Home တၢ်ကစီၣ် ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ပူၤသဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲဘုဟးဂီၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်

ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ပူၤသဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲဘုဟးဂီၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်

1186
0

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၀ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ နါ၀့ၤဖၠိစၣ်

KNU ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် (သုးက့ ၁ ဟီၣ်က၀ီၤ)အပူၤန့ၣ် ခီဖျိလၢတနံၣ်အံၤထံၣ်ဘၣ်၀ဲလၢဘုတဖၣ်ဟးဂီၤ၀ဲအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဃိသဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲဒီး ဘုသၣ်ဟးထီၣ်စှၤလီၤ၀ဲ တၢ်အိၣ်သးတဖၣ်အံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤမၤအီၣ်ဃုးဖိတဖၣ်စံး၀ဲလီၤႉ

ၦၤမၤအီၣ်ဃုးဖိလၢအအိၣ်ဖဲတၢ်လီၢ်တဖၣ်န့ၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ် သူၣ်ဖျး၀ဲဘုလၢတၢ်စူၤခါဒီး တနံၣ်အံၤခီဖျိလၢ မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဂီၤအတၢ်အိၣ်သးဒီး တဒိးန့ၢ်ဘၣ်ထံ လၢလၢၦဲၤၦဲၤဘၣ်အဃိဘုသ့ၣ်တဖၣ်ဟးဂီၤ၀ဲဒၣ်ဒီး အသၣ်တဖၣ်တဂ့ၤ၀ဲဘၣ်ဟဲကဲထီၣ်အသးဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤမၤအီၣ်ဃုးဖိတဖၣ်ပဲာ်ထံနီၤဖးစံး၀ဲလီၤႉ

ၦၤမၤအီၣ်ဃုးဖိတဖၣ် ထံၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ် ဘုတဖၣ်ဟးဂီၤ၀ဲတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်န့ၣ်ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်ကၠၣ်သီစ့ၣ်သ၀ီကရူၢ် သ၀ီသးၦၢ် စီၤနွါကလ့ စံး၀ဲလၢ “ပသ၀ီကရူၢ်ပူၤအံၤပမ့ၢ်သူၣ်ဘုအနာ်၄၀ န့ၣ် ဂ့ၤက့ၤဒၣ်ထဲဲအနာ် ၁၀ လီၤႉ ၦၤမၤအီၣ်ဃုးဖိဖဲအံၤတဖၣ်န့ၣ်ရှူ၀ဲဒၣ်လီၤႉ ဘုဟးဂီၤထဲထဲအံၤတထံၣ်ဘၣ် နီတဘျီဒံးဘၣ်ႉစံာ်လီၢ်တနီၤန့ၣ်ခီဖျိလၢအသၣ်တဖးအဃိ တၢ်တကူးအီၤလၢၤဘၣ်ႉဘၣ်ပာ်က့ၤစံာ်လီၢ်ဒ်အံၤ အိၣ်၀ဲဒီဒူၣ်ညါလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါ သဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးစံာ်လီၢ်ဟးဂီၤ၀ဲအါအါဂီၢ်ဂီၢ်တၢ်အိၣ်သးတဖၣ်အံၤဖဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤအံၤန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲအဆိကတၢၢ်တဘျီဒီး ဘၣ်ဃးဒီးဘုဟးဂီၤတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်န့ၣ် ဒ်သိးတၢ်ကသ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးအဂီၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်စံာ်ၦဲၤသူၣ်ဖျး၀ဲၤကျိၤ နုာ်လီၤထၢ၀ဲ ဘုလၢအဟးဂီၤတဖၣ်အနီၣ်ဂံၢ်စရီအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်နဲၣ်ရွဲၢ် ပဒိၣ်စိမၠ့ၣ်စံး၀ဲလၢ “တနံၣ်အံၤပကီၢ်ရ့ၣ်ဒီတဘ့ၣ်အပူၤၦၤမၤအီၣ်ဃုးတဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲလီၤႉ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ် ၄ ဘ့ၣ်န့ၣ်ဘုတဂ့ၤ၀ဲဘၣ်ႉ စံာ်လီၢ်တဖၣ်မ့ၢ်အဟးဂီၤစံးအါလဲၣ််န့ၣ် ပဟးထၢစရီအဖၢမုၢ်လီၤႉ ပကီၢ်ရ့ၣ်ပူၤန့ၣ်ကမျၢၢ်တဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ် မၤအီၣ်သူၣ်အီၣ်၀ဲဒၣ်ဘုလီၤႉ တနံၣ်အံၤဘုဃုးႇဘုစံာ်တဖၣ်န့ၣ်ဒ်သိးသိးလိာ်အသးလီၤႉ ဘုသိၣ်အါ၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ဒ်ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤၦၤမၤဃုးဖိတဖၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးဘုတဖၣ်ဟးဂီၤအံၤအသိး လၢကညီကီၢ်စဲၣ်ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်ဒီး အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး တနံၣ်အံၤသဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲဒီးဘုဟးထီၣ်စှၤလီၤ၀ဲတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်အံၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ လၢကညီကီၢ်စဲၣ်မုၢ်နုာ်တကပၤတီအူဒီး မုၢ်ြတီၢ် (ဖၣ်ပူၣ်)ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤစ့ၢ်ကီး စံာ်လီၢ်နာ်လီၢ်တဖၣ်န့ၣ် ယုၢ်တဖၣ်နုၤလီၤမၤဟးဂီၤတၢ်အဃိတနံၣ်အံၤဘုဟးထီၣ်စှၤလီၤ၀ဲဒီး နံၣ်လၢကဟဲလၢကအီၣ်အီၤအဂီၢ် တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤဟဲအိၣ်ထီၣ််၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤမၤအီၣ်ဃုးဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ