Home တၢ်ကစီၣ် ခံခီခံကပၤ တၢ်ဂ့ၢ်ကီသုတဒိၣ်ထီၣ်အဂီၢ် တၢ်ကဘှါရှဲအီၤလၢ အဆိအချ့အဂ့ၢ် KNU ဒီး (NMSP)စံး၀ဲႉ

ခံခီခံကပၤ တၢ်ဂ့ၢ်ကီသုတဒိၣ်ထီၣ်အဂီၢ် တၢ်ကဘှါရှဲအီၤလၢ အဆိအချ့အဂ့ၢ် KNU ဒီး (NMSP)စံး၀ဲႉ

750
0
Photo: KIC

လါအိးကထိဘၢၣ် ၁၈ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စီၤရှါ

တကီၢ်ခါ ခံကပၤအဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ် သုတဟဲဒိၣ်ထီၣ်အဂီၢ်ဒီး တဆဲးကဲထီၣ်သး ဆူမဲာ်ညါအဂီၢ် တၢ် ကဘှါရှဲအီၤလၢ အဆိအချ့အဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢဒီး တလၢၤကီၢ်မီၣ်သီပၣ်တံၣ် (NMSP) ဘၣ်မူဘၣ် ဒါတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ် ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဖဲလါအိးကထိဘၢၣ် ၁၇ သီအနံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ၀ီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ် သုးရ့ၣ် နီၢ်ဂံၢ် ၁၆ ဒီး တလၢၤကီၢ်မိၣ်သီပၣ်တံၣ် ကရူၢ်သ့ၣ်တဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သး ကဲထီၣ်အဖီခိၣ် တလၢၤကီၢ်မိၣ်သီပၣ်တံၣ် လီၢ်ခၢၣ်သး ဘၣ်မူဘၣ်ဒါ နဲၣ်နဲထူရၣ်မ့ၣ် စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“တၢ်ဂ့ၢ်ကီသုတဒိၣ်ထီၣ်အဂီၢ် ကဘၣ်ထံၣ်လိာ်တဲသကိး လၢအဆိအချ့လီၤႉ တဂီၤအံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် ပဒိၣ်ရွ့ၣ်မီ ပနၣ်ဟူလၢ လဲၤတုၤလၢ ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်လီၤႉ အခဲအံၤ ယအိၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပူၤလီၤႉ မ့ၢ်တဲတၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ် ကဘၣ်ဂီၢ်ကဒါက့ၤလီၤ”အဂ့ၢ် နဲၣ်နဲထူရၣ်မ့ၣ် စံးဘၣ်၀ဲဖဲ လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၈ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ခးလိာ်သး ဖဲနံၤ၀ဲန့ၣ် မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်တကပၤ သုးခိၣ်ပတီၢ်တဂၤ သံ၀ဲဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တကပၤ ဘၣ်ဒိသံတအိၣ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ခံခီခံကပၤ ဘၣ်မူဘၣ်ဒါစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ထွဲတၢ်ကဲထီၣ်သး၀ဲန့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် ပဒိၣ်စီၤရွ့ၣ်မီ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“လၢ ၂၀၁၂ နံၣ်န့ၣ်တဘျီႇ ၂၀၁၈ နံၣ်ကတီၢ်တဘျီ ဒီးတနံၣ်အံၤ ၂၀၁၉ နံၣ် လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၅ နံၤန့ၣ်တဘျီ ဟဲထုးလီၤ၀ဲ ကညီနီၣ်တယၢ် ၃ ဘျီန့ၣ်လီၤႉ မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်တကပၤ ဟဲထုးလီၤ၀ဲကညီနီၣ်တယၢ်၀ံၤ လၢအ၀ဲသ့ၣ်တကပၤ ဟဲထံၣ်လိာ်ဘှါရှဲ တဲသကိး၀ဲ ဖျိဖျိဖျါဖျါ တအိၣ်ဘၣ်အဃိ သုးလၢတၢ်ဖီလာ်တဖၣ် တူၢ်၀ဲတန့ၢ်လၢၤဘၣ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်ကီကဲထီၣ်အဂ့ၢ် ဆိမိၣ်ဒံးန့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ် တဲ၀ဲလီၤႉ

ဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ် မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်တကပၤ ထုးလီၤ၀ဲနီၣ်တယၢ်လၢ ဟဲဆီလီၤအသးလၢ အ၀ဲသ့ၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤဒီး လဲၤဟ့ၣ်လီၤ၀ဲဆူၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်၀ဲၤဒၢး ဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိ တၢ်တတူၢ်လိာ်အီၤဘၣ်ဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တကပၤ ဟဲနုာ်လီၤခးအ၀ဲသ့ၣ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဂ့ၢ် တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒီး တလၢၤကီၢ်မိၣ်သီပၣ်တံၣ် သ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်၀ဲကရူၢ်တဖၣ်လၢ အဆဲးလီၤဃာ်၀ဲ ကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး (အဲၣ်စံၣ်အ့ၣ်)န့ၣ်လီၤႉ လၢကရူၢ်ခံဖုအဘၢၣ်စၢၤ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်လီၢ်ဟီၣ်က၀ီၤသ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ် တၢ်ဘၣ်ဂံာ်ဂူာ်ဒီးတၢ်ခးလိာ်အသး ကဲထီၣ်၀ဲတယံာ်တမီၢ်ထီဘိန့ၣ်လီၤႉ