Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဖီၣ်၀ဲနီၢ်အိလးအံၤ မ့ၢ်၀ဲတၢ်မၤဘၣ်ဒိႇ မၤတရီတပါကညီဒီတကလုာ်အဂ့ၢ် (KNU Concerned Group)စံး၀ဲ

တၢ်ဖီၣ်၀ဲနီၢ်အိလးအံၤ မ့ၢ်၀ဲတၢ်မၤဘၣ်ဒိႇ မၤတရီတပါကညီဒီတကလုာ်အဂ့ၢ် (KNU Concerned Group)စံး၀ဲ

1220
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၀ သီႇ၂၀၁၉နံၣ်ႇ စီၤလီဒူႉ

(KWU)ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ နီၢ်အိလးလၢ အတီခိၣ်ရိၣ်မဲမၤလၤကပီၤ၀ဲ ကညီမၤထူရၤအမုၢ်နံၤအံၤန့ၣ် ကၠီၣ်တတါကီၢ်ဆၣ် ပၢၤကီၢ်ရူ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ဟဲဖီၣ်၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ မ့ၢ်၀ဲတၢ်မၤဘၣ်ဒိႇမၤတရီတပါ၀ဲ ကညီဒီတကလုာ်အဂ့ၢ် (KNU Concerned Groupp)ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ပာ်သးဖဲ လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၀ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

(KNU Concerned Group)ကရူၢ်ခိၣ် လၢအမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး၀ဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကရၢခိၣ် ၂ လီၢ်လံၤ ပဒိၣ်နီၢ်စံၣ်ဖိရၤစ့ၣ်တဲ၀ဲ“တၢ်က့ၤဖီၣ်နီၢ်အိလးဒ်အံၤ တကြၢးနီတစဲးဘၣ်ႉ အ၀ဲန့ၣ် တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲ မၤထူရၤမုၢ်နံၤလၢ ကညီဒီတကလုာ် ပာ်ကဲသ့ၣ်နီၣ်အီၤလီၤႉ တၢ်က့ၤဖီၣ်အ၀ဲဒ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်မၤဘၣ်ဒိ မၤတရီတပါ၀ဲကညီဒီတကလုာ်န့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ် တဲဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါ ကီၢ်ပယီၤပၢၤကီၢ် က့ၤဖီၣ်၀ဲနီၢ်အိလး တၢ်ဂ့ၢ်အ၀ဲအံၤ တမ့ၢ်လၢဘၣ်ထွဲထဲ ၦၤနီၢ်တဂၤဘၣ်ဒီး ဘၣ်ထွဲ၀ဲၦၤဒီတကလုာ်အဃိ ကညီကရူၢ်ကရၢတဖၣ် ကတြီဆၢထီဒါ ကဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်သကိး နီၢ်အိလးအဂ့ၢ် ပဒိၣ်နီၢ်စံၣ်ဖိရၤစ့ၣ် တဲအါထီၣ်၀ဲလီၤႉ

ဖဲလါအီကူာ် ၁၂သိအနံၤ တၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲ ၆၉ နံၣ်ၦဲၤထီၣ် ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤအံၤ ဖဲ၀့ၢ်တကူၣ်ႇ မဟၣ် ဘၣ်ဒူလးဖီကရၢၢ်အကတီၢ် ကီၢ်ပဒိၣ်တခီစံး၀ဲလၢ အလဲၤခီပတာ်၀ဲ တၢ်သိၣ်တၢ်သီအဃိ ၦၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ် နီၢ်အိလး ဃုာ်ဒီးသးစၢ် ၂ ဂၤလၢအမ့ၢ် စးသ့စီၣ်မ့ဒီး စီၤအဲၣ်ဘးခၠိၣ်အံၤ ကၠီၣ်တတါကီၢ်ဆၣ် ပၢၤကီၢ် လိာ်ကွီၢ်အီၤဒံး (ငြိမ်းစုစီ)တၢ်ဘျၢသဲစးအသိးအဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

ဖဲန့ၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ကၠီၣ်တတါပၢၤကီၢ် ဟဲ နီၢ်အိလးအံၤ တၢ်က့ၤဖီၣ်အီၤဖဲ လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၉ သီအနံၤ မုၢ်နၤခီ ၇ နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်ကတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဖီၣ်ဟံးအရ့ဒံးအံၤ ကြၢး၀ဲလၢ ကညီကလုာ်တဖၣ် ကပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်အဲၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီႇ တၢ်တီတၢ်တြၢ်ႇ တၢ်သူၣ်ဒူသးဒူဒီး တၢ်ဃူတၢ်ဖိးလံအဂ့ၢ်ႇ ကညီဒီကလုာ်လၢ ကီၢ်ပူၤကီၢ်ချၢခဲလၢာ် တၢ်ဖီၣ်ဟံးန့ၢ်အရ့လၢ တအိၣ်ဒီးတၢ်တီတၢ်တြၢ်အံၤဒီး မ့ၢ်၀ဲတၢ်မၤဘၣ်ဒိမၤတရီတပါ၀ဲကညီဒီကလုာ်အဃိ ကတြီဆၢထီဒါသကိးအီၤအဂ့ၢ် (KNU Concerned Group) ဆီၣ်သခူထီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“တၢ်မ့ၢ်တက့ၤပျၢ် နီၢ်အိလးဘၣ်န့ၣ် တၢ်ဂ့ၢ်၀ဲအံၤ ဘၣ်ထွဲဒီးကညီဒီတကလုာ်အဃိ တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢကပိာ်ထွဲထီၣ်အခံ တဖၣ်န့ၣ် လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကတီၢ် တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးကအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒီး ကညီဖိလၢ ကီၢ်ပူၤကီၢ်ချၢတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ကကဲထီၣ်၀ဲတၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤတခါလီၤ ”အဂ့ၢ် ပဒိၣ်နီၢ်စံၣ်ဖိရၤစ့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

(KNU Concerned Group)အံၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢ ၂၀၁၇နံၣ် လါယူၤလံကတီၢ်ဒီး ဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအီၤလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကရၢခိၣ် -၂ လီၢ်လံၤ ပဒိၣ်နီၢ်စံၣ်ဖိရၤစ့ၣ်ဒီး လၢတၢ်မုာ် တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲကတီၢ် တၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်ယိၣ်တဖၣ် ကခိးကွၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲအဂီၢ် မ့ၢ်၀ဲကရူၢ်တဖုန့ၣ်လီၤႉ

(KWU)ကညီပိာ်မုၣ်စၢဖှိၣ်ကရၢ နီၢ်အိလးဒီး ကညီသးစၢ် ၂ ဂၤအံၤ ခီဖျိ မၤလၤကပီၤ၀ဲ ၆၉နံၣ်ၦဲၤထီၣ် ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤအံၤအဃိ ကီၢ်ပယီၤပၢၤကီၢ် ဟံးအရ့အဖီခိၣ် တၢ်ကဂၢၤဃာ်အီၤအဂီၢ် (KNU Conc erned Group)ဃုာ်ဒီး ကီၢ်ပူၤကီၢ်ချၢ ကညီကရူၢ်တနီၤ ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

နီၢ်အိလးဒီး ကညီသးစၢ် ၂ ဂၤ တၢ်မူးတၢ်ရၢ်အံၤ တၢ်ကစံၣ်ညီၣ်အီၤဖဲ လါအိးကထိဘၢၣ် ၂ သီအနံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠီၣ်တတါ စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်ခိၣ်ကျၢၢ် စံးလီၤ၀ဲဖဲ လါစံးပထ့ဘၢၣ် ၂၇သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ