Home တၢ်ကစီၣ် အ့ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကီၢ်ဆၣ် ၂၂ ဘ့ၣ်အပူၤ အိးထီၣ်ဃာ် ပၣ်တံၣ်ရူတဖၣ်လံ အဂ့ၢ်(KPP)စံး၀ဲ

အ့ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကီၢ်ဆၣ် ၂၂ ဘ့ၣ်အပူၤ အိးထီၣ်ဃာ် ပၣ်တံၣ်ရူတဖၣ်လံ အဂ့ၢ်(KPP)စံး၀ဲ

1111
0
Photo: KIC

လါအီးကထိဘၢၣ် ၈ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စီၤထိလ့ႉ

အ့ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကီၢ်ဆၣ် ၂၂ ဘ့ၣ်အပူၤ ကညီကမျၢၢ်ပၣ်တံၣ် (KPP) အိးထီၣ်ဃာ်၀ဲကီၢ်ဆၣ်အပတီၢ် ပၣ်တံၣ်ရူတဖၣ်၀ံၤ မၤ၀ဲ တၢ်လီၤကရၢကရိပၣ်တံၣ် တၢ်မၤတဖၣ်အဂ့ၢ် ပၣ်တံၣ်ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ စီၤစ့၀ါ တဲဘၣ်၀ဲ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၈ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲတဲ၀ဲလၢ“အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်အပူၤ ကီၢ်ဆၣ်အိၣ်၀ဲ ၂၆ ဘ့ၣ်အကျါ ကီၢ်ဆၣ် ၂၂ ဘ့ၣ်အပူၤ တၢ်အိးထီၣ်ဃာ်၀ဲ ပၣ်တံၣ်ရူတဖၣ်လီၤႉ ကီၢ်ရ့ၣ်ပတီၢ် ရူတဖၣ်ခီ တၢ်အိးထီၣ်ဃာ်လၢ ပသံၣ်ႇ ဟ့သတးဒီး မအူၣ်ပ့ၣ်အပူၤလီၤႉ အ့ၣ်ရၣ်၀တံၣ် ကလံၤထံး ကၠၣ်ခ့မ့ၢ်ဂ့ၤ ၀့ၢ်မၠဲၣ်အီၣ်၀့ၢ်တကပၤမ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်အိးထီၣ်ရူ တန့ၢ်ဒံးဘၣ်ႉ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢအပူၤ လၢအ့ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်အပူၤ ကထၢနုာ်လီၤဂံၢ်ဘါ ကနုာ်လီၤပြၢတၢ်လီၤႉ ကတီၢ်အံၤ ဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနာ်ပၢၢ်လၢ ကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖး ကျိၤကျဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကွဲးလီၤပာ် ပၣ်တံၣ်ကျိၤကျဲ သနူတဖၣ်လီၤႉ အခဲအံၤ ပမၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ် တဲ၀ဲလီၤႉ

ကညီကမျၢၢ် ပၣ်တံၣ်အံၤ တိာ်ပာ်၀ဲဒၣ်လၢ နံၣ်လၢကဟဲ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢအပူၤ ကနုာ်လီၤပြၢတၢ်လၢ ကညီဂ့ၢ်၀ီကိတိာ်အလီၢ် ၅ ခါလၢာ် အမဲာ်ညါ အ့ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကညီဖိအိၣ်အါကတၢၢ် ကီၢ်ဆၣ်တဖၣ်အပူၤ ကနုာ်လီၤပြၢအီၤဒီး တလၢၤကီၢ်စဲၣ်ႇ သထိၣ်ႇ ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ သၣ်တီၣ်ကၠံႇ ဖၣ်ပူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤ တဖၣ်အပူၤ ကနုာ်လီၤပြၢအဂ့ၢ် ၦၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ် စီၤစ့၀ါ တဲအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကညီကမျၢၢ်ပၣ်တံၣ် (KPP)အံၤ တိၢ်ပာ်၀ဲလၢ အ့ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ဒူသ၀ီႇက၀ီၤဒ့တဖၣ်အပူၤ ကသူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤ ဂၢၢ်ကျၢၤ၀ဲရူတဖၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ် ဆၢတဲာ်လီၤ၀ဲဖဲ ၂၀၁၈ နံၣ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၅ သီအနံၤ ဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ တၢ်မၤအီၤဖဲ ၀့ၢ်ပသံၣ် ကရုးနၣ်ဖီၣ်ဒ့ရှၢၣ်ဘျီၣ်အပူၤ လၢအမ့ၢ် အ့ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကညီကမျၢၢ်ပၣ်တံၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ

(KPP)အံၤ အိၣ်ဆၢထၢၣ် ဒ်ထံကီၢ်ပာ်ပနီၣ် လၢဖိးသဲစးအသိး ဖဲ ၂၀၁၀ နံၣ် လါမ့ၤ ၂၁ အနံၤကတီၢ်ဒီး ပၣ်တံၣ်သးနံၣ် ၉ နံၣ်ကတီၢ်ပူၤ ပၣ်တံၣ်ကရၢဖိအိၣ်၀ဲ တကလီၢ်ဘျဲၣ် ဃၣ်ဃၣ်ဒီး ဖဲ၂၀၁၀ တၢ်ဃုထၢအပူၤ ခၢၣ်စး ၆ ဂၤ မၤနၢၤတၢ်ဖးဒီး ၂၀၁၅ နံၣ် တၢ်ဃုထၢအပူၤ လၢကညီကီၢ်စဲၣ် သၣ်တီၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် တၢ်ဖးနီၢ်ဂံၢ် ၂အပူၤ မၤနၢၤတၢ်ဖးလၢ ကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်အပူၤ တဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ