Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်လီၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤထီၣ်လံအဃိ ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဟဲက့ၤအိၣ်သ့လံအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ဒီး NMSP စံး၀ဲ

တၢ်လီၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤထီၣ်လံအဃိ ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဟဲက့ၤအိၣ်သ့လံအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ဒီး NMSP စံး၀ဲ

1393
0
Photo: KIC

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စီၤရှါ

ကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့ဆ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် –ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒီး မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်–NMSP အၦၤတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ခးလိာ်သးတဖၣ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်ဒီး ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ခီဖျိလၢတၢ်လီၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤမုာ်ခုၣ်လံအဃိ ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဟဲက့ၤအိၣ်သ့လံအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါခံကပၤလၢာ်စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်၀့ၢ်တၢ်လီၢ်ဟီၣ်က၀ီၤ ဘလဲၣ်ဒိၤဖဲၣ်(မိၣ်သ၀ီ) ဒီး ထံ၀ါဒိၣ်(ကညီသ၀ီ)အကပိၤကပၤန့ၣ် ဖဲအပူၤကွံာ်လါအိးကထိဘၢၣ် ၁၇ သီ တုၤလၢ၂၃သီအနံၤ ခီဖျိလၢခံခီယၢ်ပၤသုးတဖၣ် တၢ်ခးလိာ်သးအိၣ်ထီၣ်အဃိ ၦၤဒူဖိသ၀ီဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအိၣ်၀ဲအသိး ကမျၢၢ်လၢအအိၣ်ဖဲန့ၣ်တဖၣ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီအတၢ်အိၣ်သးဟဲအါထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကဲသးအံၤန့ၣ် ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်၀့ၢ် KNU တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်၀ဲၤဒၢးႇ မူဒါခိၣ် (၂ )စီၤတူတူစံး၀ဲ “ပပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးခံဖုဒီးဟးရှဲကွံာ်ကျိချံလၢအတပိၢ်ဖးထီၣ်ဒံး၀ဲတဖၣ်ႉ သ၀ီ ၂ ဖျၢၣ်စ့ၢ်ကီး ဘၣ်တၢ်မၤ၀ဲ တၢ်ရှဲလဲကမျၢၢ်အတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်လံ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ် ဖဲလါအိးကထိဘၢၣ် ၃၁သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ခးလိာ်သးသုတကဲထီၣ်လၢၤတဂ့ၤအဂီၢ် ခံခီယၢ်ပၤ သုးတဖၣ် တၢ်ဟးဆီလီၤဘၣ်က့ၤ အလီၢ်အကျဲလံအသိး ခီဖျိလၢ တၢ်လီၢ်ဟီၣ်က၀ီၤ မုာ်ခုၣ်ထီၣ်လံအဃိ ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ် တဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤႇ တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီတဂ့ၤဒီး တၢ်လီၤဆီမ့ၢ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်တမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ် ကဟ့ၣ်ဒုးသ့ၣ်ဘၣ်၀ဲ KNU ဒီး NMSP အတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်၀ဲၤဒၢးသ့၀ဲလီၤန့ၣ် စီၤတူတူစံး၀ဲန့ၣ်လီၤ

ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်ကီၢ်စဲၣ်ႇ မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ် အနဲၣ်ရွဲၣ် နဲၣ်၀့စ့ၣ် စ့ၢ်ကီးစံး၀ဲ “မ့မ့ၢ်အခဲအံၤဒု တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ တအိၣ်လၢၤဘၣ်မီၤနီၤႉ တၢ်ကဆဲးမၤ၀ဲ တၢ်ရှဲလဲကမျၢၢ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ စ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲလီၤႉ လၢကမၤ၀ဲတၢ်ဆၢကတီၢ်တခီန့ၣ် လၢသိၣ်မှံၤခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တကပၤ ကထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးတဲသကိးဒီးကဆဲးမၤ၀ဲလီၤႉ”အဂ့ၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ၀ီၢ်ရ့ၣ် ကီၢ်ဆၣ် လဲၤဆီလီၤဃာ်၀ဲကညီဒီကလုာ်အနီၣ်တယၢ်န့ၣ် မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်တကပၤ လဲၤ ထုးလီၤကွံာ်၀ဲသၢဘျီတၢ်ဂ့ၢ်အဃိန့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အၦၤဒီး မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်အၦၤတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲသၢဘျီဒီး ဖဲန့ၣ် ထံ၀ါဒိၣ်ၦၤသ၀ီဖိတဂၤႇ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် အၦၤ(၂) ဂၤ ဒီး မိၣ်ကီၣ်သီပၣ်တံၣ် အၦၤ (၂) ဂၤဘၣ်သံ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢခံခီယၢ်ပၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအအိၣ်န့ၣ်လီၤ

ခီဖျိလၢတၢ်ကဲထီၣ်သးအံၤအဃိ ခံခီယၢ်ပၤသ၀ီ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ် ဘၣ်ပာ်တ့ၢ်က့ၤအဟံၣ်အဃီဒီး ဘၣ်စံၣ်ဟး ဆှဲး၀ဲတၢ်ဒုးဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲအဃိန့ၣ် ဘၣ်မၤ၀ဲတၢ်ရှဲလဲကမျၢၢ်အမူးတကးဘၣ်အမဲာ်ညါ ဒူသ၀ီလၢအအိၣ်ဘူးဖဲန့ၣ်တဖၣ် အလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်န့ၣ် တၢ်ကဘၣ်မၤ၀ဲတၢ်ရှဲလဲကမျၢၢ်တဖၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခံကပၤလၢာ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

ဖဲလါအိးကထိဘၢၣ်၂၃ သီအနံၤ KNU ဒီး NMSP ထုးထီၣ်သဃဲၤ၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါတဘ့ၣ်ဒီးစံး၀ဲ ကလုာ်ဒူၣ်တၢ်ပၢၢ်ဆၢကရူၢ်ကရၢလၢ တၢ်အိၣ်မူဒ်သိးလိာ်သး ခံကပၤလၢာ်အံၤန့ၣ် တၢ်ခးလိာ်သး သု တအိၣ်ထီၣ်လၢာ်တဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ် ကဘၣ်နဲၣ်လီၤၦၤလၢအအိၣ်လၢတၢ်ဖီလာ်တဖၣ်ႇ တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်မ့ၢ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်န့ၣ် တဘၣ်သူၦၤနီၣ်ဂံၢ်ဒီးရှဲအီၤဘၣ်ႇ ကထံၣ်လိာ်သးဒီးတၢၣ်ပီၣ်ဃုသကိးတၢ်အစၢန့ၣ်လီၤႉ

တကးဘၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်လီၢ်လၢတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်န့ၣ် တၢ်တဘၣ်ပာ်လီၤ၀ဲခံခီပၤသုးအလီၢ်အကျဲႇနုာ်လီၤအိၣ်ဆိးႇ တဘၣ်ကူ ကၤသုးတၢ်ကူတၢ်သိး ဒီးတဘၣ်ဖီၣ်ကျိဒီး၀့ၢ်၀ီၤဘၣ်အဂ့ၢ်ႇ တၢ်ကရၢကရိတဒူၣ်ဒီးတဒူၣ်န့ၣ် ကဘၣ်သူၣ်ထီၣ်၀ဲ တၢ်နာ်န့ၢ်လိာ်သးဒီး ကအိၣ်က့ၤမုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်ဒီး မိၣ်ဒီးကညီကမျၢၢ်တဖၣ် ကအိၣ်ဆိးက့ၤမုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ် ဒ်သိးသိးအဂီၢ် ဘၣ်သးသကိး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲ ၁၉၈၈ နံၣ်အကတီၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒီးမိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ် အဘၢၣ်စၢၤအံၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ယံာ်၀ဲ အသီ ၂၀ ဘျဲၣ် ဖဲဃိၣ်သၢ ဖျၢၣ်၀့ၢ်အပူၤန့ၣ်ဒီး ဖဲန့ၣ်ခံခီကပၤသုးဒီး ၦၤသ၀ီဖိခဲလၢာ် ၂၀၀ ဃၣ်ဃၣ်သံ၀ဲဒၣ်လီၤႉ ဖဲ ၂၀၁၆ နံၣ်န့ၣ် ခီဖျိလၢဟီၣ်က၀ီၤ တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အဃိ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ကဒီးအသီတဘျီဒီး တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အိၣ်၀ဲ စှၤန့ၢ် ၁၅ ဘျီ န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒီးမိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်အံၤန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲဖီၣ်စုက၀ဲၤ ကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်လၢ အဆဲးဃာ်၀ဲ ထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်တၢ်ပတုၣ်တၢ်ခးအလံာ်ဃံးဃာ် (အဲၣ်စံၣ်အ့ၣ်)အံၤန့ၣ်လီၤႉ