Home တၢ်ကစီၣ် (DKBA)သုးရ့ၣ်ခိၣ် စီၤ၀့ၢ်ထူ ဘၣ်တၢ်ကူၣ်မၤသံ

(DKBA)သုးရ့ၣ်ခိၣ် စီၤ၀့ၢ်ထူ ဘၣ်တၢ်ကူၣ်မၤသံ

1025
0
Photo_Nay Naw

လါအိးကထိဘၢၣ် ၆ သီႇ၂၀၁၉နံၣ်ႇခ့ၣ်အဲးစံၣ်

တၢ်ဘၣ်ဘျုး ဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ် ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(ဒံၣ်ခ့ၣ်ဘံၣ်အ့ၣ်) သုးရ့ၣ်ခိၣ်တဂၤ ဘၣ်တၢ်ကူၣ်မၤသံအီၤဖဲလါအိးကထိဘၢၣ် ၆ သီဟါလီၤခီ ၇ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ် ဖဲအိၣ်လၢအဟံၣ်အခါ ၦၤဖီၣ်စုက၀ဲၤဖိလၢတၢ်တသ့ၣ်ညါအီၤတဂၤ ဟဲခးသံအီၤအဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

ဒံၣ်ခ့ၣ်ဘံၣ်အ့ၣ် သုးခိၣ်လၢ ဘၣ်တၢ်ကူၣ်သံအီၤအံၤ မ့ၢ်၀ဲ သုးရ့ၣ် ၉၀၉ သုးရ့ၣ်ခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤ၀့ၢ်ထူ (၄၉ )နံၣ်ဒီး ဘၣ်ဃးတၢ်ကူၣ်မၤသံအီၤ တၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဖီခိၣ် (ဒံၣ်ခ့ၣ်ဘံၣ်အ့ၣ်) ကီၤတရံး တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်၀ဲၤဒၢး ၀ဲၤကျိၤခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤကၠီၣ်သဲထ့ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ဖဲမဟါ ဟါလီၤခီ ၇နၣ်ရံၣ် မံးနံး ၂၀ ကတီၢ် ၦၤကၠီၤ(စိာ်)ကျိလၢတသ့ၣ်ညါအမံၤဘၣ်တဂၤ ဟဲခးသံအီၤန့ၣ်လီၤႉ ကဲထီၣ်အသးဖဲအဟံၣ်န့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤကၠီၣ်သဲထ့ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးခိၣ်ဒိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ် စီၤ၀့ၢ်ထူအံၤ အဟံၣ်အိၣ်၀ဲဖဲ ကီးတရံး၀့ၢ်ႇ က၀ီၤဒ့ ၁ႇ ခၠီတီၣ်ကွဲးသ့ၣ် ကျဲနီၢ်ဂံၢ် ၂ အံၤဒီး ဖဲအနံၤ၀ဲန့ၣ် ဘၣ်ဖဲ အ၀ဲ အိၣ်လၢအဟံၣ်အဖီလာ် တကထၢအဆၢကတီၢ် ၦၤဟဲကူၣ်မၤသံအီၤန့ၣ် ခးအီၤလၢကျိ ၆ ထံၣ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ခးဘၣ်၀ဲ သုးခိၣ်ဒိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ် စီၤ၀့ၢ်ထူအံၤ ဖဲအသးနါၦၢ် ဒီးအစုတဖၣ်အဃိ ဖဲတၢ်ဆှၢအီၤဆူ ကီးတရံးတၢ်ဆါဟံၣ်အဆၢကတီၢ် အသးသမူ ဟးထီၣ်ကွံာ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဃးတၢ်ဂ့ၢ်၀ဲအံၤ တၢ်လူၤဖီၣ်၀ဲ ၦၤကူၣ်မၤသံတၢ်အံၤ တန့ၢ်ဒံးဘၣ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ တၢ်ဘၣ်ဘျုး ဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ်ကညီ သုးမုၢ်ဒိၣ် (ဒံၣ်ခ့ၣ်ဘံၣ်အ့ၣ်) ကီးတရံး တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်၀ဲၤဒၢး အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ