Home တၢ်ကစီၣ် ကညီၦၤဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ် (၄)ဖု ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီး ကမၤလၤကပီၤ၀ဲကညီနံၣ်ထီၣ်သီ

ကညီၦၤဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ် (၄)ဖု ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီး ကမၤလၤကပီၤ၀ဲကညီနံၣ်ထီၣ်သီ

1399
0
Photo: KIC

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၅ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စီၤမၠၣ်အူသၣ်

ကညီနံၣ် ၂၇၅၉ နံၣ်ႇ ကညီဒီကလုာ်နံၣ်ထီၣ်သီ လၢကလီၤဘၣ်၀ဲ ဖဲသလ့ၤလါထီၣ် ၁ သီအံၤန့ၣ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပတီၢ် ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ် ၄ ဖု ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီး ကမၤလၤကပီၤသကိး ၀ဲ အဆိကတၢၢ်တဘျီ ဖဲကၠးအ့ဆ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ကၠၤ့ခၠီသ၀ီအပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

ဒ်သိးဒီးတၢ်မၤလၤကပီၤကညီနံၣ်ထီၣ်သီအံၤကကဲထီၣ်အဂီၢ် ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂ သီအနံၤ တၢ်မၤ၀ဲတၢတ၀ီတၢ် ထိၣ်ဃူတၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲ ကၠ့ၤခၠီသ၀ီ တၢ်ဘါယွၤသရိာ်အပူၤအကတီၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် –ကညီဒီက လုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢႇ တၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ် ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ် –DKBA, ကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် KNU-KNLA (PC) ဒီးကညီကီၢ်စဲၣ်သုးခိးကီၢ်ဆၢ -BGF သ့ၣ်တဖၣ် တၢ်သးလီၤပလိာ် အိၣ်ထီၣ်လၢ ကမၤလၤကပီၤသကိး၀ဲ ကညီနံၣ်ထီၣ်သီလၢအဆိကတၢၢ်တဘျီန့ၣ်လီၤႉ

ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် စီၤရွ့ၣ်မီစံး၀ဲလၢ“တစိၤဘၣ်တစိၤ ပ၀ဲကညီကလုာ်အံၤန့ၣ် ပအိၣ်ဘၣ်၀ဲ လၢတၢ် ကီတၢ်ခဲ အပူၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ကရၢကရိတလီၤဂာ်လိာ်သးဘၣ်ဆၣ် ပမ့ၢ်၀ဲကညီတကလုာ်ဃီလီၤအဃိ ဃ့ထီၣ်၀ဲလၢ ကဂုာ်ကျဲးစၢးသူၣ်ထီၣ်ကဒါက့ၤဃူဃူဖိးဖိးန့ၣ် ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤ(၄)ဖု ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီး ကမၤလၤကပီၤ ၀ဲတနံၣ်ညါ အံၤလီၤႉ ပာ်လီၤပသးလၢ ပ၀ဲခဲလၢာ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲကညီဒ်သိးသိးဒီး ဒီတကလုာ်မူဒါတခါလၢအလီၤဘၣ်ၦၤန့ၣ် ပကထုးဂံၢ်ထုးဘါဒီးဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်အီၤတက့ၢ်”အဂ့ၢ် စံး၀ဲဖဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ

ကညီဒီကလုာ်နံၣ်ထီၣ်သီအနံၤအံၤ မ့ၢ်မုၢ်နံၤလၢအဘၣ်ထွဲဒီးပ၀ဲဒီတကလုာ်အဃိ ပကပာ်ဖှိၣ်မၤလၤကပီၤအီၤဒီး မုၢ်နံၤအ၀ဲအံၤ မ့ၢ်၀ဲ တၢ်မၤဖျါထီၣ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိးဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် ပဒိၣ်စီၤရွ့ၣ်မီ စံး၀ဲဒၣ် လီၤႉ

ၦၤဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ကပာ်ဖှိၣ်မၤသကိး၀ဲ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပတီၢ် ကညီနံၣ်ထီၣ်သီအံၤန့ၣ် ၀ီၢ်ရ့ၣ်ႇ နိၣ်တကီႇ ကြုၢ်တုဒီး ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤ(၄)ဖုအမဲာ်ညါ လီၢ်က၀ီၤၦၤကမျၢၢ်တဖၣ် စ့ၢ်ကီးကပၣ်ဃုာ်မၤလၤကပီၤသကိး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲန့ၣ်ကအိၣ်ဒီး ကီၢ်ဆၣ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ်ခၢၣ်စး ဒိတၢ်ဂဲၤကလံၣ်ပြၢ၊ ကညီလုၢ်လၢ်တၢ်တမဲးစုတမဲးခီၣ် (ပွဲထိ), ဒီးတၢ်လိာ်ကွဲအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သ၀ီဖိလၢ အဟဲထီၣ်၀ဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘျီ၀ဲန့ၣ်တဂၤ လၢအမ့ၢ် စီၤထိၣ်ဖီၣ်ဟ့ၤ စံး၀ဲ “ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်တဖၣ် ကမၤလၤကပီၤ၀ဲကညီနံၣ်ထီၣ်သီဃူဃူဖိးဖိးအဃိ ယပာ်ကဲဘၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဒိၣ်မးလီၤႉ လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအဂီၢ် တၢ်လၢပမၤအီၤသ့န့ၣ် လုၢ်လၢ်ထူသနူႇ တၢ်လိာ်ကွဲသ့ၣ်တဖၣ် ပကပာ်ဖှိၣ်ဒီးဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်သကိးအီၤလီၤ” အဂ့ၢ် စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

ဒ်သိးဒီးတၢ်မၤလၤကပီၤကညီနံၣ်ထီၣ်သီကကဲထီၣ်၀ဲအဂီၢ် တၢ်မၤ၀ဲတၢတဘျီတၢ်ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိး တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ ကီၢ်ဆၣ်တၢ်လီၢ်ကိးတီၤဒဲးပၣ်ဃုာ်၀ဲန့ၣ် ဒူသ၀ီၦၤပၢဆှၢတၢ်ႇ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၦၤဘၣ်မူ ဘၣ်ဒါတဖၣ်ႇ ကညီၦၤဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ဘၣ်မူဘၣ်ဒါအဂၤတဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ် အဂၤ ၁၀၀ ဘျဲၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲ ဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ