Home တၢ်ကစီၣ် ကီၣ်ကၠီၣ်တဲၣ်အပူၤ ၦၤကီၢ်ပယီၤဖိ လၢအဘၣ်တၢ်ကူၣ်မၤကၤ ၅၄ ဂၤ တၢ်ဟဲက့ၤဆှၢဟ့ၣ်ကဒါက့ၤ

ကီၣ်ကၠီၣ်တဲၣ်အပူၤ ၦၤကီၢ်ပယီၤဖိ လၢအဘၣ်တၢ်ကူၣ်မၤကၤ ၅၄ ဂၤ တၢ်ဟဲက့ၤဆှၢဟ့ၣ်ကဒါက့ၤ

1097
0
Photo: Nay Naw

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၇ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ်ႇန့ၣ်နီၣ်ႉ

ကီၢ်ပယီၤဖိ ၅၄ ဂၤလၢ ဘၣ်တၢ်ကူၣ်မၤကၤအ၀ဲသ့ၣ်ဒီး ဘၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲက့ၤအ၀ဲသ့ၣ်လၢ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဒီး ကမျၢၢ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ ကိတိာ်၀ဲၤကျိၤအံၤ ဘၣ်တၢ်က့ၤဆှၢအ၀ဲသ့ၣ်လၢ ၀့ၢ်ရၤမတံ က၀ီၤဒ့ ၃ ဒ့ၣ်ထဲၣ်အီၣ်ဃိၣ်ကပၤ တၢ်ကွၢ်ထွဲပတြီာ်အလီၢ် ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၁၇ သီ ဂီၤခီကတီၢ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ပယီၤဖိလၢ ဟဲက့ၤတုၤလၢ ရၤမတံတဖၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ဆှၢဃီၤအ၀ဲသ့ၣ်လၢ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် တးခ်ကီၢ်ရ့ၣ် ပၢၤကီၢ်ကရူၢ်လၢ အဟူးဂဲၤဖီၣ်၀ဲ ၦၤမၤကၤၦၤကညီတဖၣ်ဒီး ၦၤက့ၤတူၢ်လိာ်ကဒါက့ၤ ၦၤတဖၣ်န့ၣ်လၢ ရၤမတံကီၢ်ရ့ၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲၦၤဂ့ၢ်၀ီ၀ဲၤကျိၤခိၣ် အူန့ၣ်၀ၣ်ထိ တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲကရူၢ်န့ၣ်လီၤႉ
တၢ်က့ၤဆှၢကဒါက့ၤ၀ဲ ၦၤလၢဘၣ်တၢ် ကူၣ်မၤကၤအီၤတဖၣ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ၀ဲန့ၣ် ကီၢ်ပယီၤ တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ ၦၤဂ့ၢ်၀ီဒီး တၢ်က့ၤပာ်လီၤက့ၤ တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ၀ဲၤကျိၤႇ တၢ်က့ၤသူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤ ကဒါက့ၤလီၢ်ကျဲ၀ဲၤကျိၤႇ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ကမျၢၢ်တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဒီး တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ၀ဲၤကျိၤႇ တၢ်ထီဒါ ၦၤမၤကၤၦၤကညီ၀ဲၤကျိၤတဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်အဂ့ၢ် တၢ်က့ၤသူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤ ၀ဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်ခိၣ် ၂ ဒီၣ်ခဲၣ်စုလွ့ၣ် တဲ၀ဲလီၤႉ

“တနံၤအံၤ ၦၤအဘၣ်တၢ်ကူၣ်မၤကၤလၢ တၢ်ဟဲက့ၤဆှၢဃီၤတဖၣ် မ့ၢ်ၦၤတဖၣ်လၢ တၢ်ကူၣ်မၤကၤအ၀ဲသ့ၣ်ဒီး ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် မၤစၢၤအ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဒီး ကမျၢၢ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ၀ဲၤကျိၤ ကွၢ်ထွဲအ၀ဲသ့ၣ်လၢ တၢ်အိၣ်ကဒုလီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ၦၤဘၣ်တၢ်ကူၣ်မၤကၤတဖၣ်န့ၣ် ကီၢ်ပယီၤတကပၤ မ့ၢ်ကီၢ်ပယီၤဖိဧါ တမ့ၢ်ဧါန့ၣ် ပသမံသမိးအီၤန့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ် အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် အိၣ်လၢကီၢ်ပယီၤပူၤဧါ တအိၣ်ဘၣ်ဧါ တၢ်မၤတဖၣ် ပရဲၣ်ကျဲၤမၤအီၤလီၤႉ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တကပၤ မၤ၀ဲတၢ်စံၣ်ညီၣ်၀ံၤမး ထံကီၢ်ခံခီခံကပၤ မၤတၢ်အၢၣ်လီၤ၀ံၤ ဆှၢန့ၢ်က့ၤၦၤန့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်တဲ၀ဲလီၤႉ

ကီၢ်ပယီၤအပူၤ တၢ်မၤအကျိၤအကျဲ အိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိ ဒိးန့ၢ်ဘၣ်လါလဲစှၤႇ ၦၤပတီၢ်မုၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်မၤအကျိၤအကျဲစှၤ၀ဲအဃိ လဲၤနုာ်လီၤမၤတၢ်ဆူ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ခီပတာ်၀ဲ ရၤမတံတြဲၤ ဒ်(MOU)သနူအသိး တနံၤအတီၢ်ပူၤ အိၣ်လၢ အကယၤတဖၣ်ဒီး ကီၢ်ဆၢတြဲၤတၢ်လီၢ်အဂၤ တဖၣ်စ့ၢ်ကီး လဲၤနုာ်လီၤမၤတၢ်လၢ တဖီးသဲစးဘၣ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တနံၤအံၤၦၤဟဲက့ၤတုၤအကျါ အ့ရၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်အပူၤ ငါသဲခၠီသ၀ီၤဖိတဂၤလၢအမ့ၢ် ကိၣ်အီၣ်ဆါတဲ၀ဲ“ ဆိမိၣ်လၢကလဲၤမၤတၢ်လၢ ကီၢ်မလ့ရှါဒီး လဲၤအီၤလၢ ကီးသီတကပၤလီၤႉ ဘၣ်ဖီၣ်ဖဲ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်အပူၤဖဲ လါယနူၤအါရံၤ ၂၉ သီ ၂၀၁၉ နံၣ်ကတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်အိၣ်ဖဲ တၢ်အိၣ်ကဒုလီၢ် ၆ လါ၀ံၤ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ၀ံၤခဲလၢာ်မး ဟဲက့ၤတုၤလၢ ကီၢ်ပယီၤပူၤန့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်တဲ၀ဲလီၤႉ

လၢအ၀ဲတၢ်လီၢ် ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ အိၣ်ဒၣ်ထဲ တၢ်သူၣ်အီၤဘုဒီး ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဘူးအလဲစှၤ တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အဃိ ဃုကျဲလၢကလဲၤမၤတၢ်လၢ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤအဂ့ၢ် ကိၣ်အီၣ်ဆါ တဲအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ရၤမတံကီၢ်ရ့ၣ် ပိာ်မုၣ်ကရၢကရူၢ် ဒီၣ်စါစါအ့တဲ၀ဲ“ၦၤလၢဘၣ်တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤတဖၣ် ပိာ်မုၣ်ဂ့ၤ ပိာ်ခွါဂ့ၤ ပဟဲတဲဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ အ၀ဲသ့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤလၢ တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါအဂီၢ်လီၤႉ ၦၤဘၣ်တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤတဖၣ် အိၣ်အကလုာ်ကလုာ်လီၤႉ တနီၤန့ၣ် ဘၣ်ဖီၣ်လၢ တလဲၤတုၤဒံးဘၣ်အိၣ်ဒီး တနီၤတခီ ဘၣ်တၢ်မၤကၤ အ၀ဲသ့ၣ်လၢ ၦၤမၤစၢၤအ၀ဲသ့ၣ်(ပွဲစား) အိၣ်န့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်သ့န့ၣ် မၤအီၣ်တၢ်လၢ နီၢ်ကစၢ်ထံကီၢ်ဒီး ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်န့ၣ် ဂ့ၤကတၢၢ်လီၤ”အဂ့ၢ် တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တနံၤအံၤ ကီၢ်ပယီၤဖိလၢ ဟဲက့ၤတုၤတဖၣ် ဘၣ်တၢ်သဂၢၢ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢ ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲၦၤဂ့ၢ်၀ီဒီး ကမျၢၢ်ဂံၢ်ဘါ၀ဲၤကျိၤခိၣ် အူအီၣ်ခဲၣ်ရွ့ၣ်ႇ က၀ီၤဒ့ ၁ တၢ်ထီဒါၦၤကူၣ်မၤကၤတၢ် ပၢၤကီၢ်ကရူၢ်(ရၤမတံ) ပၢၤကီၢ်ခိၣ် ၂ ယဲနဲၣ်၀့အီၣ်ႇ ရၤမတံ ပိာ်မုၣ်ကရၢ ခၢၣ်စးတဖၣ်ႇ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ဃုာ်ဒီးဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါ နၢ်ပၢၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢဘၣ်တၢ်ကူၣ်မၤကၤ လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်အပူၤ ဒီးတၢ်ဟဲက့ၤဆှၢကဒါက့ၤလၢ ရၤမတံတဖၣ်အံၤ အိၣ်လၢ အ့ရၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်ႇ ပကိကီၢ်ခီဒိၣ်ႇ မကွ့ကီၢ်ခီဒိၣ်ႇ ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်ဒီးရခၢၣ်ကီၢ်စဲၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ပၣ်၀ဲအါကတၢၢ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ