Home တၢ်ကစီၣ် ကသူၣ်ထီၣ်ဖဲၣ်ဒရဲၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အဂီၢ် ကွၢ်လိဒ်တၢ်ဂဲၤကလံၣ်ဒိအသိးအဂ့ၢ် ထံကီၢ် ကီၢ်ခိၣ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်၀ဲ

ကသူၣ်ထီၣ်ဖဲၣ်ဒရဲၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အဂီၢ် ကွၢ်လိဒ်တၢ်ဂဲၤကလံၣ်ဒိအသိးအဂ့ၢ် ထံကီၢ် ကီၢ်ခိၣ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်၀ဲ

1209
0
Photo: KIC

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၈ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲၣ်ဒရဲၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အံၤ တၢ်ကဘၣ်သူၣ်ထီၣ်အီၤသၦၢ်ကတၢၢ်အဃိ ဖဲတၢ်ကသူၣ်ထီၣ်၀ဲဖဲၣ်ဒရဲၣ် ကီၢ်စၢဖှိၣ်အခါန့ၣ် ကဘၣ်ထဲးဂံၢ်ထဲဘါဂုာ်ကျဲးစၢး ဒ်သိးတၢ်ဂဲၤကလံၣ်ဒိအသိးႇ တလီၤဘှံးလီၤတီၤႇ အိၣ်ဒီးတၢ်နံၤကမှံ တုၤဖီတၢၣ် တစုအဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်ခိၣ် အူ၀့မၠ့ၣ် ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်စံးလီၤ၀ဲဖဲ ၆၄ နံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်မုၢ်နံၤမူး အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အပူၤန့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ခိၣ်အူ၀့မၠ့ၣ်စံး၀ဲ“ဖဲလၢပ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်ပဂုာ်ကျဲးစၢးထဲးဂံၢ်ထဲးဘါဒီးဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်အီၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ထဲဒၣ် ပ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်တ၀ံၤတၢ်ဘၣ်ႉ ပကအိၣ်ဃူအိၣ်ဖိးဒီးဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်သကိးႇ ဒ်သိးဒီးတၢ်ဂဲၤကလံၣ်ဒိအသိး ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်အီၤ ဃူဃူဖိးဖိးဒီး ပကတုၤ၀ဲဒၣ်လၢဖီတၢၣ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်ဘၣ်တဲအနီၢ်ကီၢ်န့ၣ် လၢတၢ်ကသူၣ် ထီၣ်ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်န့ၣ် ကဘၣ်မ့ၢ်၀ဲ တၢ်ကဘၣ်သူၣ်ထီၣ်အီၤ ဒ်ကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ် တၢ်ဘၣ်သး အဖီခိၣ်အသိးလီၤ” စံးလီၤ၀ဲဒၣ်ဖဲ တၢ်အိးထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမူးအပူၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ကလုာ်ဒူၣ်သ့ၣ်တဖၣ် အမိၣ်န့ၢ်သးလီ၀ဲ ဖဲၣ်ဒရဲၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်လၢအမ့ၢ် ကတီနံလီၤနီၢ်ကစၢ်သးခွဲးယာ် ဒီး တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပၢလီၤသးခွဲးယာ်တဖၣ် ကန့ၢ်၀ဲအဂီၢ် လၢထံကီၢ်ပဒိၣ်တကပၤန့ၣ် ပကဂုာ်ကျဲးစၢးဒီး ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်အီၤဒီး ကလုာ်ဒူၣ်ခဲလၢာ်ကအိၣ်ဃူအိၣ်ဖိးဒီးကမၤသကိးတၢ်အဂီၢ်လိၣ်၀ဲဒၣ်စ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်ခိၣ်ဆဲးတဲ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

၆၄ နံၣ်ၦဲၤထီၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်မုၢ်နံၤအံၤ ထံကီၢ်အကီၢ်ခိၣ် ဆှၢဟ့ၣ်၀ဲလံာ်ဟ့ၣ်ယုၢ်ဒီးစံး၀ဲ ထံကီၢ်ပဒိၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်လဲၤကျဲအံၤ ကလုာ်ဒူၣ်လၢအအိၣ်လၢကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤတဖၣ် ကပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သး ဒီးဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်သကိးန့ၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်လဲၤကျဲအဂီၢ် ကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဂ့ၢ်ႇ ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤန့ၣ် ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်ဒီးကစၢၢ်ကလိသ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲအါမးအဃိ မ့ၢ်ကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်လၢ တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤဒီး တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒီး လၢကီၢ်စဲၣ်အပူၤန့ၣ် ထံၣ်ဘၣ်လၢ ကမျၢၢ်တဖၣ်အတၢ်အိၣ်မူ တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီအိၣ်၀ဲဒိၣ်မးအဂ့ၢ် ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၇သီအနံၤ ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ် အလံာ်တၢ်ကစီၣ်အပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

၆၄ နံၣ်ၦဲၤထီၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်မုၢ်နံၤ လၢအလီၤဘၣ်ဖဲ လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၇ သီအံၤ တၢ်အိးထီၣ်၀ဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမူးအံၤ ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤ၀ဲဖဲကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်အရူမဲာ်ညါဒီး ကီၢ်ခိၣ် အူ၀့မၠ့ၣ်ႇ ကီၢ်စၢဖှိၣ်ကိတိာ်တဖၣ်ႇ ကညီကီၢ်စဲၣ် ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်ႇ မိၣ်ကီၢ်စဲၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်ႇ ကီၢ်စဲၣ်အပတီၢ်ကိတိာ်တဖၣ်ႇ ဒီးကညီဂ့ၢ်၀ီကိတိာ်တဖၣ် ဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အကရၢခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤမူးတူစ့ဖိဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးကမံးတံာ်တဖၣ်ႇ ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်မၤလၤပီၤ၀ဲ ၆၄ နံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်မုၢ်နံၤ စးထီၣ်လၢ လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၇ သီတုၤလၢ ၁၁သီအနံၤ အတၢ်ရဲၣ်တၢ် ကျဲၤအံၤ ဒ်သိးကမျၢၢ်တဖၣ် ကဟးကွၢ်ကီဘၣ်တၢ်အဂီၢ် ကီၢ်ပဒိၣ် ၀ဲၤကျိၤ၀ဲၤဒ့ဒီး တၢ်ကရၢကရိတနီၤ မၤ၀ဲဒၣ် တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတၢ်ကွၢ်ကီလီၢ်ႇ တၢ်အီၣ်ကျးတဖၣ်အမဲာ်ညါ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢစ့ၢ်ကီး အဆိကတၢၢ်တဘျီ ဟဲအိးထီၣ်၀ဲဒၣ် တၢ်ကွၢ်ကီလီၢ်တခါ လၢကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤနံၤအံၤန့ၣ်လီၤႉ