Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိထံထီၣ်သူအဃိ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်သ၀ီတနီၤ သဂၢၢ်ဘၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ

ခီဖျိထံထီၣ်သူအဃိ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်သ၀ီတနီၤ သဂၢၢ်ဘၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ

627
0
Photo: KIC

လါအိးကထိဘၢၣ် ၁၁ သီႇ၂၀၁၉နံၣ်ႇခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ် ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဘါကၣ်သ၀ီကရူၢ် နၣ်ကိသ၀ီဃုာ်ဒီး သ၀ီလၢအအိၣ်ဘူးဖဲန့ၣ်တနီၤသ့ၣ်တဖၣ် အထံကမျၢႇ ထံပူၤဒီးနိၣ်ထံဖိကျိအထံလၢအအိၣ်ဘူးဖဲန့ၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိအီဒီးစူးကါ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ် တမ့ၢ်ဒ်သိးညီနုၢ်အသိးဒီး ထံသ့ၣ်တဖၣ်အလွဲၢ်ဆီတလဲသးထီၣ်သူ၀ဲအဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိသ့ၣ်တဖၣ်စူးကါက့ၤ၀ဲတဘူၣ်လၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်လၢ လါအိးကထိဘၢၣ် ထီၣ်သီကတီၢ် ဟီၣ်က၀ီၤဖဲန့ၣ်အပူၤ ထံတဖၣ်အလွဲၢ် ဟဲလီၤဆီၣ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် စံး၀ဲအဃိဒီး ဘၣ်ထဲတွၢ်ကဲထီၣ်သး၀ဲန့ၣ် နၣ်ကိသ၀ီ ၦၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ် စီၤအတံၣ် စံး၀ဲဒၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “ပသ့ၣ်ညါဘၣ်အီၤလၢ ထံဟဲစှၤလီၤအကတီၢ်မးလီၤႉ တကဲထီၣ်အသး ဒ်အံၤနီတဘျီဘၣ်ႉ အခဲအံၤ မ့မ့ၢ်လၢ နိၣ်တဖၣ်အပူၤ သ့ၣ်ညါဘၣ်အီၤ ဖျိဖျိဖျါဖျါလီၤႉ ထံလီၤသံးဒီး ကဲထီၣ် ဒ်သိးထံအခံဒး ဟဲထီၣ်အသိးလီၤႉ လၢညါခါဒု ပအီထံ၀ဲအံၤလီၤ အခဲအံၤပအီတဘူၣ်လၢၤဘၣ်”အဂ့ၢ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ
လီၢ်က၀ီၤဖိသ့ၣ်တဖၣ် ပာ်ဂံၢ်ပာ်ဘါ သူ၀ဲဒၣ်ထံပူၤ ထံကမါသ့ၣ်တဖၣ်ဒီး တၢ်ကဲထီၣ်သးဒ်အံၤ အဖီခိၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ် သူက့ၤ၀ဲ ထံဖဲန့ၣ်တဖၣ် တဘူၣ်လၢၤဘၣ်ဒီး ဘၣ်ၦ့ၤသူက့ၤ၀ဲ ထံအီဒၢတဖၣ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ထံအတၢ်ဆီတလဲအဂံၢ်ခီၣ်ထံးဟဲကဲထီၣ်သးဒ်အံၤန့ၣ် ခီဖျိ လီၢ်က၀ီၤဖဲန့ၣ် အိၣ်ဘူးဒီးတၢ်ပာ်ပူၣ်ထီၣ်၀ဲလၢၢ် သွဲၣ်လးလၢတၢ်ဒုးလဲၤတရံး၀ဲဘံလၣ်မၠ့ၣ်စဲဖီကဟၣ်တၢ်လီၢ်အဃိ ကမ့ၢ်ဘၣ်ဖုးခီဖျိတၢ်ပာ်ပူၣ်ထီၣ်ဃာ်၀ဲ လၢၢ်သွဲၣ်လးအဂ့ၢ် ၦၤလီၢ်က၀ီၤဖိသ့ၣ်တဖၣ်ပဲၤထံနီၤဖး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ
နၣ်ကိသ၀ီဃုာ်ဒီး သ၀ီလၢအအိၣ်ဘူးဖဲန့ၣ်တဖၣ် သဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲ တၢ်အိၣ်သးဒ်အံၤ အဖီခိၣ် ဖဲလါအိးကထိဘၢၣ် ၁၁ သီအနံၤ မုၢ်ထူၣ်ကတီၢ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် လဲၤလီၤဃိထံကွၢ်၀ဲလၢ အနီၢ်ကစၢ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါတၢ်အိၣ်သးအဖီခိၣ် ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် နၣ်ကိသ၀ီဃုာ်ဒီး ဘါကၣ် ကီးယ့ႇ ယသ့ၣ်ပျဲၣ်ႇ ပဲကိသ၀ီကရူၢ်တဖၣ်အံၤအပူၤ သ၀ီ အဖျၢၣ်၃၀ ဃၣ်ဃၣ် ကသဂၢၢ်ဘၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်သးဒ်သိးအံၤသ့၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ နၣ်ကိလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ