Home တၢ်ကစီၣ် တရူးထံဖိကီၢ်ဖိလၢ အဟဲအိၣ်လၢဖၣ်အၣ်အပူၤ တဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲ (လႉ၀ႉက)အဖီခိၣ် တၢ်အိးထီၣ်ဃာ်တၢ်မူး

တရူးထံဖိကီၢ်ဖိလၢ အဟဲအိၣ်လၢဖၣ်အၣ်အပူၤ တဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲ (လႉ၀ႉက)အဖီခိၣ် တၢ်အိးထီၣ်ဃာ်တၢ်မူး

481
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၅ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ႉ

၀့ၢ်ဖၣ်အၣ် က၀ီၤဒ့တဖၣ်အပူၤ ဖဲတၢ်တလါအံၤ လါထီၣ်ကတီၢ် တရူးထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဟဲနုာ်လီၤအဖီခိၣ် တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါတအိၣ်ဘၣ်အဃိ မ့ဟ့ခဲးခီပနံၣ် ၦၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်ခိၣ်တဂၤအံၤ တၢ်အိးထီၣ်ဃာ်တၢ်မူးတၢ်ရၢ် ဒ်တၢ်ကွၢ်ထွဲၦၤနုာ်လီၤဟးထီၣ်ဒီး ၦၤဂ့ၢ်၀ီဂံၢ်ဘါ၀ဲၤကျိၤ (လႉ၀ႉက) တၢ်ဘျၢသဲစးအသိးအဂ့ၢ် ကီၢ်စဲၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲၦၤနုာ်လီၤဟးထီၣ်လၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်ခိၣ် ၂ အူအီၣ်၀့ တဲဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဖဲ စဲးပထ့ဘၢၣ် ၄ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲတဲ၀ဲလၢ“လၢပ၀ဲတကပၤ ပၢၤကီၢ်ကရူၢ်ႇဒူသ၀ီၦၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်တဖၣ် ပပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သး၀ံၤ တဘျီတခီၣ် ပလီၤသမံသမိး၀ဲတရူးတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ တရူးထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် မ့ၢ်ဟဲအိၣ်လၢ အဖိးသဲစးအိၣ်ဒီး လံာ်အုၣ်သး လၢၦဲၤန့ၣ် တၢ်ဟံးန့ၢ်အရ့တအိၣ်ဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ်တရူးထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်အံၤ ဟဲအိၣ်၀ံၤ ဒုးသ့ၣ်ညါတၢ်ကွၢ် ထွဲၦၤ နုာ်လီၤဟးထီၣ်လၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤ၀ဲၤကျိၤ တအိၣ်ဘၣ်အဃိ ပအိးထီၣ်ဃာ်၀ဲ တၢ်မူးတၢ်ရၢ် လၢဟ့မ့ခဲးခီပနံၣ် ၦၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ် တဂၤလၢ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤဖိတၢ်တ့လံာ်အုၣ်ကီၤသး တၢ်ဘျၢအသိး”အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်အိးထီၣ်ဃာ် တၢ်မူးတၢ်ရၢ်အဖီခိၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ကတဲဖျါထီၣ်၀ဲ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲး တအိၣ်ဘၣ်အသိး တၢ်ကဟံးအရ့ တၢ်အိၣ်သးလီၤတံၢ်လီၤဆဲးအံၤ တၢ်တသ့ၣ်ညါဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကညီကီၢ်စဲၣ် ၀့ၢ်ဖၣ်အၣ်အပူၤ က၀ီၤဒ့တနီၤ လၢအပူၤကွံာ် လါယူၤလံထီၣ်သီကတီၢ် တရူးအထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဟဲနုာ်လီၤအိၣ်၀ဲအါထီၣ်၀ဲ တဆီဘၣ်တဆီအဖီခိၣ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ် ကမျၢၢ်လၢ အအိၣ်လၢက၀ီၤဒ့ပူၤတဖၣ် တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တရူးထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်န့ၣ် ဟဲဟ့ၣ်လဲဟံၣ်တဖၣ်ဖဲ ဖၣ်အၣ်က၀ီၤဒ့ ၇ အပူၤ၀ံၤ ထီထီၣ်၀ဲ လံာ်ဒုးသ့ၣ်ညါ (ဆဲဘိ) တဖၣ်လၢ အဟံၣ်မဲာ်ညါဒ်အမ့ၢ် “ဟ့မ့ခၣ်”တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤခီပနံၣ်ႇ ကီၢ်ပယီၤ တၢ်တ့ထီၣ်ဘှီထီၣ်ကျဲ ခီပနံၣ်တဖၣ်၀ံၤ အိၣ်ဆိး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

၀့ၢ်ဖၣ်အၣ် က၀ီၤဒ့ ၇ အပူၤ ဒီၣ်န့စီတဲ၀ဲ“ၦၤဟ့ၣ်အခွဲးအဃိအ၀ဲသ့ၣ်ဟဲန့ၣ်လီၤႉ တၢ်မ့ၢ်တဟ့ၣ်အခွဲးဘၣ် ဟဲအိၣ်၀ဲသ့ၣ်တဘူၣ်ဘၣ် ၦၤတဲဒံးန့ၣ်လီၤႉ ပ၀ဲနာ်က့ ပတထံၣ်ဘၣ် တရူးနီတဘျီန့ၣ် ပထံၣ်ဘၣ်အခဲအံၤလီၤဒီး မ့ၢ်ဟဲအိၣ်အါထီၣ်န့ၣ် ၦၤဖဲအံၤကလီၤစှၤဧါႉ ၦၤတနီၤနီၤ ဘၣ်ယိၣ်တၢ်ဒ်န့ၣ်အိၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖၣ်အၣ်, မီၣ်လမၠဲၣ် သိလ့ၣ်ကျဲမုၢ်ခိၣ် က၀ီၤဒ့ ၇ စီၤစဲၣ်စံၣ်ဖိကျဲ ဟံၣ်တဖၣ်အပူၤ တရူးထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဟဲအိၣ်ဟ့ၣ်ဟံၣ်အလဲ ဖဲန့ၣ်တစှၤန့ၢ်ဒံး ၁၃ ဖျၢၣ်ဘၣ်ဒီး ဟ့ၣ်လီၤပာ်၀ဲဟံၣ်အလဲ တလါ စ့ပယီၤ ၆ ကလီၢ်တုၤ ၇ ကလီၢ်ကၠး လၢတနံၣ်အဂီၢ် လံာ်အုၣ်သးန့ၣ်လီၤႉ

က၀ီၤဒ့ ၈ ၦၤပၢဆှၢတၢ်ခိၣ် စီၤစိမၠ့ၣ်တဲ၀ဲ“နၢ်ဟူလၢ ဖၣ်အၣ်အပူၤ ၦၤတဲတခီ ဟဲထီၣ်ၦၢ်ဒီးၦၤဖဲအံၤ၀ံၤ က့ၤကိးလၢအထံအကီၢ်၀ံၤ တနီၤဘၣ်တၢ်ဆါလီၤအီၣ်တဖၣ် နၢ်ဟူဘၣ်လီၤႇ မ့မ့ၢ်ဒံးန့ၣ်တခီ ပဘၣ်ယိၣ်လီၤႉ အဃိပကဟ့ၣ်ဒုးအိၣ်အဂီၢ် တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးအိၣ်လီၤ”အဂ့ၢ် တဲဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တရူးထံဖိကီၢ်ဖိလၢ ဟဲအိၣ်လၢဖၣ်အၣ်ပူၤတဖၣ်အံၤ ဟဲနုာ်လီၤခီဖျိ၀ဲလၢ ၀့ၢ်တကူၣ်တဆီအိၣ်၀ဲအသိး တနီၤ ဟဲခီဖျိလၢ ၀့ၢ်ရၤမတံကီၢ်ဆၢအံၤ လၢအဖိးသဲစး ဒီးလံာ်အုၣ်ကီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ အါဒၣ်တၢ်တက့ၢ် ဟဲနုာ်လီၤလၢ ကီၢ်ပယီၤပူၤ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ် တၢ်မၤအဂီၢ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ တၢ်ကွၢ်ထွဲထံဂုၤကီၢ်ဂၤ ၦၤနုာ်လီၤဟးထီၣ် ၀ဲၤကျိၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ