Home တၢ်ကစီၣ် လၢတၢ်ကဘှါဆှဲ၀ဲထံသူတၢ်ဂ့ၢ်ကီအဂီၢ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲကမံးတံာ်တဖု

လၢတၢ်ကဘှါဆှဲ၀ဲထံသူတၢ်ဂ့ၢ်ကီအဂီၢ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲကမံးတံာ်တဖု

755
0

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၆သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ နါ၀့ၤဖၠိစၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ် ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဃိၣ်လိာ်ကျိမုၢ်နုာ်တကပၤ ဒူသ၀ီတဖၣ် ထံဟဲထီၣ်သူ တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢအဟဲပိာ်ထွဲထီၣ် အခံသ့ၣ်တဖၣ် တၢ်ကဟဲဘှါဆှဲအီၤအဂီၢ်တိာ်ပာ်၀ဲဒီး လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သး ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၅ သီအနံၤ ဖဲမယ့ကိသ၀ီန့ၣ်ဒီး ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲကမံးတံာ်တဖုန့ၣ်လီၤႉ

ကမံးတံာ်တဖုအံၤကိး၀ဲလၢ “မၠဲၣ်တီၣ်ကရူၢ်ပူၤ တၢ်ကဘှါဆှဲ၀ဲထံသူတၢ်ဂ့ၢ်ကီကမံးတံာ်”ဒီး ဘၣ်ထဲထွံသူတၢ်ဂ့ၢ်ကီႇ မၠဲၣ်ကလ့ဂာ်လၢၢ်ကမူၣ်စဲးဖီကဟၣ်တၢ်မၤလီၢ် လၢအလဲၤတရံးအသးလၢလၢၢ်သွဲၣ်လး တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ် ဒ်သိးကပတုာ်ကွံာ်အသးအဂီၢ် ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကမံးတံာ်လီၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် ကမံးတံာ်ဖိတဂၤလၢအမ့ၢ် ယွၤကၠံယွၤသ၀ီဖိ စီၤကၠီၤလဲၤ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ပ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ် ပတူၢ်ဘၣ်၀ဲထံသူတၢ်ဂ့ၢ်ကီအံၤန့ၣ် မတၤတဂၤမၣ်တဟဲဘှါဆှဲ၀ဲဒီးတဟံးထီၣ်ဖီၣ်နီတဂၤလၢၤဘၣ်ႉ ထံသူအံၤ ခီဖျိလၢလၢၢ်သွဲၣ်လးအဃိန့ၣ် မတၤတဂၤမၣ်တဲဖျါထီၣ်တဘူၣ်ဘၣ်ႉ တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အံၤန့ၣ် ပမ့ၢ်ဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ပသးမ့ၢ်ဂ့ၤႇ လၢကီၢ်ခိၣ်အိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအကပၤကပၤလၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ်အအိၣ် တၢ်ကတီၣ်ထီၣ်လံာ်အဂီၢ် ကမံးတံာ်အံၤကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်၀ဲလီၤႉ ပ၀ဲသ့ၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်အိၣ်ဃဲးတသ့လၢၤဘၣ်အဃိ ပပာ်ဖှိၣ်ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲကမံးတံာ်အံၤလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

လၢအပူၤကွံာ်လါအီးကထိဘၢၣ်ထီၣ်သီန့ၣ် တၢ်လီၢ်ဖဲန့ၣ်တဖၣ်အပူၤ နိၣ်တဖၣ်ႇ ထံပူၤတဖၣ်န့ၣ် ထံဟဲသူထီၣ်ကဲထီၣ်သး၀ံၤအလီၢ်ခံ တၢ်တသ့ၣ်ညါအီၤလၢတၢ်ဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးႇတၢ်ဆၢကတီၢ်ယံာ်၀ဲတလါဘျဲၣ်အံၤ လၢအလီၤတံၢ်လီၤမံ ဒီးလၢတၢ်ကဟ့ၣ်အဆၢလၢတၢ်နာ်အီၣ်လၢလၢၦဲၤၦဲၤတန့ၢ်ဒံး၀ဲဘၣ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် ပဲာ်ထံနီၤဖး၀ဲ ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်တဖၣ် အိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤႉ

မၠဲၣ်တီၣ်တၢ်လီၢ်တက၀ီၤန့ၣ် ကတီၢ်ခဲအံၤန့ၣ် သ၀ီလၢထံဟဲသူထီၣ်အိၣ်၀ဲ ၂၇ ဖျၢၣ် လံန့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဃးတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်န့ၣ် လၢတၢ်ကဘှါဆှဲအီၤအဂီၢ် တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ကမံးတံာ်တဖုအံၤအကျါန့ၣ် သ၀ီတဖျၢၣ်န့ၣ်ကဘၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲတဂၤ အမဲာ်ညါန့ၣ် တၢ်ကရၢကရိလၢအဖံးမၤတၢ်လၢ ကမျၢၢ်ဂ့ၢ်၀ီႇ ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်ဂ့ၢ်၀ီတနီၤန့ၣ် တၢ်ထၢနုာ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢကမံးတံာ်အပူၤ အဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

လၢကမံးတံာ်အပူၤ ၦၤလၢအပၣ်ဃုာ်လၢအမ့ၢ် ဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်စံၣ်ဒီး တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ နီၢ်အိလၣ် စံး၀ဲလၢ “တနံၤအံၤ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲကမံးတံာ်လံႇ ယဟဲထံၣ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်တဘျီဃီန့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်အဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါထီၣ်အသးႇ ဘၣ်ဆၣ်အ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ် ဘၣ်ဃးဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးန့ၣ်အတၢ်လဲၤခီဖျိတအိၣ်အါအါဘၣ်ႉ အ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ် အဆိပကဘၣ်ဟ့ၣ်အီၤ တၢ်အိးထီၣ်တၢ်ထံၣ်အတၢ်သိၣ်လိန့ၣ်လီၤႉ ၀ံၤမၣ် ကဘၣ်မၤအကျိၤအကျဲႇ ကဘၣ်စးထီၣ်အကျိၤအကျဲန့ၣ် ကဘၣ်စးထီၣ်လီၤႉ ၀ံၤဒီး ထံဖိကီၢ်ဖိတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တဖၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ကဘၣ်န့ၢ်ဘၣ်တဖၣ် ကစးထီၣ်မၤအီၤန့ၣ် ပရဲၣ်ကျဲၤပာ်အိၣ်လီၤႉ တၢ်လၢပမၤန့ၢ်တဖၣ်န့ၣ် ပ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ် ကဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဒီးကနုာ်လီၤ ပၣ်ဃုာ်ပၣ်ဂီၢ် လၢတၢ်ကရၢကရိအပူၤလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ဒီးလၢကမံးတံာ်ပူၤ ဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်စံၣ် ဒီးတၢ်မုာ်တခုၣ်ကညီပိာ်မုၣ်ကရူၢ် KWU – ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢႇ သခ့ၣ်ကိၣ်တီၣ်မဲ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဘျးစဲ(သခင်ကိုယ်ေတာ်မှုိင်း ြငိမ်းချမ်းေရးကွန်ယက်)ႇ ထံကီၢ်တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါႇ ၈၈ ကညီစၢၤသွဲၣ် ကၠိဖိတဖၣ်တၢ်အိၣ်မူ တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီကရူၢ်ႇ MATA ကရူၢ်ႇ ကညီခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ် ဒီး ၦၤဂ့ၢ်၀ီဟူးဂဲၤဘျးစဲ KESAN ဃုာ်ဒီးတၢ်ကရၢကရိအဂၤတဖၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ် လါအီးကထိဘၢၣ်အတီၢ်ပူၤန့ၣ် ထံဟဲသူထီၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ သ၀ီပူၤထံသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် အိအီၤတန့ၢ်လၢၤဘၣ်အဃိ ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ၦၤသ၀ီဖိတဖၣ် ဘၣ်ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ ၦၤဟဲမၤဘူၣ်လီၤ ထံတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ