Home တၢ်ကစီၣ် ၂၀၁၉ နံၣ် ပဒိၣ်မါရှၣ်သးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအဂီၢ် တၢ်စးထီၣ်ဆှၢနုာ်အီၤသ့၀ဲလံ

၂၀၁၉ နံၣ် ပဒိၣ်မါရှၣ်သးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအဂီၢ် တၢ်စးထီၣ်ဆှၢနုာ်အီၤသ့၀ဲလံ

966
0
Photo-Pahn Foundation

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၁ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ
၂၀၁၉ နံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်လီၢ်လံၤ ပဒိၣ်မါရှၣ်လါဖါ သးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအံၤအဂီၢ်န့ၣ် တၢ်စးထီၣ်ဆှၢနုာ်သးစၢ် အမံၤစရီသ့၀ဲလံအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖါဖီၣ်ဒ့ရှၢၣ် ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဖဲတနံၤညါအံၤလီၤႉ

စးထီၣ် လၢ၂၀၀၈ နံၣ် ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲခိၣ်ဖးအံၤန့ၣ် ကဘၣ်မ့ၢ်ၦၤလၢတကွၢ်လီၤနီၢ်ကစၢ်အဘျုးဘၣ်ဒီး ကဘၣ်မ့ၢ်ၦၤလၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲႇ ဟူးဂဲၤမၤတၢ်လၢၦၤအါဂၤအဂီၢ် ကညီသးစၢ် တဂၤလၢ်လၢ်န့ၣ် တၢ်ကဃု ထၢထီၣ်အီၤဒီးကဟ့ၣ်အီၤအဂီၢ် ဒုးသ့ၣ်ညါဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲခဲအံၤလီၤန့ၣ် ဖါဖီၣ်ဒ့ရှၢၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ကညီသးစၢ်တဖၣ်လၢအမၤတၢ်လၢၦၤတ၀ၢတၢ်လီၢ်ကိးတီၤဒဲးမ့ၢ်ဂ့ၤႇ ကညီၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကရၢကရိ ဒီတဖုအဂီၢ်မ့ၢ် ဂ့ၤႇ ၦၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်ဟူးဂဲၤတၢ်လၢ ၦၤတ၀ၢတၢ်ကရၢကရိအဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ လီၢ်က၀ီၤ တၢ်ကရၢကရိခိၣ်နၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ဒ်သိးဒီးသးစၢ်ခိၣ်နၢ်တဂၤကဟဲဖျါထီၣ်၀ဲအဂီၢ်န့ၣ် ပကတူၢ်လိာ်ဒီးစး ထီၣ်ဆှၢလီၤအ မံၤအသၣ်အဂီၢ် ပအဲၣ်ဒိးဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ပဒိၣ်မါရှၣ်လါဖါအဖိခွါအဒိၣ် စီၤစ့စ့ဖါ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

လၢခိၣ်ဖးအံၤအဂီၢ် ၦၤလၢအကဆှၢထီၣ်အမံၤအသၣ်စရီတဖၣ်န့ၣ် အမံၤႇသးနံၣ်ႇ အိၣ်ဖျဲၣ်မုၢ်နံၤမုၢ်သီႇ အိၣ်တၢ်လီၢ်ဒီး တၢ်ကရၢကရိအမံၤန့ၣ်လီၤႉ ကညီတၢ်ကရၢကရိလၢအအိၣ်လၢထံကီၢ်အဂၤတဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ ဒီဘူးဒီတံၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ စးထီၣ်ဟ့ၣ်လီၤမံၤသ့၀ဲလံဒီး လါလၢကဟဲ လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၃၁ သီ န့ၣ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်၀ဲ တၢ်ဆၢကတီၢ် အလီၢ်ခံကတၢၢ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်ကဘၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်အမံၤစရီထဲလၢ ကညီကျိာ်ႇ ပယီၤကျိာ်ႇ ကိၤလၤ ၀ါကျိာ် ဆူ bwabwa.phan@phamfoundation.org အအိၣ်န့ၣ်ဒီး မ့ၢ်အဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါအါထီၣ်န‹ၣ် နုာ်လီၤကွၢ်သ့၀ဲဖဲ www.phanfoundation.orgအပူၤသ့၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခိၣ်ဖးအ၀ဲအံၤ မ့ၢ်ဘၣ်လိာ်ဖိဒ့အသးဒီးတၢ်လၢၦၤပာ်အနီၣ်ဃာ်အီၤန့ၣ် ကညီသးစၢ်လၢအသးနံၣ်ကဘၣ်အိၣ်၀ဲ ၃၅ နံၣ် ဆူအဖီလာ်တဖၣ် လၢနီၢ်တဂၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇ လၢအဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကရၢကရိမ့ၢ်ဂ့ၤႇ ၦၤလၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ်ခိၣ်ဖးအံၤန့ၣ် နံၣ်လၢကဟဲ ၂၀၂၀ နံၣ်အံၤ တၢ်ကဒုးသ့ၣ်ညါဘိးဘၣ်ရၤလီၤအီၤဒီး တၢ်ကဟ့ၣ်အီၤလၢ အမဲရကၤ စ့ဒီလၣ် ၃၀၀၀ န့ၣ်လီၤႉ

ဖါဖီၣ်ဒ့ရှၢၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အနဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်လီၢ်လံၤ ပဒိၣ်မါရှၣ်လါဖါ အဖိမုၣ်ႇ ဖိခွါသ့ၣ်တဖၣ် လၢအမ့ၢ် စီၤစ့စ့ဖါႇ နၣ်ဘွါဘွါဖါႇ နၣ်စိၤယၣ်ဖါဒီး စလိၣ်ဖါသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်၀ဲ တၢ်မၤ တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ အပါ ပဒိၣ်မါရှၣ်လါဖါဒီး အမိ နၣ်ကၠ့ၤရွ့ၣ်လၢအလဲၤပူၤကွံာ် ၂ ဂၤအံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲ ၂၀၀၈ နံၣ်ႇ လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၣ် ၁၄ သီအနံၤန့ၣ် ၦၤဖီၣ်စုက၀ဲၤဖိလၢ တၢ်တသ့ၣ်ညါအမံၤ ၂ဂၤ ဟဲကူၣ်ခးသံ၀ဲ ပဒိၣ်မါရှၣ်လါဖါအံၤ ဖဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ႇ မဲၢ်ဆီး၀့ၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ စးထီၣ်လၢ ၂၀၀၈ နံၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲ ပဒိၣ်မါရှၣ် သးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအံၤ ဃုာ်ဒီးတနံၣ်ညါအံၤန့ၣ် ကၦဲၤထီၣ် ၁၁ ၀ီ လံန့ၣ်လီၤႉ