Home တၢ်ကစီၣ် DKBA ခံဒူၣ် ဂုာ်ကျဲးစၢး၀ဲလၢ ကက့ၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးအဂီၢ်

DKBA ခံဒူၣ် ဂုာ်ကျဲးစၢး၀ဲလၢ ကက့ၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးအဂီၢ်

564
0

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၅ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စီၤရှါ

တၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ် DKBA ဒီး ဘူးဒးတၢ်ဘါတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ် DKBA (ထုးဖးသးကရူၢ်)တဖၣ် ဒ်သိးကက့ၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်က့ၤအသးကန့ၢ်၀ဲအဂီၢ် ဂုာ်ကျဲးစၢး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် DKBA (ထုးဖးသးကရူၢ်)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤကၠီၤသဲၣ် စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲတနံၤအံၤ လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၅ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ် လါနိၣ်၀့ဘၢၣ်လါလၢာ်န့ၣ် ခံခီယၢ်ပၤခိၣ်နၢ်တဖၣ် ထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်သကိး၀ဲဒၣ်ဖဲ ကီၢ်ပယီၤ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ကီၢ်ဆၢတၢ်လီၢ်တတီၤန့ၣ် ဒီး တိာ်ပာ်၀ဲလၢကက့ၤပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဖဲ လါလၢကဟဲဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၁ သီအနံၤ တၢ်ကမၤလၤကပီၤ DKBA နံၣ်ၦဲၤထီၣ် ၂၅ နံၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအဂ့ၢ် စီၤကၠီၤသဲၣ် စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “ကညီတဖၣ် ဒ်သိးဒီးကအိၣ်က့ၤဃူဃူဖိးဖိးအဂီၢ်ဒီး ကကဲထီၣ်က့ၤတကလုာ်ဃီအဂီၢ် ပဂုာ်ကျဲးစၢးလၢပကပာ်ဖှိိၣ်မၤသကိးတၢ်လီၤႉ အခဲအံၤဒုပတၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအီၤအဖၢမုၢ်လီၤႉ တ၀ံၤတတဲာ်ဒံးဘၣ်ႇ မ့ၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ကညီဖိလၢအလီၤမုၢ်ြပံြပါတဖၣ် ကဘၣ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်လီၤႉ ပမ့ၢ်က့ၤပာ်ဖှိိၣ်ထီၣ်ပသးန့ၣ် ကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးအဂီၢ် တကးဘၣ်တၢ်ဒုးတၢ်ယာ်ကစှၤလီၤက့ၤ၀ဲအဃိ ကဂ့ၤဒိၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲလီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အံၤန့ၣ် လၢတၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်စံၣ် ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ် DKBA တကပၤ အၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ပဆဲးကျိးသံကွၢ်တန့ၢ်ဒံး၀ဲဘၣ်လီၤႉ

DKBA ကရူၢ်အံၤထုးဖးအသးဒီး KNU ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိိၣ်ကရၢဖဲ ၁၉၉၄ နံၣ် ၀ံၤအလီၢ်ခံ အိၣ်ဆၢထၢၣ်က့ၤဒ် ဘူးဒးတၢ်ဘါတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ် DKBA အသိးႇ ဖဲ ၂၀၁၂ နံၣ် လါအ့ြဖ့ၣ်အတီၢ်ပူၤန့ၣ် က့ၤဆီတလဲက့ၤ၀ဲအမံၤလၢ တၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်စံၣ် ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ် DKBA န့ၣ်လီၤႉ

မ့မ့ၢ်လၢ ဘူးဒးတၢ်ဘါတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ် DKBA န့ၣ် မ့ၢ်၀ဲ ဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်စံၣ်တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ် DKBA သုးခိၣ်သုးနၢ်လၢ တၢ်ထုးထီၣ်ကံွာ်လၢတၢ်ကရၢကရိအပူၤတဖၣ် က့ၤဒုးအိၣ်ထီၣ်က့ၤ၀ဲ ဖဲ ၂၀၁၆ နံၣ်အံၤ န့ၣ်လီၤႉ