Home တၢ်ကစီၣ် မၠၣ်၀တံၣ်အ့ရှါကျဲမုၢ် (Bus) သိလ့ၣ်နုာ်လီၤဘျၢၣ်၀ဲ သိလ့ၣ်ဖိအဃိ လီၤတဲာ်လၢြတီၤပူၤဒီး သံ ၁၈ ဂၤ ဘၣ်ဒိ ၃၂ ဂၤ

မၠၣ်၀တံၣ်အ့ရှါကျဲမုၢ် (Bus) သိလ့ၣ်နုာ်လီၤဘျၢၣ်၀ဲ သိလ့ၣ်ဖိအဃိ လီၤတဲာ်လၢြတီၤပူၤဒီး သံ ၁၈ ဂၤ ဘၣ်ဒိ ၃၂ ဂၤ

1241
0
Photo: Nay Naw

လါယနူၤအါရံၤ ၃ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ် မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်တပၤႇ မၠၣ်၀တံၣ်–ကီးတရံး အ့ရှါကျဲတၢ်ဒ့ၣ်စၢၤမံးလာ်တၢၣ်နီၣ်ဂံၢ် (၁၅၈) ဒီး (၁၅၉)ကံၣ်လိၣ်မံၣ်တၣ်အဘၢၣ်စၢၤ သဲးကျီးက့ၣ်နၢၣ်တၢ်လီၢ်န့ၣ်ႇ ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၃ သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ် ‘အလင်းေရာင်မိုး’(Bus) သိလ့ၣ်လၢအတီၣ်ၦၤလဲၤတၢ်က့ၤတၢ်ဖိအံၤ နီ၀ဲသိလ့ၣ်ဆူၣ်တလၢဒီး နုာ်လီၤဘျၢၣ်၀ဲ (ပရိၣ်ဘီၣ်)သိလ့ၣ်ဖိလၢအအိၣ်ဟဲလၢမၠၣ်၀တံၣ် ကက့ၤဆူ ကီးတရံးတပၤအဃိ လီၤတဲာ်၀ဲလၢြတီၤပူၤကဲ ထီၣ်သးန့ၣ်လီၤႉ

သိလ့ၣ်ဘျၢၣ်လိာ်သးအဃိ ဖဲတနံၤအံၤမုၢ်ဟါလီၤဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကစီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်အသိးန့ၣ် ပိာ်ခွါ ၁၁ ဂၤႇ ပိာ်မုၣ် ၇ ဂၤ ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ် ၁၈ ဂၤသံ၀ဲဒၣ်ဒီး ၦၤလၢအဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတခီန့ၣ် ပိာ်ခွါ ၁၂ ဂၤႇ ပိာ်မုၣ် ၂၀ ဂၤ ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ် ၃၂ ဂၤ ဘၣ်တၢ်ဆှၢအ၀ဲသ့ၣ်ဆူ မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

ၦၤသံတဖၣ်အကျါန့ၣ် အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ် နီၣ်ဂံၢ် ၅ က၀ီၤဒ့ ၦၤနီသိလ့ၣ် ကိၣ်လဲၣ်စိႇ ၦၤလၢအပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ် လၢသိလ့ၣ်အံၤအပူၤ အဟံၣ်ဖိဃီဖိ ပိာ်ခွါ ၃ ဂၤ ဒီး ပိာ်မုၣ် ၄ ဂၤ ပာ်ဖှိိၣ်ခဲလၢာ် ၇ ဂၤ သံ၀ဲဒၣ်ဒီးႇ ၦၤသံလၢအအိၣ်တ့ၢ် အဂၤတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ၦၤလၢအဟဲပၣ်ဃုာ်လၢသိလ့ၣ်(မၣ်လိၣ်)အပူၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သိလ့ၣ်လၢအဘျၢၣ်လိာ်သးကဲထီၣ်သး ‘အလင်းေရာင်မိုး’ မၣ်လိၣ်သိလ့ၣ်အံၤ ဟဲတီၣ်ဆှၢ၀ဲၦၤလဲၤတၢ်က့ၤတၢ်ဖိလၢ အကလဲၤမၤတၢ်လၢ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ႇ MOU က ၦၤမၤတၢ်ဖိ ၄၅ ဂၤလီၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအပၣ်ဃုာ်လၢသိလ့ၣ်ပူၤ အိၣ်ဟဲလၢဒဲၣ်အူကီၢ်ဆၣ်လၢအမ့ၢ် မီၣ်လွၣ်မိအီၣ် စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ပ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ် ပဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်ဒီး ထဲၣ်မၣ်(ထက်မန်)ခီပနံၣ် လၢပကလဲၤမၤတၢ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်အဂီၢ် ပစးထီၣ်ဒိး၀ဲ (အလင်းေရာင်မိုး) သိလ့ၣ်လၢ ၀့ၢ်တကူၣ်ဆူမၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်အံၤ စးထီၣ်လၢမဟါမုၢ်နၤခီႇ ၦၤဒိးသိလ့ၣ်ၦၤနီၣ်ဂံၢ်ခဲလၢာ် ၄၅ ဂၤန့ၣ်လီၤႉ လၢကျဲပူၤ မုၢ်နၤခီ ၁၂ နၣ်ရံၣ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ် တုၤ၀ဲလၢ၀ီ၀့ၢ် သိလ့ၣ်ဟးဂီၤ၀ဲအဃိ ဘၣ်ဘှီသိလ့ၣ် တံာ်တာ်၀ဲဒၣ် ၁ နၣ်ရံၣ်ညါလီၤႉ ၀ံၤဘျီ ပစးထီၣ်ဟးထီၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး ဘၣ်သဂၢၢ်၀ဲဒၣ်ဒီး သိလ့ၣ်ဘျၢၣ်လိာ်သးကဲထီၣ်သး ဒီးလီၤတဲာ်ဆူြတီၤပူၤအံၤန့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

‘အလင်းေရာင်မိုး’မၣ်လိၣ်သိလ့ၣ်တကျၢၢ်၀ဲဒီးတၢ်လီၢ်လၢအလီၤတဲာ်အလီၢ်န့ၣ်ႇ အပူၤကွံာ် ၂၀၁၇ နံၣ် လါမ့ၤအတီၢ်ပူၤန့ၣ် တီအူ=မၠၣ်၀တံၣ် ‘ကပီၤထူ’မၣ်လိၣ်သိလ့ၣ်လၢအတီၣ်၀ဲၦၤလဲၤတၢ်က့ၤတၢ်ဖိအံၤစ့ၢ်ကီး ကဲထီၣ်သးဒ်အံၤဒီး လီၤတဲာ်၀ဲလၢြတီၤပူၤအဃိ ၦၤလဲၤတၢ်က့ၤတၢ်ဖိလၢအပၣ်ဃုာ်လၢသိလ့ၣ်ပူၤ ၂၂ ဂၤ သံ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ