Home တၢ်ကစီၣ် ၦၤကွးရီဘၢၣ်ဖိတဂၤ ယီၢ်ဘၣ်၀ဲမ့ၣ်ပိၢ်

ၦၤကွးရီဘၢၣ်ဖိတဂၤ ယီၢ်ဘၣ်၀ဲမ့ၣ်ပိၢ်

996
0

လါယနူၤအါရံၤ ၁၂ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖၣ်ပူၣ်ကီၢ်ဆၣ် ကၣ်ညံၣ်နီၣ်သ၀ီ ၦၤသ၀ီဖိတဂၤ တနံၤအံၤဂီၤခီအဆၢကတီၢ် ဖဲအကလဲၤကွးရီ ဘၢၣ်ဒီးလဲၤ၀ဲ အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ဘၣ်၀ဲဒီးမ့ၣ်ပိၢ်အဃိ အခီၣ်လၢအစ့ၣ်တပၤဘၣ်ဒိ၀ဲဒၣ်ဒီး အခဲအံၤကူစါယါဘျါအသး လၢဖၣ်အၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကစီၣ်လီၤႉ

မၠဲၣ်ကၠံငူၣ် တၢ်ဆါဟံၣ်ၦၤမၤတၢ်ဖိဒီး ၦၤလၢအအိၣ်ဘူးဖဲန့ၣ်တဂၤစံး၀ဲလၢ “တဂီၤအံၤ ၃ နၣ်ရံၣ် ၃၀ မံးနံး အဆၢကတီၢ်န့ၣ်ႇ ၦၤကွးရီဘၢၣ်ဖိဘၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ်လီၤႉ အလဲၤန့ၣ်ပၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးအသကိးတဂၤလီၤႉ ဘၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ်တခီန့ၣ် ဘၣ်၀ဲထဲတဂၤလီၤႉ ဘၣ်၀ံၤတဘျီဃီန့ၣ် တၢ်လဲၤဆှၢဆိအီၤဆူမၠဲၣ်ကၠံငူၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်လီၤႉ အခဲအံၤလဲၤတုၤ၀ဲဒၣ်လၢဖၣ်အၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်လံလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢအဘၣ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ်တဂၤလၢအမ့ၢ် အူမီၣ်အိတ့ၣ် အသးနံၣ်အိၣ်၀ဲ ၄၆ နံၣ်ႇ အ၀ဲမ့ၢ်ကၣ်ညံၣ်နီၣ်သ၀ီဖိတဂၤဒီး ယီၢ်ဘၣ်၀ဲမ့ၣ်ပိၢ်ဖဲထံဖးဒိၣ်ခံသ၀ီန့ၣ်အဃိ အခီၣ်လၢအစ့ၣ်တပၤ အခီၣ်ညါသးတူာ်၀ဲဒီးလီၤဘျဲးခဲလၢာ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအအိၣ််ဘူးဖဲန့ၣ်တဖၣ် စံး၀ဲလီၤႉ

တၢ်ကဲထီၣ်သးခဲအံၤန့ၣ် လၢ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ နံၣ်ထီၣ်သီအဆၢကတီၢ်အံၤႇ ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ တၢ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ်န့ၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ်အဆိကတၢၢ်တဘျီန့ၣ်လီၤႉ