Home တၢ်ကစီၣ် မဲၢ်ဆီး–မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ဆၢြတဲၤအံၤ လၢတလါဘျဲၣ်အတီၢ်ပူၤ တၢ်ဆှၢကဒါက့ၤကီၢ်ပယီၤၦၤမၤတၢ်ဖိအဂၤ ၈ႇ၀၀၀ ဘျဲၣ်

မဲၢ်ဆီး–မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ဆၢြတဲၤအံၤ လၢတလါဘျဲၣ်အတီၢ်ပူၤ တၢ်ဆှၢကဒါက့ၤကီၢ်ပယီၤၦၤမၤတၢ်ဖိအဂၤ ၈ႇ၀၀၀ ဘျဲၣ်

493
0
Photo: Nay Naw

လါယနူၤအါရံၤ ၉ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ်

ဖဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ မဲၢ်ဆီး–မၠၣ်၀တံၣ် တြဲၤတဆီ လၢတလါဘျဲၣ်အတီၢ်ပူၤႇ ကီၢ်ပယီၤၦၤမၤတၢ်ဖိလၢ အလဲၤမၤတၢ်မၤလၢ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်လၢတဖိးသဲစးတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဆှၢကဒါက့ၤအီၤ အဂၤ ၈ႇ၅၀၀ ဘျဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါ ဘၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် တုၤလၢ ၂၀၂၀ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤ ၈ သီအနံၤႇ လၢ ၃၉ သီအတီၢ်ပူၤ ကီၢ်ပယီၤ ၦၤမၤတၢ်ဖိလၢ အတဖိးသဲးစးလၢအအိၣ်ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တဖၣ် အဂၤ ၈ႇ၅၀၀ ဘျဲၣ် ဘၣ်တၢ်ဆှၢကဒါက့ၤအ၀ဲသ့ၣ်လၢ မဲၢ်ဆီး–မၠၣ်၀တံၣ်ၦၤမၤတၢ်ဖိတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်၀ဲၤဒၢးတပတီၢ် ဘၣ်တၢ်ဆှၢကဒါက့ၤဆူကီၢ်ပယီၤတကပၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဂ့ၢ်၀ီ ကီၢ်ပယီၤမီၢ်သီၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ တဂၤလၢအမ့ၢ် အူ၀့ၣ်လ့မီၣ် စံး၀ဲဒၣ်ဖဲယနူၤအါရံၤ ၈ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ြတဲၤ(ဂိတ်)လၢအဂၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်က့ၤဆှၢကဒါက့ၤအိၣ်၀ဲလီၤႉ တၢ်တထၢဖှိၣ်ဘၣ်စီဒံးဘၣ်ႉ တၢ်အံၤမ့ၢ်၀ဲ ဒၣ် မဲၢ်ဆီးြတဲၤ စရီတခါဧိၤလီၤႉ ြတဲၤ(ဂိတ်)လၢအဂၤတဖၣ် တၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၢ်အီၤအိၣ်၀ဲစှၤဒီးႇ တၢ်က့ၤဆှၢကဒါ အိၣ်၀ဲစှၤလီၤႉ မ့မ့ၢ်လၢမၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်တခီန့ၣ် ခီဖျိလၢအဘူးဒီးမဲၢ်ဆီးအဃိ လၢန့ၣ်တပၤန့ၣ် ၦၤကီၢ်ပယီၤဖိတဖၣ် လဲၤအိၣ်၀ဲႇအါဒၣ် တက့ၢ်န့ၣ်အလံာ်အလဲၢ်တအိၣ်၀ဲဘၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံး၀ဲလီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ဖဲ ၂၀၁၉ နံၣ် လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် တလါအတီၢ်ပူၤန့ၣ် ကီၢ်ပယီၤၦၤမၤတၢ်ဖိလၢ အဟဲအိၣ်၀ဲလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် လၢအတဖိးသဲစးအိၣ်၀ဲဒၣ် အဂၤ ၇ႇ၅၀၀ ဘျဲၣ်ညါဒီး ဖဲ ၂၀၂၀ နံၣ်ၦဲၤ လါယနူၤအါရံၤ ၁ သီ တုၤ ၈ သီအနံၤန့ၣ် ကီၢ်ပ ယီၤၦၤမၤတၢ်ဖိလၢအတဖိးသဲစး အဂၤ ၁ႇ၀၀၀ ဘျဲၣ် ဘၣ်တၢ်ဆှၢကဒါက့ၤလၢ မၠၣ်၀တံၣ် ၦၤမၤတၢ်ဖိတၢ်ရ့လိာ်မုာ် လိာ်၀ဲၤဒၢးလီၤ အဂ့ၢ်န့ၣ်မီၢ်သီၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ အူ၀့ၣ်လ့မီၣ် စံး၀ဲလီၤႉ

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢအံၤ တၢ်အိးထီၣ်၀ဲၦၤမၤတၢ်ဖိတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်အ၀ဲၤဒၢးတဖၣ် လၢအအိၣ်ဖဲ မဲၢ်ဆီးႇ ကံၢ်မဲႇ တၣ်ခၠံၣ်လ့ၣ် တၢ်လီၢ်သၢတီၤအံၤန့့ၣ် ၦၤလၢအလဲၤခီဂာ်၀ဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ဆၢလၢ အမုၢ်နံၤမုၢ်သီတလၢတဖၣ် ဒီး ၦၤလၢအတအိၣ်ဒီးလံာ်လဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဆှၢကဒါက့ၤအ၀ဲသ့ၣ်ဆူကီၢ်ပယီၤန့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤအံၤ ၦၤလၢလံာ်လဲၢ်(ဘံၣ်စၣ်) သးနံၣ်လၢာ်တဖၣ် ဒီး ၦၤလၢအဟဲတုၤလၢ တၢ်ဂ့ၢ်အကလုာ်ကလုာ်တဖၣ် အဖီခိၣ် ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် (လ၀က)တၢ်သိၣ်တၢ်သီအပူၤ တၢ်ကဘၣ်ဟံန့ၢ်အရ့ဒီးႇ ထံကီၢ်ခံဘ့ၣ်ပဒိၣ်တၢ်ထိၣ်ဃူအသိးႇ ကီၢ်ပယီၤၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢတၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၢ်၀ဲန့ၣ် တၢ်တဘၣ်ဟံးန့ၢ်အရ့ဘၣ် ဒီး တၢ် ကဘၣ်ဆဲးကျိး၀ဲဒၣ်ဒီး ကီၢ်ပယီၤမီၢ်သီ၀ဲၤဒၢး၀ံၤမၣ် တၢ်ကဘၣ်ဆှၢကဒါအီၤန့ၣ် တၢ်အၢၣ်လီၤထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးအိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤ ကီၢ်ပယီၤခီကီၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိအိၣ်၀ဲဒၣ် ၅ ကကွဲၢ်ဒီး လၢအကျါၦၤမၤတၢ်ဖိလၢအဟဲနုာ်လီၤ လၢအတဖိးသဲစးအိၣ်၀ဲ ၇ ကလးဘျဲၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဂ့ၢ်၀ီ ကီၢ်ပယီၤမီၢ်သီရူတၢ်မၤနီၣ်အပူၤ သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ