Home တၢ်ကစီၣ် ရၤမတံကီၢ်ဆၢ (Automated Border Control.E.Gate) တၢ်အိးထီၣ်ကန့ၢ်အဂီၢ် တၢ်စးထီၣ်ရဲၣ်ကျဲၤ

ရၤမတံကီၢ်ဆၢ (Automated Border Control.E.Gate) တၢ်အိးထီၣ်ကန့ၢ်အဂီၢ် တၢ်စးထီၣ်ရဲၣ်ကျဲၤ

1434
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၄ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ် ႇန့ၣ်နီၣ်ႉ

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤ ကီၢ်ဆၢတၢ်နုာ်လီၤဟးထီၣ် လံာ်အုၣ်သး (Automated Border Control.E.Gate (ABC) Gate)တၢ်အိးထီၣ်ကန့ၢ်အဂီၢ် တၢ်မၤကစၢ်တဖၣ် စးထီၣ်ရဲၣ်ကျဲၤ ၀ဲလံအဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်မၤ၀ဲ (Automated Border Control.E.Gate)ကီၢ်ဆၢ တၢ်နုာ်လီၤဟးထီၣ်ကတီၢ် လၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ် ကဲထီၣ်၀ဲတၢ်မၤစၢၤအဂ့ၢ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ရၤမတံကီၢ်ဆၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲၦၤနုာ်လီၤဟးထီၣ် ၀ဲၤကျိၤအဒ့ ၦၤနဲၣ်တၢ်ခိၣ် ၂ ကီၢ်ပယီၤ -ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ကီၢ်ဆၢ အူသဲရွ့ၣ် တဲ၀ဲဒံးအံၤန့ၣ်လီၤႉ

ၦၤနဲၣ်တၢ်ခိၣ် ၂ အူသဲရွ့ၣ်တဲ၀ဲ“လၢကီၢ်ဆၢတၢ်လီၢ်အပူၤ တၢ်အိးထီၣ်(E gate)ကန့ၢ်အဂီၢ် တၢ်စးထီၣ်မၤ (E gate)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤလံႉ ဘၣ်ဒိတၢ်ဂီၤႇဘၣ်ဆီၣ်လီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်ႇ တၢ်ဖးစ့ၢ်ကီးဒီး မဲာ်ချံ(စကဲၣ်)အဃိ တၢ်ဆၢကတီၢ် ကယံာ်၀ဲတစဲးဖိလီၤႉ ဟံးန့ၢ်ဂံၢ်ခိၣ်ထံးလၢ (E gate)တၢ်မၤ လၢတၢ်နုာ်လီၤဟးထီၣ် လၢကီၢ်ဆၢ လံာ်အုၣ်သးတဖၣ်လံ”အဂ့ၢ် တဲ၀ဲဖဲ လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၄ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲတဲအါထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢ“လၢတၢ်မၤ(E gate)အဃိ ဖဲတၢ်နုာ်လီၤဟးထီၣ်လၢ ကီၢ်ဆၢကတီၢ် လၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ် ကဲထီၣ် တၢ်မၤစၢၤ ဖးအါန့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်၀ံၤအဂၤတခါန့ၣ် ခီဖျိထံကီၢ် ခံခီခံကပၤ တူၢ်လိာ်လၢသူ၀ဲ(Blacklist)အဃိ တၢ်မ့ၢ်ဖီၣ်၀ဲ ၦၤမၤကမၣ်တၢ်ကတီၢ် ညီ၀ဲဒီး ကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်အိးထီၣ်(E gate)အဃိ ထံကီၢ်ခံဘ့ၣ် တၢ်မ့ၢ်ဖီၣ်၀ဲ ၦၤတၢ်ကမၣ်ဖိတဖၣ် ကဲထီၣ်၀ဲတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအဃိ ပဆၢလၢ ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ကနၢ်ပၢၢ်န့ၢ်ၦၤလီၤ”အဂ့ၢ် တဲအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်အိးထီၣ်၀ဲ (Automated Border Control.E.Gate –ABC-Gate)ကန့ၢ်အဂီၢ် တၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤတဖၣ် ရၤမတံကီၢ်ဆၢအမဲာ်ညါ လၢတၣ်ခၠံၣ်လ့ၣ် ကီၢ်ဆၢစ့ၢ်ကီး ကီၢ်ဆၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ် တၢ်စးထီၣ်ရဲၣ်ကျဲၤ မၤအီၤလံအဂ့ၢ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်စးထီၣ်မၤ၀ဲ (Automatic Border Control.E.gate)အံၤ ၦၤနီသိလ့ၣ်ဖိတဂၤ လၢရၤမတံ-မဲၢ်ဆီး တဲ၀ဲလၢ ဂ့ၤလၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ် သနာ်က့ မ့မ့ၢ်လၢ တၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲတခီ ကတံာ်ကတူာ်အဃိ ၦၤလဲၤထီၣ်က့ၤလီၤတဖၣ် သဂၢၢ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢ ဘၣ်လ့ၢ်လိၤလၢ တၢ်ကိၢ်ကျါႇတၢ်စူၤကျါအဃိ ဘၣ်မၤ၀ဲ ပတြီာ်လံာ်အုၣ်သးအဂ့ၢ် တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ရၤမတံ-မဲၢ်ဆီး ကီၢ်ဆၢတၢ်လီၢ်အပူၤ ၦၤလ့ၢ်ထီၣ်လ့ၢ်လိၤလၢ ပတြီာ်လံာ်အုၣ်သး ကိးနံၤဒဲး နီၢ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲ ၂ႇ၄၀၀ ဂၤဃၣ်ဃၣ်အဂ့ၢ်ဒီး ခီကီၢ်ၦၤဟဲမၤတၢ်လၢ (MOU)အသိး ကိးနံၤဒဲးအိၣ်၀ဲ ၁ႇ၀၀၀ ဃၣ်ဃၣ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ