Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိလၢၦၤၦ့ၤမာ်အံးသၣ်တအိၣ်လၢၤအဃိ ၦၤသူၣ်တၢ်ဖိသဂၢၢ်ဘၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ

ခီဖျိလၢၦၤၦ့ၤမာ်အံးသၣ်တအိၣ်လၢၤအဃိ ၦၤသူၣ်တၢ်ဖိသဂၢၢ်ဘၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ

1329
0
Photo: KIC

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၄ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ် စီၤမၠၣ်အူသၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ သၣ်တီၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်ပူၤန့ၣ် ကတီၢ်အံၤဘၣ်၀ဲလၢတၢ်ဒဲး၀ဲမာ်အံးသၣ်အဆၢကတီၢ်ဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိလၢတရူးၦၤဟဲၦ့ၤတၢ်ဖိ တအိၣ်လၢၤဘၣ်အဃိ ၦၤသူၣ်မာ်အံးဖိသ့ၣ်တဖၣ် စံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလၢမာ်အံးသၣ်မံ၀ဲအဆၢကတီၣ်န့ၣ် ယုၢ်ဒီးထိးမံၤသ့ၣ်တဖၣ် ဟဲအ့ၣ်မၤဟးဂီၤ၀ဲတကးဘၣ်အမဲာ်ညါ ခီဖျိလၢတၢ်ကိၢ်ဒိၣ်အဃိ မာ်အံးအချံဟးထီၣ်လီၤစှၤ၀ဲဒၣ်တ၀ာ်အမဲာ်ညါ တရူးၦၤၦ့ၤတၢ်ဖိစ့ၢ်ကီး တအိၣ်လၢၤဘၣ်အဖီခိၣ် တၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူ ဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤသူၣ်မာ်အံးထူၣ်ဖိတဖၣ်စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ဖဲလၢၦၤဒဲးမာ်အံးသၣ်အဆၢကတီၢ် တရူးသ့ၣ်တဖၣ် ဟဲလီၤၦ့ၤ၀ဲတအိၣ်ဘၣ်မီၤနီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်တလိၣ်၀ဲလၢၤဘၣ်ဧါ ဒုတသ့ၣ်ညါဘၣ်ႉ အပူၤကွံာ်တနံၣ် ဖဲလၢပစးထီၣ်ဒဲးအီၤန့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ၦ့ၤပာ်၀ဲတဘျီဃီလီၤႉ အခဲအံၤမာ်အံးသၣ်စ့ၢ်ကီး ဟးထီၣ်တဂ့ၤလၢၤႇ အၦ့ၤစ့ၢ်ကီးလီၤ၀ဲအဃိ ပသဂၢၢ်ဘၣ်ဒီး တၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူလီၤ ”အဂ့ၢ် သၣ်တီၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ၦၤသူၣ်မာ်အံးဖိ နီၢ်သံၤရံၣ်စၤ စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

မာ်အံးသၣ်တဖၣ်န့ၣ် တရူးၦၤပနံာ်တၢ်ကၤ တၢ်ဖိတဖၣ် ဟဲၦ့ၤ၀ဲအအါကတၢၢ်ဒီး ဖဲအပူၤကွံာ်တနံၣ်န့ၣ် ပာ်ဃာ်မာ်အံးသၣ်တဖၣ်လၢပနံာ်ဒၢးအိၣ်၀ဲဒီး တနံၣ်အံၤ မာ်အံးသၣ်တဖၣ်န့ၣ် အၦ့ၤလီၤတုၤ၀ဲလၢ တပီၢ်န့ၣ် ၂၀၀၀ ကၠးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ လီၢ်က၀ီၤၦၤၦၤ့တၢ်ဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လ့ၣ်သိၤကီၢ်ဆၣ် စလဲသ၀ီ နီၢ်မၣ်သ့စံး၀ဲလၢ“ဖဲအပူၤကွံာ်နံၣ်န့ၣ် ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်မာ်အံးသၣ်အၦ့ၤတုၤလၢ တပီၢ် န့ၣ် ၁၄ႇ၀၀၀ ကၠး ညါလီၤႉ အခဲအံၤအၦ့ၤတကလးမၣ် တအိၣ်လၢာ်ဘၣ်အမဲာ်ညါ တနံၣ်အံၤၦၤၦ့ၤတၢ်ဖိတအိၣ်လၢၤဘၣ်လီၤႉ မာ်အံးသၣ်တဃ့ဘၣ်ႇ တဂ့ၤဘၣ်ဒီးၦၤဒုးလီၤအၦ့ၤန့ၣ်လီၤႉ တချုးဒံးလၢပဒဲးအသၣ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် ပဟံးဆိဃာ်စ့လၢအ၀ဲသ့ၣ်အအိၣ်မီၤနီၤႉ ပဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အိၣ်ဒိးသန့ၤထီၣ်သး၀ဲလၢတၢ်မၤအ၀ဲအံၤလီၤႉ ခီဖျိလၢၦၤၦၤ့တၢ်ဖိတအိၣ်လၢၤဘၣ်အဃိ သဂၢၢ်ဘၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်န့ၣ် သူၣ်၀ဲမာ်အံးထူၣ်ဒ်မိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်အသိးန့ၣ်ဒီး ဖဲလါအိးကထိဘၢၣ် တုၤလၢ လါနိၣ်၀့ ဘၢၣ်န့ၣ်တၢ်ဒဲး၀ဲမာ်အံးသၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ခီဖျိလၢတၢ်ကိၢ်ဒိၣ်၀ဲဒီး ၦၢ်ပူၤတၢ်မံၤလာ်တဖၣ် အ့ၣ်ဟးဂီၤ၀ဲအဃိ အချံဟးဂီၤ၀ဲအဖီခိၣ် တၢ်မ့ၢ်ဘၣ်က့ၤထိၣ်သတြီၤဒီးအပူၤကွံာ်နံၣ်န့ၣ် အခဲအံၤအသၣ်တဖၣ်လီၤစှၤ၀ဲဒၣ်တ၀ာ်ညါလီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤတၢ်လီၢ်တနီၤန့ၣ် အိၣ်ကတီၤထီၣ်အသးလၢ ကသူၣ်က့ၤတၢ်ထူၣ်တၢ်ဘိလၢအဂၤတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤၦ့ၤမာ်အံးဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကညီကီၢ်စဲၣ် သၣ်တီၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤန့ၣ် တၢ်သူၣ်မာ်အံးအ့ကၢၣ်ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ တကလီၢ်ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤႉ မာ်အံးသၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဟဲၦ့ၤအီၤန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲတရူးသ့ၣ်တဖၣ်ဒီး ဘၣ်တၢ်သူအီၤလၢ တၢ်ဖီအီၣ်ကသူႇ ကသံၣ်ဖီၣ်ႇ တၢ်အီၣ်ဃုာ်ဒီး သဘျုၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ