Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်တဘၣ်သူ ဒ်မၤထူရၤအမုၢ်နံၤအမံၤဘၣ်အဂ့ၢ် တၢ်တဲဖျါထီၣ်၀ဲဖဲတၢ်မူးတၢ်ရၢ်အဆၢကတီၢ်အဖီခိၣ် လီၤသးအုး၀ဲအဂ့ၢ် နီၢ်အိလးစံး၀ဲ

တၢ်တဘၣ်သူ ဒ်မၤထူရၤအမုၢ်နံၤအမံၤဘၣ်အဂ့ၢ် တၢ်တဲဖျါထီၣ်၀ဲဖဲတၢ်မူးတၢ်ရၢ်အဆၢကတီၢ်အဖီခိၣ် လီၤသးအုး၀ဲအဂ့ၢ် နီၢ်အိလးစံး၀ဲ

1431
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၄ သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ႉ

ခီဖျိ မၤလၤကပီၤ ကညီမၤထူရၤအမုၢ်နံၤအဃိ ဘၣ်တၢ်လိာ်ကွီၢ်၀ဲ ၦၤတီရိၣ်မဲတၢ်တဖၣ် တၢ်မူးတၢ်ရၤအံၤ ၦၤလၢ အလိာ်ကွီၢ်တၢ်ဖိတဖၣ် ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၄သီအနံၤ တၢ်ဟဲထီၣ်ကွီၢ်ဘျီၣ်အကတီၢ် စံးဖျါထီၣ်၀ဲလၢ တၢ်တဘၣ်သူအမံၤဒ်မၤထူရၤအမုၢ်နံၤဘၣ်အဃိ သူၣ်တမုာ်သးတမုာ်ဒီး လီၤသူၣ်အုးသးအုး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် နီၢ်အိလးစံးဘၣ်၀ဲ တၢ်ကစီၣ်သန့တဖၣ် ဖဲတၢ်ဟဲထီၣ်ကွီၢ်ဘျီၣ်အကတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိမၤလၤကပီၤ၀ဲ ကညီမၤထူရၤအမုၢ်နံၤအဖီခိၣ် မၤကမၣ်၀ဲ တၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢအဃိ ကီၢ်ပဒိၣ် လိာ်ကွီၢ်၀ဲ နီၢ်အိ လးႇစီၤအဲလ်ဘၢၣ်ခၠိၣ်ဒီး စသ့စီၣ်မ့တၢ်မူးတၢ်ရၢ်အံၤ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၄သီအနံၤ ကၠီၣ်တတါကီၢ်ဆၣ် ကွီၢ်ဘျီၣ်အပူၤ တၢ်စးထီၣ်သမံသမိး၀ဲ ၦၤလိာ်ကွီၢ်တၢ်ဖိဒီး ၦၤလိာ်ကွီၢ်တၢ်ဖိ (တၢ်အုၣ်ကီၤ)သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“တနံၤအံၤ တၢ်သမံသမိးဒီး တၢ်က့ၤစံးဆၢကတီၢ် တမၢသူ၀ဲ ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤအမံၤဘၣ် ခဲအံၤခဲအံၤလီၤႉ တမၢသူ၀ဲ ပမၤမၤထူရၤ မုၢ်နံၤအမံၤဘၣ်အံၤယသးတမုာ်နီတစဲးဘၣ်ႉ ကီၢ်ပဒိၣ်လၢအတဲ၀ဲ ကလုာ်ဒူၣ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးဒီး ၀ဲၤကျိၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် တဲ၀ဲဒ်အံၤအဖီခိၣ် သးတမုာ်နီတစဲးဘၣ်”အဂ့ၢ် နီၢ်အိလး စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ပဒိၣ် ကတိၤတၢ်ဒ်အံၤအဖီခိၣ် ထံၣ်၀ဲလၢ မ့ၢ်၀ဲတၢ်မၤလီၤဖး ကလုာ်ဒူၣ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိးဒီး ထံကီၢ်၀ဲအံၤ မ့ၢ်၀ဲကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ် အိၣ်သကိး ထံကီၢ်တဘ့ၣ်ဒီး မ့ၢ်၀ဲတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲ ကလုာ်ဒူၣ်ခွဲးယာ် တၢ်ဘျၢတဖၣ်အိၣ်၀ဲဒီး တၢ်မၤဒ်အံၤအဖီခိၣ် သးတမုာ်ဘၣ်ဒီး မ့ၢ်၀ဲတၢ်ဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤအဃိ သးတမုာ်ဘၣ်အဂ့ၢ် နီၢ်အိလးတဲအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး ကညီသးစၢ် စးသ့စီၣ်မ့လၢတၢ်လိာ်ကွီၢ်အီၤတဂၤအံၤ စံးစ့ၢ်ကီး၀ဲ “ကီၢ်ပဒိၣ်အံၤ မ့မ့ၢ်လၢ ကလုာ်ဒူၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ် ဒ်အံၤလီၤႉ မ့ၢ်ပၢဆှၢတၢ်လၢ တၢ်ဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤဒ်အံၤန့ၣ် လၢတၢ်ကသူၣ်ထီၣ် ဖဲဒရၢၣ် ဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ် ကီၢ်စၢဖှိၣ်တခီ အိၣ်ဖးယံာ်ဒံးလီၤ”တဲလီၤ၀ဲ ၦၤဟံးတၢ်ကစီၣ်ဖိတဖၣ် န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၄သီဂီၤခီ ၁၁နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် တၢ်မၤတ့ၢ်၀ဲ ကွီၢ်ဘျီၣ်တၢ်သမံသမိးတၢ်အပူၤ ၦၤလိာ်ကွီၢ်တၢ် ကၠီၣ်တတါကီၢ်ဆၣ် ပၢၤကီၢ်ကရူၢ်ခိၣ်၊ ကၠီၣ်တတါပၢၤကီၢ်ရူခိၣ်ႇက၀ီၤဒ့ ၦၤပၢဆှၢတၢ်ခိၣ်ႇ ပၢၤကီၢ်ကရူၢ်ဒီး ၦၤကျဲၤဃူကျဲၤဖိးတၢ်ခၢၣ်စးတဂၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်သမံသမိးအီၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၇ သီအနံၤ တၢ်က့ၤသ့ၣ်နံၤဖးသီက့ၤလၢ ကွီၢ်ဘျီၣ်ရူၢ်ဒီး တၢ်ကသမံသမိး၀ဲ ၦၤဘၣ်တၢ်လိာ်ကွီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ သနာ်က့ လၢအ၀ဲသ့ၣ်တကပၤ မၤအီၤဒ်တၢ်ဘျၢအသိးလီၤအဃိ ကဘၣ်က့ၤစံးဆၢ တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်အဂ့ၢ် နီၢ်အိလးတဲ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတၢ်မၤ၀ဲ ကွီၢ်ဘျီၣ်တၢ်သမံသမိးတၢ်အပူၤ သီခါတဖၣ်ႇ ကမျၢၢ်တဖၣ် လဲၤထီၣ်ဒိကနၢ်သကိး၀ဲအသိး ဖဲကွီၢ်ဘျီၣ်အခိၣ်အဃၢၤန့ၣ် ကညီထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်ကရၢဖိတဖၣ်ႇ ကညီသးစၢ်တဖၣ် ကီၢ်ပယီၤပိာ်မုၣ်ကရၢ အကရၢဖိတဖၣ် (ဒို့မြေ)ၦာ်ဘျးစဲ အကရၢဖိတဖၣ် ကညီလံာ်လဲၢ်ဒီး တၢ်ဆဲးတၢ်လၤကမံးတံာ်ဖိတဖၣ် ခဲလၢာ် ၦၤနီၣ်ဂံၢ် (၃၀၀)ဘျဲၣ် ဟဲထီၣ်ဒီး ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲန့ၣ် တၢ်သး၀ံၣ်သကိး ကညီဒီကလုာ်တၢ်သး၀ံၣ်ႇအိၣ်ဒီးတၢ်ကိးသတြီဒ်အမ့ၢ် ( ကလုာ်ဒူၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် တၢ်တုာ်သိးထဲသိး-မ့ၢ်ပဂ့ၢ်၀ီ) အံၤန့ၣ်လီၤႉ