Home တၢ်ကစီၣ် ကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်၀ဲ တၢ်မူးတၢ်ရၢ်လၢအနီၢ်ကစၢ်အဂ့ၢ်နီၢ်အိလးစံး၀ဲ

ကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်၀ဲ တၢ်မူးတၢ်ရၢ်လၢအနီၢ်ကစၢ်အဂ့ၢ်နီၢ်အိလးစံး၀ဲ

940
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၀သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႉ စီၤထိလ့

မၤလၤကပီၤ၀ဲ ၆၉ နံၣ်ၦဲၤထီၣ် ကညီမၤထူ&ၤ အမုၢ်နံၤအဃိ နီၢ်အိလးလၢ ကီၢ်ပဒိၣ်လိာ်ကွီၢ်တ့ၢ်အီၤတဂၤအံၤ အတဒိးလဲ၀ဲ ပီၢ်ရီဘၣ်သတးဒီး မ့မ့ၢ်တခီ ကဆၢၣ်မဲာ်၀ဲ တၢ်မူးတၢ်ရၢ်လၢ အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲအဂ့ၢ် စံး၀ဲဖဲ၀့ၢ်တကူၣ်ႇ ကၠီၣ်တတါကီၢ်ဆၣ် ပီၢ်ရီအရူဖဲ လၢကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်၀ဲ တၢ်မူးတၢ်ရၢ်အဂီၢ် ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် အသီ ၁၀ ဂီၤခီအနၣ်ရံၣ် ၁၀ အဆၢကတီၢ် စံးဘၣ်၀ဲ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“တလိၣ်ပီၢ်ရီဘၣ်ႇ တၢ်ဂ့ၢ်၀ဲအံၤ တမ့ၢ်ယတၢ်ကမၣ်ဘၣ်ႉ တၢ်ဂ့ၢ်ကီ၀ဲအံၤမ့ၢ်ဒၣ် ကီၢ်ပဒိၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိတၢ်မၤဒ်သိးအံၤအဃိ ဘၣ်ဒိ၀ဲကလုာ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိးသ့၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဒိစ့ၢ်ကီး၀ဲ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် အတၢ်လဲၤကျဲသ့န့ၣ် ပတဲပာ်စၢၤလၢ အခီၣ်ထံးခါလံႉ ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့ မၤ၀ဲဒ်သိးအံၤအဃိ ယကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး ကီၢ်ပဒိၣ်လီၤႉ” အဂ့ၢ် နီၢ်အိလး စံး၀ဲဖဲအ၀ဲဟဲတုၤလၢ ကၠီၣ်တတါကီၢ်ဆၣ် ပီၢ်ရီရူအဆၢ ကတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤလၢ ကၠီၣ်တတါကီၢ်ဆၣ် ပီၢ်ရီအရူန့ၣ် တၢ်ကတဲၤကတီၤပာ်စၢၤဃာ်၀ဲ တၢ်မူးတၢ်ရၢ် ဘျးစဲလၢ တၢ်ကတီၣ်ထီၣ်အီၤ သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ဒီး တၢ်တီၣ်ထီၣ်အီၤမ့ၢ်၀ံၤန့ၣ် လၢတၢ်အုၣ်ကီၤ ကန့ၢ်အဂီၢ် ကတဲသကိး၀ဲဒီး ပီၢ်ရီအသိးၦၤလၢအပၣ်ဃုာ်လၢ တၢ်မူးတၢ်ရၢ်ဘျးစဲဒ်အမ့ၢ် ကညီသးစၢ်ခံဂၤစ့ၢ်ကီး ကိးပာ်ဃာ်၀ဲဒ်သိး ကဟဲ တုၤဆူ၀့ၢ်တကူၣ် လၢကတၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး တၢ်အဂီၢ်ဒီး ကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်သကိး ၀ဲတၢ်မူးတၢ်ရၢ်အဂ့ၢ် အ၀ဲတဲအါထီၣ်၀ဲဒၣ် န့ၣ်လီၤႉ

နီၢ်အိၣ်လးအံၤ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၉ သီ ဟါခီ ၇ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် ဖဲအ၀ဲလဲၤမၤစၢၤ၀ဲ ပိာ်မုၣ်ဖိတဂၤ အတၢ်ဂ့ၢ်လၢ အလိၣ်ကီၢ်ဆၣ် ပၢၤကီၢ်၀ဲၤဒၢးအဆၢကတီၢ် ကၠီၣ်တတါကီၢ်ဆၣ် ပၢၤကီၢ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါသ့ၣ်တဖၣ် ဟဲဖီၣ်န့ၢ်အီၤ၀ံၤဒီး ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ်သီ ၁၀ အနံၤန့ၣ် လၢတၢ်ကတီၣ်ထီၣ် တၢ်မူးတၢ်&ၢ်အဂီၢ် ဟဲထီၣ်၀ဲဆူပီၢ်ရီရူန့ၣ်လီၤႉ

၆၉ နံၣ်ၦဲၤ ထီၣ်ကညီမၤထူ&ၤ အမုၢ်နံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ လၢတၢ်ကမၤလၤကပီၤအီၤဖဲ ၀့ၢ်တကူၣ်အဂီၢ် ၦၤဘၣ်မူ ဘၣ်ဒၣ်သ့ၣ်တဖၣ် တဟ့ၣ်တၢ်ပျဲဘၣ်အဃိ (ငြိမ်းစုစီတင်ကာ) မၤ၀ဲဒၣ်လၢ တၢ်ရိၢ်ဖှိၣ်ဃူဖိး၀ံၤ ဖဲလါအီကူာ် ၁၂ သီအနံၤလၢ မဟၣ်ဘၣ်ဒူလၣ်ဖီကရၢၢ် အမဲာ်ညါ မၤလၤကပီၤ၀ဲဘၣ်၀ဲအဖီခိၣ် နီၢ်အိလးဒီး ကညီသးစၢ်ခံဂၤ လၢအမ့ၢ် စးသ့စီၣ်မ့ဒီး စီၤအဲၣ်ဘၣ်ခၠိၤ သ့ၣ်တဖၣ် ကၠီၣ်တတါပၢၤကီၢ် လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢ တၢ်ရိၢ်ဖှိၣ်ဃူဖိး တၢ်ဘျၢသဲးစးအဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါစိပာ်န့ၣ်လီၤႉ