Home တၢ်ကစီၣ် (PC)သုးဖိ ခး၀ဲသ၀ီ ၦၤပၢဆှၢတၢ် လၢကျိအဃိႇဘၣ်တီၣ်ထီၣ်ဆူ တၢ်ဆါဟံၣ်

(PC)သုးဖိ ခး၀ဲသ၀ီ ၦၤပၢဆှၢတၢ် လၢကျိအဃိႇဘၣ်တီၣ်ထီၣ်ဆူ တၢ်ဆါဟံၣ်

1624
0

လါအီကူာ် ၂၀ႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ရၤမတံ၀့ၢ်ႇ ၀ှ့ၣ်ရှါသ၀ီကရူၢ် ညီၣ်နါသၣ်သ၀ီအပူၤ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ထီထီၣ်၀ဲလီမ့ၣ်အူပျံၤတၢ်ဂ့ၢ်အဖီခိၣ် တၢ်တဲအါလိာ် သးအိၣ်ထီၣ်၀ဲအဃိ ကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကး (KNU/KNLA-PC) သုးဖိတနီၤ ခး၀ဲသ၀ီသးၦၢ် (ၦၤပၢဆှၢတၢ်)ဒီးကျိအဃိ ကတီၢ်အံၤသ၀ီသးၦၢ် ဘၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်ဆူ တၢ်ဆါဟံၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

လၢညီၣ်နါသၣ်သ၀ီပူၤ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်လီမ့ၣ်အူလၢတၢ်သူအီၤအခဲအံၤန့ၣ် တၢ်ကပတုာ်ကွံာ်အီၤ၀ံၤ လၢတၢ်ကသူက့ၤ၀ဲ ကီၢ်ပယီၤလီမ့ၣ် အူအဂီၢ် တၢ်တဲအါလိာ်သးအိၣ်ထီၣ်,တၢ်သးတမံသးတမုာ်လိာ်သးအိၣ်ထီၣ်၀ဲအဃိ ဖဲလါအီကူာ် ၁၈ သီႇဟါလီၤ ၉ နၣ်ရံၣ်ကတီၢ် (KNU/KNLA-PC)သုးရ့ၣ် ၇၀၉ အသုးခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ် စီၤ၀ါနဲ အၦၤလၢအမ့ၢ် ကၠံၣ်နဲၣ် ဃုာ်ဒီး အသကိး ၅ ဂၤ လဲၤခး၀ဲ ညီၣ်နါသၣ်သ၀ီသးၦၢ် အူသဲၣ်အူဒီးကျိ ၅ထံၣ်၀ံၤ ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးသးအဂ့ၢ် လီၢ်က၀ီၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ခးဘၣ်၀ဲ အူသဲၣ်အူ ဒီးကျိလၢ သးနါၦၢ်အထွဲတကပၤ ဖျိသဂၢၢ်၀ဲတထံၣ်ႇ စုထွဲစုနၢၣ်ခံ အစၢတထံၣ်ဒီး ခီၣ်ကံၣ်ဒုၣ်အထွဲတ ကပၤတထံၣ်အဃိ ဖဲတနၤဃီ ၉ နၣ်ရံၣ် တခီကတီၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဆှၢအီၤဆူ ရၤမတံတၢ်ဆါဟံၣ်ဒ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူ န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးတၢ်ဂ့ၢ်၀ဲန့ၣ် (KNU/KNLA-PC) နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤကၠီၣ်ညိၣ် လၢအလဲၤထီၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ ၀့ၢ်ကံၢ်မဲအံၤ စံး၀ဲ “၇၀၉ သုးရ့ၣ်ခိၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်သုးခိၣ်၀ဲန့ၣ်ဘၣ်ႉ ကတီၢ်အံၤခီတန့ၢ်တၢ်ဆဲးကျိးဒီး လီၢ်ခၢၣ်သးဘၣ်အဃိ ခိးကွၢ်တၢ်အိၣ်သးဒံးလီၤႉ အတံတကပၤ တဲတၢ်တသ့နီတမံၤဒံးဘၣ်ႉ တၢ်ကစီၣ်လၢ အထီၣ်လၢလီလံာ်မဲာ်သၣ်ပူၤတဖၣ် တဲလီၤတံၢ်တန့ၢ်ဒံးဘၣ်ႉ”အဂ့ၢ် တဲဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤ.

သ၀ီသးၦၢ် အူသဲၣ်အူလၢ အဘၣ်တၢ်ခးအီၤတဂၤအံၤန့ၣ် မ့ၢ်ၦၤတဂၤလၢ အဟံးမူဒါဘၣ်ဃးလၢ ဒူသ၀ီကန့ၢ်လီမ့ၣ်အူအဂီၢ် လီမ့ၣ်အူလၢ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဟ့ၣ်လီၤန့ၣ် အ၀ဲဟံးထီၣ်မူဒါရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲဒီး မ့မ့ၢ်ၦၤခးတၢ် ကၠံၣ်နဲၣ်အံၤတခီ ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အီၤမူဒါဒ် တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲရၤလီၤကီၢ်ပယီၤလီမ့ၣ်အူလၢဒူသ၀ီတဂၤန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဃးတၢ်ခးလိာ်သးအံၤ ဒ်သိးတၢ်ဖီၣ်၀ဲ ၦၤတၢ် ကမၣ် တဖၣ်ကန့ၢ်အဂီၢ် တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤအီၤအဂ့ၢ် သ့ၣ်ကါညံၣ်နီၣ် ပၢၤကီၢ်တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ရၤမတံ၀့ၢ် ၀့ၣ်ရှါသ၀ီကရူၢ်ႇ ညီၣ်နါသၣ်သ၀ီအံၤ ၦ့ၤန့ၢ်၀ဲလီမ့ၣ်အူလၢ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်၊ ၀့ၢ်မဲၢ်ဆီးတဆီဒီး ရၤလီၤသူ လၢဒူသ၀ီအပူၤန့ၣ်လီၤ.
ကညီကီၢ်စဲၣ် ရၤမတံ၀့ၢ်လၢအမ့ၢ် ကီၢ်ဆၢ၀့ၢ်အံၤ မ့ၢ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤလၢ ၦၤဖီၣ်စုက၀ဲၤဒိၣ်စိလီၢ်က၀ီၤဒီး တၢ်ကဲထီၣ်ဒ်သိးအံၤ ကဲထီၣ် တ့ၢ်သးခဲအံၤခဲအံၤအိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် တၢ်ကဲထီၣ်သးလၢၦၤဖီၣ်၀ဲၦၤမၤကမၣ်တၢ်ဖိတန့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ