣ်သး ခိၣ်နၢ်တနီၤဒီး ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်အ ဂၤတဖၣ်ႇ ကၠီၣ်တဲၣ်၊ တရူး တမှံၤလီၤဆီတဖၣ်ဒီး ကမျၢၢ်ခဲလၢာ် ၦၤနီၢ်ဂံၢ် လၢအကထိဘျဲၣ် ဟဲထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်ႇ ခိၣ်နၢ်ကတိၤလီၤတၢ်ႇ တၢ်ဖးဖျါထီၣ် လံာ်ဟ့ၣ်ယုၢ်တဖၣ်ႇ ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ယူးယီၣ်ဆူ ထံကီၢ်နီၢ်တယၢ်ႇ ရူးသကိး၀ဲ သုးအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအမဲာ်ညါ လၢတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီအဂီၢ်အိၣ်ဒီး ကလုာ်ဒူၣ် တၢ်ဂဲၤကလံၣ်တဖၣ်‚ တၢ်မၤဘူၣ်လီၤ၀ဲစ့လၢၦၤလၢအဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးထံဒိၣ်နိယွၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်‚ အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်ဟ့ၣ်ခီလိာ်သးတၢ်ဟ့ၣ်သ့ၣ်ဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် လီၢ်ခၢၣ်သး ထီဘိကမံးတံာ် ပဒိၣ်စီၤသမ့ၣ်ထိလၢ အလဲၤထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘျီ၀ဲအံၤ စံး၀ဲ“ အ၀ဲသ့ၣ် ထုးဖးသး၀ံၤ လဲၤလၢ (DKBA)တဆီ၀ံၤမး ကဲထီၣ်၀ဲ(BGF)န့ၣ်လီၤႉ အဃိတဲ၀ဲလၢ တၢ်ထံၣ်တလီၤပလိာ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤခၠ့ၣ်သူၣ် တဲ၀ဲလီၢ်ခံကတၢၢ်န့ၣ်ခီဒု ကညီဖိတဖၣ် ကက့ၤပာ်ဖှိၣ်အသးလၢ NCA အလံာ်ဃံးဃာ်အသိး တၢ်ဆဲးလီၤ လံာ်ဃံးဃာ်အံၤ မ့ၢ်ဒ်သိး ကက့ၤထံၣ်လိာ်သးအဂီၢ်လီၤ”အဂ့ၢ် စံးဘၣ်ၦၤဟံးတၢ်ကစီၣ်ဖိတဖၣ် န့ၣ်လီၤ.

လၢအပူၤကွံာ်ဖဲ ၂၀၁၀ နံၣ်‚ လါအီကူာ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်‚ ကညီကီၢ်စဲၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢအံၤ ဘၣ်တၢ်ကရၢကရိထီၣ်အီၤလၢ (DKBA)သုးရ့ၣ် ၁၂ ရ့ၣ်ႇ ဒီးကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကရူၢ်(KPF) သုးရ့ၣ် ၁ရ့ၣ် ၀ံၤ‚ ပျိာ်လဲက့ၤအသးဒ်သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)အသိးန့ၣ်လီၤႉ