Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ကျီဒီးဃဲာ်အဃိ KNU သုးပၢၤကီၢ်သံ၀ဲတဂၤဒီးဘၣ်ဒိတဂၤ

တၢ်ကျီဒီးဃဲာ်အဃိ KNU သုးပၢၤကီၢ်သံ၀ဲတဂၤဒီးဘၣ်ဒိတဂၤ

1099
0

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၈ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

KNU ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ဟီၣ်က၀ီၤႇလ့ၤညၤဘိၣ်ပၠ့ကီၢ်ဆၣ်ဟီၣ်က၀ီၤလီၤဆီအပူၤန့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် တၢ်ပၢအဖီလာ်ကညီဒီကလုာ်ပၢၤကီၢ်သုး KNPF လၢအလီၤဘၣ်မူဒါတဂၤ ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၇ သီအနံၤန့ၣ်ဘၣ်တၢ်ကျီအီၤ ဒီးဃဲာ်အဃိ သံ၀ဲဒၣ်ဒီးဘၣ်ဒိ၀ဲတဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

တၢ်ကဲထီၣ်သးတခီန့ၣ် KNPF သုးပၢၤကီၢ်တဖၣ်လၢ အဖီၣ်ဃာ်၀ဲအူ၀့ငဲၤတဂၤအံၤဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၇ သီ ဂီၤခီ ၅ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်ကျီသံ၀ဲ KNPF လၢအမ့ၢ်ပၢၤကီၢ်ခိၣ်(၂)စီၤသၤဖၠူၤ ဒီး ကီၢ်ဆၣ်၀ံစိာ်တီဆှၢမူဒါခိၣ်စီၤကသဲၣ်ခံဂၤအံၤ ၀ံၤစံၣ်ပူၤဖျဲးအသးအဂ့ၢ်န့ၣ်လ့ၤညၤဘိၣ်ပၠ့ကီၢ်ဆၣ်ဟီၣ်က၀ီၤလီၤဆီကီၢ်ဆၣ်ခိၣ်စီၤဆၣ်ဂ့ၤ စံး၀ဲဒ်အံၤလီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “တၢ်သမံသမိး၀ဲၦၤမၤကမၣ်တၢ်ဖိ အူ၀့ငဲၤ ၀ံၤအလီၢ်ခံခီဖျိလၢတၢ်တထၢနုာ်အီၤလၢတၢ်ဒုးဃာ်ပူၤအဃိ ဖဲဂီၤခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ဟံးထီၣ်၀ဲဃဲာ်ဒီး ကျီသံ၀ဲပၢၤကီၢ်ခိၣ် ၂ အံၤန့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိလၢအအိၣ်ဒီးအဖိဆံးအဃိ မတဂၤမၣ်တဖီၣ်ဒုးဃာ်အီၤဘၣ်ႉ ကျီ၀ဲပၢၤကီၢ်သုးဒီးစံၣ်ဖျိးတဘျီဃီလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

KNPF ဖီၣ်ဃာ်၀ဲ အူ၀့ငဲၤတဂၤအံၤန့ၣ်ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၄ သီအနံၤန့ၣ် ကခးသံ၀ဲအကစၢ်ဖါတံၢ်အံၤဒီးကျိႇ ဘၣ်ဆၣ်ကျိအံၤတပိၢ်ဖးအဃိ ကူၣ်ထီၣ်၀ဲလၢကမၤသံအဖါတံၢ်အံၤအဖီခိၣ်အဖါတံၢ်ဟဲတၢၣ်၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဃိ တၢ်ကိးထံၣ်အီၤဒီးသမံသမိးအီၤဖဲတၢ်ကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်ဒီး တၢ်ကဟံအရ့အဆၢကတီၢ် တၢ်ကျီလိာ်သးဒီး ဃဲာ်ကဲထီၣ်သးဒ်အံၤလီၤ အဂ့ၢ်န့ၣ်စီၤဆၣ်ဂ့ၤ ဆဲးတဲ၀ဲလီၤႉ

ခီဖျိလၢတၢ်ကျီဒီးဃဲာ်အဃိပၢၤကီၢ်ခိၣ် ၂စီၤသးဖၠူၤ၄၅ နံၣ်အံၤတၢ်ကျီဘၣ်၀ဲဖဲအခိၣ်ႇအမဲာ်သၣ်ဘိးပၤန့ၣ်ဒီးသံ၀ဲတဘျီဃီဒီး အ၀ဲတဂၤလၢအမ့ၢ် ၀ံစိာ်တီဆှၢမူဒါခိၣ်စီၤကသဲၣ် ၄၃ နံၣ်အံၤဘၣ်တၢ်ကျီ၀ဲအကိာ်ဘိအဃိ ဘၣ်တၢ်ဆှၢအီၤဆူပၠံၣ်ကၠံမနဲၣ် တၢ်ဆါဟံၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲလီၤႉ
ၦၤကျီတၢ်ဖိလၢအမ့ၢ် အူ၀့ငဲၤအံၤ ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၉ သီမုၢ်နၤခီန့ၣ် တၢ်က့ၤဖီၣ်န့ၢ်ချုးက့ၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လ့ၤညၤဘိၣ်ပၠ့ကီၢ်ဆၣ် ဟီၣ်က၀ီၤလီၤနဲၣ်ရွဲၣ် ပဒိၣ်နီၢ်၀ါ၀ါ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢအသံပၢၤကီၢ်ခိၣ် ၂ စီၤသးဖၠူၤအံၤအဒီပုၢ်၀ဲၢ်ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ ၈ ဂၤဒီး အ၀ဲမ့ၢ်ၦၤလၢအဆံးကတၢၢ်တဂၤလီၤႉ ဖဲအသံအဆၢကတီၢ်န့ၣ်အမါနီၢ်စူၣ်မၠၣ်ခ့ၤဒီး အဖိခွါ ၃ ဂၤႇအဖိမုၣ် ၁ ဂၤႇအမိဒီး အဒီပုၢ်၀ဲၢ် ၇ ဂၤ အိၣ်လီၤတဲာ်ကွံာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ