Home တၢ်ကစီၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒီး တလၢၤ(မိၣ်)ကီၢ်သီပၣ်တံၣ် တၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိး တၢ်ဘၣ်သးတဖၣ် ကရှဲလဲဒုးသ့ၣ်ညါကမျၢၢ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒီး တလၢၤ(မိၣ်)ကီၢ်သီပၣ်တံၣ် တၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိး တၢ်ဘၣ်သးတဖၣ် ကရှဲလဲဒုးသ့ၣ်ညါကမျၢၢ်

1434
0
Photo: KIC

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၃ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စီၤမၠးအူသၣ်ႉ

ကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့ဆ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ပလဲၣ်တိၣ်ဖဲၣ် ဒီးထံ၀ၣ်ဒိၣ်သ၀ီ ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ တၢ်ခးကဲထီၣ်၀ဲအဃိ ခံခီခံကပၤ ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ထံၣ်လိာ်ကဒီးအသးဖဲ လါအိးကထိဘၢၣ် ၂၃ သီအနံၤကတီၢ် တၢ်ဘၣ်သးအစၢလၢ မၤန့ၢ်၀ဲသ့ၣ်တဖၣ် ခံခီခံကပၤ ကရှဲလဲဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲ ကမျၢၢ်တဖၣ်အဂ့ၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၀ီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ကညီနီၣ်တယၢ်လၢ တၢ်ဆီလီၤဃာ်အီၤန့ၣ် တလၢၤ(မိၣ်)ကီၢ်သီပၣ်တံၣ် တကပၤ လဲၤထုးလီၤ၀ဲ ၦဲၤထီၣ် ၃ ဘျီလံဒီး ဖဲလါအိးကထိဘၢၣ် ၁၇ သီအနံၤဒီး ၂၁ သီအနံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒီး တလၢၤ(မိၣ်)ကီၢ်သီပၣ်တံၣ် တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲ ၂ ဘျီအဃိ သ၀ီအပူၤ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ် ဘၣ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်အဟံၣ်ဒီး ဘၣ်ဃ့ၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်၀ဲအဖီခိၣ် ကမၤ၀ဲတၢ်ရှဲလဲလီၤလၢ ကမျၢၢ်အိၣ်အဂ့ၢ် ခံခီခံကပၤ ခိၣ်နၢ်တဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တလၢၤ(မိၣ်)ကီၢ်သီပၣ်တံၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ် နဲၣ်အဲၣ်စဲၣ်ခၠဲ တဲ၀ဲ“ အခဲအံၤန့ၣ် ခံခီခံကပၤ န့ၢ်တၢ်နၢ်ပၢၢ်လံႉ ကအိၣ်သကိး ဒ်သိးသိးဒီး တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢ ကဲထီၣ်သး တဖၣ်န့ၣ် ကထံၣ်လိာ်ဘှါရှဲအီၤအဂ့ၢ် ခံခီခံကပၤ တူၢ်လိာ်၀ဲလီၤႉ ကမၤတၢ်ရှဲလီၤလၢ ကမျၢၢ်အိၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်အကါဒိၣ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ပၢၢ်ဆၢ ၂ ဒူၣ်အဖီခိၣ် ကအိၣ်သ ကိးဒ်သိးသိးဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ထံၣ်လိာ်သး၀ဲန့ၣ်အပူၤ ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤ ကရူၢ်ကဒဲကဒဲ သုတခးလိာ်သးအဂီၢ် ကနဲၣ်လီၤ၀ဲလၢ တၢ်ဖီလာ်တဆီႇ တၢ်ဂ့ၢ်ကီမ့ၢ်ကဲထီၣ် တမံၤလၢ်လၢ်တဘှါရှဲအီၤလၢ ဂံၢ်ဘါဘၣ်ဒီး ကလဲၤလၢ တၢ်တဲသကိးကျဲဒီး အ၀ဲသ့ၣ် ကရူၢ်ကဒဲကဒဲ ကသူၣ်ထီၣ် တၢ်နၢ်ပၢၢ်လိာ်သးဒီး ကအိၣ် လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အပူၤဒီး တလၢၤ ကညီကမျၢၢ် ကဒဲကဒဲ အအိၣ်သကိးလၢ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အပူၤအဂ့ၢ် တူၢ်လိာ်၀ဲဒီး ဖဲလါအိးကထိဘၢၣ် ၂၃ သီအနံၤ ထုးထီၣ်သကိး၀ဲ လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်ခးကဲထီၣ်၀ံၤအလီၢ်န့ၣ် ခံခီခံကပၤ ပာ်လီၤသုးကလၢၤႇအိၣ်ဆိးႇတဘၣ်ကူသိး၀ဲ သုးကူကၤဘၣ်ဒီး တဘၣ်စိာ်၀ဲ တၢ်စုက၀ဲၤတဖၣ်ဘၣ်လီၤႉ ကတီၢ်အံၤန့ၣ် တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး၀ံၤမး တၢ်ကဆီကဒါက့ၤ နီၣ်တယၢ်ဒီး သုးဖိလၢ တၢ်ဘၣ်ဂံာ်ဂူာ်ကဲထီၣ်တဖၣ် တၢ်ကထုးကွံာ်အီၤဒီး ပာ်လီၤက့ၤ လၢအသီ အဂ့ၢ် တူၢ်လိာ်၀ဲဒီး ထုးထီၣ်၀ဲ လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါ ခံခီခံကပၤန့ၣ်လီၤႉ

“တၢ်ဒုးသုတကဲထီၣ်အဂီၢ် တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးန့ၣ် ဘၣ်ဂီၢ်လံႉ ဒိးန့ၢ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်သးလီၤပလိာ် ၈ ထံၣ်လီၤႉ ကျိချံလၢ အ၀ဲသ့ၣ်ဟံးဃာ်လၢညါတဖၣ် ကက့ၤဟ့ၣ်၀ဲအဂီၢ် တူၢ်လိာ်၀ဲလီၤႉ ခံခီခံကပၤ တၢ်ခးလိာ်သးအဖီခိၣ် ဘၣ်၀ဲသ၀ီဖိ ဟံၣ်တဖၣ်န့ၣ် ခံခီခံကပၤ ကက့ၤမၤစၢၤအီၤလီၤႉ ခံခီခံကပၤ ကက့ၤရှဲပၠး၀ဲ ကမျၢၢ်တဖၣ်လီၤ”အဂ့ၢ် (KNLA)သုးက့ ၆ သုးရ့ၣ် ၁၆ သုးရ့ၣ်ခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ် စီၤရွ့ၣ်၀့ စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ဖဲ ၁၉၈၈ နံၣ်ကတီၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒီး တလၢၤ(မိၣ်)ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်တဖၣ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲလၢ ၀့ၢ်ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်အပူၤ အသီ ၂၀ ဘျဲၣ်ဒီး ခံခီခံကပၤသုးဒီး ကမျၢၢ်ခဲလၢာ် ၂၀၀ ဃၣ်ဃၣ် ဘၣ်သံတ့ၢ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲ ၂၀၁၆ နံၣ်အပူၤ ဟီၣ်က၀ီၤ တၢ်ဘၣ်ဂံာ်ဂူာ်အဃိ တၢ်ဒုးက့ၤကဲထီၣ်ကဒါက့ၤ တစှၤန့ၢ်ဒံး ၁၅ ဘျီဘၣ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒီး တလၢၤမီၣ်သီပၣ်တံၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ကရူၢ်လၢ အဆဲးလီၤဃာ်၀ဲ ကီၢ်ဒီတဘ့ၣ် တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအလံာ်ဃံးဃာ်– NCAသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ