Home တၢ်ကစီၣ် လၢဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်အဃိ မၠၣ်၀တံၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိ ၅၀၀ ဘျဲၣ် မၤ၀ဲတၢ်ပာ်ဖျါတၢ်ဘၣ်သး

လၢဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်အဃိ မၠၣ်၀တံၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိ ၅၀၀ ဘျဲၣ် မၤ၀ဲတၢ်ပာ်ဖျါတၢ်ဘၣ်သး

820
0
Photo-Nay Naw

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၈ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ် မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤန့ၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်တၢ်ဂ့ၢ်အဃိ ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၇ သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် မၠၣ်၀တံၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိ ၅၀၀ ဂၤ ဃၣ်ဃၣ် ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီး ဟးဆှၣ်၀ဲ၀့ၢ် မၤ၀ဲတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်သးတခါအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ် (၂) လါန့ၣ် မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ် နီၣ်ဂံၢ်(၅)က၀ီၤဒ့ သူမှဲကျိကပၤ တြဲၤနီၣ်ဂံၢ် ၁၄ တၢ်လီၢ်အပူၤ ဟံၣ်ခိၣ်အနီၣ်ဂံၢ် ၂၀၀ ဃၣ်ဃၣ်အံၤ သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF) သုးခိၣ်စိ မၠိကၠံၤတဂၤအံၤ ဟဲတဲ၀ဲဒၣ်လၢ ကဘၣ်သုးကွံာ်ဟံၣ်ဃီဒီးဟ့ၣ်၀ဲတၢ်ဆီၣ်သနံးတဖၣ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲအဃိ ဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးအံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအပၣ်ဃုာ်၀ဲလၢတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးတဂၤစံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

“ပကစၢ်ဒၣ်ပ၀ဲ ပကျီကွံာ်တၢ်တၦီာ်ဒီးပမၤပျီအီၤ ပစးထီၣ်အိၣ်၀ဲလၢဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်၀ဲအံၤန့ၢ်၀ဲဒၣ် အနံၣ် ၁၀ ဘျဲၣ်လံဒီး ပတဘၣ်ဟ့ၣ်ၦၤစ့တအိၣ်၀ဲနီတဂၤဘၣ်ဒီး မတၤတဂၤမၣ် ကဟဲနီဟးထီၣ်ၦၤတအိၣ်ဘၣ်ႉ ဖဲအပူၤကွံာ်တယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် တရူးထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဟဲကွၢ်၀ဲဟီၣ်ခိၣ်ကိးဘ့ၣ်ဒဲးဒီး တယံာ်ဘၣ်ႇ တြဲၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဟဲတဲ၀ဲဒၣ်လၢ ဟံၣ်ဃီလၢအနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲ ၁၇၅ ဒူၣ်လၢအအိၣ်ဖဲအံၤတဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ်သုးကွံာ်အသးဒီး ကျဲလၢၦၤဟး၀ဲအလီၢ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်မၤတံၢ်ဃာ်ဒီးကရၢၢ် ဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲႇ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ပဆၢမုၢ်လၢ် ၦၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဆိတၢ်ကမီၤတဖၣ် ကသ့ၣ်ညါ၀ဲဒၣ်ဒီး ကဘှါဆှဲန့ၢ်၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် လၢတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်သးၦၤလၢအပၣ်ဃုာ် အူမ့စီၤ စံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ် ထံကျိကပၤဒီတကျိၤန့ၣ် တရူးထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်ဘျၢလီၤ၀ဲကျိၣ်စ့ဒီး ကဲထီၣ်၀ဲတၢ်လိၣ်ကွဲတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့အလီၢ်ဖးဒိၣ်အသိး ၦၤထူလံၤဖိလၢအအိၣ်ဖဲန့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်နီဟးထီၣ်ကွံာ်အီၤဒီး ကူၣ်ထီၣ်တၢ်ကူၣ်လၢ ကဆါလီၤ၀ဲ ဟီၣ်ခိၣ်ဆူ တရူးထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဒီး ကမၤ၀ဲတၢ်လိာ်ကွဲတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့လီၢ်အဃိ ပတတူၢ်လိာ်ဘၣ်ဒီး ဘၣ်တၢ်မၤ၀ဲတၢ်ပာ်ဖျါတၢ်ဘၣ်သးအံၤလီၤန့ၣ် ၦၤလၢအပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်ပာ်ဖျါတၢ်ဘၣ်သးအပူၤတဖၣ် စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်အိၣ်ထီၣ်သးအံၤန့ၣ် အပူၤကွံာ်၂၀၁၃ နံၣ်န့ၣ် ကိၤမိစီၤ န့ၢ်ဘၣ်၀ဲဟီၣ်ခိၣ် (၆ႉ၇)အ့ကၢၣ် ဟီၣ်ခိၣ်လံာ်အဒိ –၇(ပုံစံ ၇) ဒီး လၢအကျါ ၃ အ့ကၢၣ်န့ၣ် ဆါန့ၢ်၀ဲသုးခိးကီၢ်ဆၢ သုးခိၣ်စိ စီၤဘလူန့ၣ်လီၤႉ တၢ်လီၢ်လၢၦၤဆါန့ၢ်စီၤဘလူအံၤအပူၤ ဟံၣ်ခိၣ်လၢအိၣ်၀ဲ ၁၇၅ ဖျၢၣ်အံၤ တၢ်ကနီဟးထီၣ်၀ဲတၢ်ဂ့ၢ် အဃိ ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်အိၣ်ထီၣ်၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ် ၦၤဟူးဂဲၤတၢ်လၢကမျၢၢ်အဂီၢ် လၢအမ့ၢ် ကိၤထိထိ (၈၈) စၢၤသွဲၣ်ကရူၢ် စံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဖီခိၣ် မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ် ပီၢ်ရီ ကိၤမၠိအီၤစ့ၢ်ကီးစံး၀ဲဒၣ်လၢ “ တၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်လီၢ် လံာ်အဒိ – စံးတၢ်န့ၣ် ဒ် ၂၀၁၂ ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်တၢ်ဘျၢသဲစးပာ်ဖျါဃာ်၀ဲအသိးန့ၣ် တၢ်ကဘၣ်ပဲာ်ထံနီၤဖးလီၤအီၤဒီး တၢ်ကဘၣ်ထုး ထီၣ်ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲ ၦၤလၢအမၤအီၣ်စံာ်ဖိနီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤႉ အခဲအံၤဘျီ ဟံၣ်ဃီတဖၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဃာ်သးလီၤႉ ၦၤကညီ သ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲလီၤႉ ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်အ၀ဲအံၤ ထုးထီၣ်၀ဲဟီၣ်ခိၣ်လီၢ် လံာ်အဒိ (၇) လၢၦၤအဂၤတဂၤအမံၤဒီး စံး၀ဲလၢ တၢ်လီၢ်အ၀ဲန့ၣ် ယပၢ၀ဲဒၣ်လီၤန့ၣ် ယထံၣ်လၢတဘၣ်လိာ်သးဒီးတၢ်ဘျၢသဲစးဘၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

ဖဲမဟါကၢာ် တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးလၢ တၢ်မၤအီၤဖဲ မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ် နီၣ်ဂံၢ် (၄) က၀ီၤဒ့ မၠၣ်၀တံၣ်ဒံၣ်ဖီကရၢၢ်အပူၤအံၤ ၦၤနီၣ်ဂံၢ်ကအိၣ်လၢ ၅၀၀ ဂၤဃၣ်ဃၣ် န့ၣ်လီၤႉ စးထီၣ်ဖဲ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ် ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီး မၤ၀ဲတၢ်စံးလီၤတဲလီၤတၢ် ၀ံၤအလီၢ်ခံ ဟးဆှၣ်၀့ၢ် မၤ၀ဲ တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးအံၤလၢ တၢ်ကိးသတြီအခိၣ်တီ (၅)ထံၣ်န့ၣ်လီၤႉ