Home တၢ်ကစီၣ် ကၠိဖိဒီး လီၢ်က၀ီၤဖိသ့ၣ်တဖၣ် ကဒိးန့ၢ်ထံကဆှီအဂီၢ် တၢ်ဆီလီၤန့ၢ်၀ဲ ထံအီစဲးတဖၣ်

ကၠိဖိဒီး လီၢ်က၀ီၤဖိသ့ၣ်တဖၣ် ကဒိးန့ၢ်ထံကဆှီအဂီၢ် တၢ်ဆီလီၤန့ၢ်၀ဲ ထံအီစဲးတဖၣ်

594
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂သီႇ၂၀၁၉နံၣ်ႇခ့ၣ်အဲးစံၣ်

အီးထြ့လံယါထံကီၢ် (Safe Water For Every Child)ကရူၢ်အံၤ ဒ်သိးကညီကၠိဖိဒီး ကမျၢၢ်တနီၤလၢ အအိၣ်ဖဲ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢတဖၣ် ကဒိးန့ၢ်အီဘၣ်ထံကဆှီတဖၣ်အဂီၢ် ပညိၣ်၀ဲ၀ံၤ မၤဘူၣ်လီၤ၀ဲထံကဆှီဒၢတဖၣ် န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်မၤစၢၤ၀ဲ ထံကဆှီဒၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ စးထီၣ်လၢ ၂၀၁၈နံၣ်ကတီၢ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ တၢ်မၤစၢၤထံကဆှီဒၢကရူၢ်တဖု၀ံၤ ကတီၢ်အံၤ လၢဖၣ်ပူၣ်ႇ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်တလီၢ်တနီၤ ဒီးသူမှဲခံ ကၠိလၢအအိၣ်သူၣ်လီၤအသးဖဲ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ခီကီၢ်ကၠိအပူၤ လဲၤလီၤထီန့ၢ်၀ဲ ထံအီဒၢတဖၣ် ခဲလၢာ် ၆ ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလဲၤလီၤမၤစၢၤ ထံအီဒၢ ၦၤနဲၣ်တၢ် စီၤရ့ၣ်မူတဲ၀ဲ“ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ထံအီဒၢအံၤ တၢ်ပညိၣ်အိၣ်လၢ ကမၤစၢၤလီၢ်က၀ီၤ တၢ်အိၣ် ဆူၣ်အၣ်ချ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ လၢသူမွံခံကၠိ တၢ်လီၢ်အပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇ လၢကညီကီၢ်စဲၣ်တၢ်လီၢ်အပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ လၢတၢ်မၤကွၢ်ထံကတီၢ် ထံသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ ထံၣ်ဘၣ်လၢအိၣ်ဒီးအဃၢ်န့ၣ်လီၤႉ အဃိလၢတၢ်က့ၤထိၣ်သတြီၤ ကွၢ်ကဒါက့ၤလၢ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤပတီၢ် ထံတဖၣ်အံၤ တကြၢးလၢတၢ်အီအီၤဘၣ်ႉ ကဲထီၣ်တၢ်ဆါသ့အဃိ လၢတၢ်ကဘှါရှဲ ၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်အိၣ်မူကန့ၢ်အဂီၢ် ပဒုးအိၣ်ထီၣ်ကရူၢ်၀ဲအံၤန့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ် တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ကဒိးန့ၢ်ထံအီကဆှီအဂီၢ် တၢတပတီၢ် ထံအပူၤ တၢ်ဃၢ်တဖၣ်အိၣ်တအိၣ် နကဘၣ်မၤကွၢ်ႇ ဒ်သိးထံဂုၤကီၢ်ဂၤ ပာ်ပနီၣ်ဃာ်၀ဲအသိး ဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ႇ တချုးလၢတၢ်မၤစးထီၣ်သးကတီၢ် ဘၣ်လဲၤလီၤကွၢ်ဃိထံအီၤ၀ံၤ တၢ်လီၢ်လၢအလိၣ် ထံအီကဆှီနီၢ်ကီၢ်မး လဲၤလီၤမၤဘူၣ် ထီထီၣ်န့ၢ်၀ဲထံအီကဆှီဒၢ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သူမှဲခံ ကၠိခိၣ်စီၤၦ့ၤဒိၣ်တဲ၀ဲ“အခဲအံၤထံဒၢတခါအံၤ တြီၢ်၀ဲ ထံအလံထၢၣ်၂ႇ၀၀၀ဘျဲၣ်လီၤႉ ပမ့ၢ်က့ၤဒွးကဒါက့ၤဒီး ပကၠိဖိနီၢ်ဂံၢ်န့ၣ် ပသူအီၤလၢလီၤႉ လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါ ၦၤအိၣ်လၢကရၢၢ် ဖဲအံၤတဖၣ်သနာ်က့ ပသူအီၤဒ်သိးသိးန့ၢ်လီၤႉ ကရူၢ်လၢဟဲမၤစၢၤၦၤတဖၣ် ပစံးဘျုးအီၤဒိၣ်မးလီၤႉ ပစံးဘျုးဘၣ် ဒီပုၢ်၀ဲၢ်ကိးဂၤဒဲးလၢအဟဲမၤစၢၤတၢ် ဃုာ်ဒီးတၢ်မၤဘူၣ်ကစၢ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤအဂ့ၢ်” တဲ၀ဲ န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်မၤဘူၣ်၀ဲ ထံကဆှီဒၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ဃိၣ်လိၣ်ကျိၤကၢၢ်နံၤ အံတူၢ်ထၣ်ဒဲက၀ီၤအပူၤ ထံအီဒၢ ခံဖျၢၣ်ႇ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် တန့ကီၢ် သ၀ီဒီး ပီလီသ၀ီအပူၤ ၃ ဖျၢၣ်ႇ သူမှဲခံကၠိအပူၤ တဖျၢၣ် ခဲလၢာ် ၆ ဖျၢၣ်ဆီလီၤပာ်အသးလံန့ၣ်လီၤႉ